husqvarna
3:12

ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa, optimalizácia

SO 44.33.11 Púchov – Považská Bystrica, nový železniční most nad Nosickým kanálem

Dvoukolejný železniční most o délce  379 m převádí přeložku železniční trati s návrhovou rychlostí 160 km/h přes koryto Nosického kanálu řeky Váh a přilehlé inundační území na trati Púchov – Považská Bystrica.

Opěry a krajní pilíře byly založeny v otevřených stavebních jámách na mikropilotách. Vnitřní pilíře byly vybudovány v zapažené stavební jámě hloubky 12 m na pilotách s ohledem na budoucí prohloubení kanálu pro zajištění splavnosti. Na 1 pilíř bylo použito zhruba 310 t měkké výztuže a cca 1 500 m3 betonu.

Nosná konstrukce je navržena jako soustava šesti prostých polí. Střední pole přemosťují Nosický kanál dvěma obloukovými mosty o rozpětí 124,80 m. Z obou stran na Langrovy trámy navazují dvě spřažené ocelobetonové konstrukce o rozpětí 30,6 m.

Střední konstrukce jsou tvořeny dvojicí plnostěnných trámů, vyztužených obloukem s dolní ortotropní mostovkou a s průběžným kolejovým ložem. Předpolí tvoří spřažené železobetonové konstrukce sestávající ze 6-ti ocelových nosníků a železobetonové desky s průběžným kolejovým ložem.

Ocelové konstrukce byly vyrobeny v mostárně Firesty a postupně byly dopravována na stavbu. Pro výrobu ocelových konstrukcí bylo spotřebováno 4 400 tun oceli. Jedna konstrukce Langrova trámu byla sestavena z 54 montážních dílců.

Jako podpěrný systém pro blokovou montáž ocelových obloukových mostních konstrukcí byla použita konstrukce Pižmo a atypické prvky, které umožnily vyhovět dispozičním potřebám montáže. Dočasné podpěry byly navrženy a vystrojeny dle montážního dělení. Pod mostovkou bylo osazeno 7 dočasných podpěr, na mostovce 5 dočasných podpěr sestavených do potřebné výšky pro montáž oblouku. Po svaření oblouků OK mostu bylo pomocí hydraulických válců provedeno uvolnění podepření. Následně byla mezi oblouky a hlavní nosníky osazena táhla, která byla po svaření vyplněna křemičitým pískem.  Aktivace táhel byla provedena uvolněním montážního podepření pod mostem.          

Stavba byla zahájena v únoru 2017 a od prosince roku 2020 bude most postupně zprovozněn. Rozpětím Langrova trámu se konstrukce řadí k nejdelším dvoukolejným konstrukcím na železnici v ČR a SR.

Zdroj: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Video: Stavebniserver.com