Komatsu potřebu bagr

VÍCEÚČELOVÉ A EKOLOGICKÉ: ROZVOJ PRAHY SPOČÍVÁ VE VYTVÁŘENÍ UDRŽITELNÝCH MĚSTSKÝCH ČTVRTÍ A PROJEKTŮ

Pražské developerské společnosti (PDS), příspěvkové organizaci hl. m. Prahy, bylo rozhodnutími Rady hl. m. Prahy svěřeno nemovitostní portfolio, které nyní čítá přes 800.000 m2 městských pozemků určených především pro bytovou výstavbu. Připravuje na nich více než 50 projektů, které zahrnují v horizontu 10 let výstavbu 6.000 – 8.000 bytů. PDS v souladu s aktuálními urbanistickými trendy a s Klimatickým plánem hl. m. Prahy připravuje dlouhodobě udržitelnou výstavbu, která má přednostně multifunkční využití a která je šetrná k životnímu prostředí po celou dobu svého životního cyklu. Mezi projekty, které PDS připravuje, patří jak celé nové městské čtvrti, tak menší a středně velké rezidenční projekty. PDS při jejich přípravě využívá inovativní postupy tak, aby projekty splňovaly nejpřísnější kritéria investiční a provozní efektivity a zároveň plnily nejvyšší standardy praxe ochrany životního prostředí. 

Kompaktní město krátkých vzdáleností

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy zodpovědný za územní rozvoj, uvádí: „V souladu s nejlepší urbanistickou praxí připravujeme pro velká rozvojová území, která město vlastní, plnohodnotné nové čtvrti s pestrým využitím. Kromě bydlení nabídnou pracovní příležitosti a prostor pro vzdělávání, kulturu, společenské setkávání, nakupování, sport a relaxaci. Právě tak vzniká město krátkých vzdáleností. Tvoří ho samostatná mikrocentra, ve kterých pulsuje život a díky kterým se metropole udržitelně rozvíjí ve společenském, ekonomickém i ekologickém ohledu.“  

Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální oblast, bydlení a zdravotnictví, říká: „Naším cílem je připravit moderní a pestré projekty a nové části města, které budou založeny na sociálním smíru a mezigeneračním porozumění jejich obyvatel. Funkce jednotlivých prostor budou složeny tak, aby tento cíl jednoznačně podporovaly. Proto zde budou například mateřské školky, školy, komunitní prostory pro aktivní seniory, ale i případné další zařízení sociálních služeb. Vedle pracovního prostředí, kanceláří, maloobchodu a služeb budou vytvořena i místa pro odpočinek jako kavárny, restaurace, sportoviště a rekreační plochy.“    

Jedním z rozvojových území, kde PDS připravuje multifunkční výstavbu plnohodnotné městské čtvrti, jsou Nové Dvory v okolí budoucí stanice metra. Na Nových Dvorech se počítá s výstavbou městských nájemních bytů a prostor pro administrativu, maloobchod (obchody, kavárny, různé služby), vzdělávání (MŠ, ZŠ a SŠ) a krytých i venkovních sportovišť. Celkově by zde mělo bydlet až 5.000 lidí. Rekultivací projde park Jalodvorská louka, na který navážou nová menší náměstí, kde bude věnován velký důraz na modrozelenou infrastrukturu.        

Environmentální studie Nových Dvorů

Petr Urbánek, ředitel PDS, říká: „Pro Nové Dvory byla zpracována pomocí vysoce vyvinutých technologií mimo jiné CFD (computer fluid modeling) komplexní environmentální studii, která posoudila proudění větru v lokalitě, intenzitu sluneční radiace, vliv zeleně z hlediska zastínění a zlepšení tepelného komfortu, výpar a bilanci srážkových vod. Návrh pracoval s 3D modelem navrhované zástavby a s celou řadou dalších digitálních podkladů. Výsledná doporučení budou využita při tvorbě a projektování veřejných prostranství, vnějšího tvarování budov nebo výpočtům jejich energetických bilancí. Je třeba také připomenout, že nejvyšší environmentální a energetické standardy jsou v dnešní době pro veřejného zadavatele nutnou podmínkou pro získání jakékoliv formy financování z evropských nebo i standardních finančních zdrojů. Jejich splnění otevírá možnost významně snížit náklady na případné financování projektů z externích zdrojů.“

Příkladem může být využití dešťové vody. Nyní je na Nových Dvorech převážná část dešťových vod odváděna dešťovou kanalizací pryč z území. V rámci studie se hledalo řešení, jak podpořit přirozený koloběh vody a navrácení dešťových vod zpět do místa dopadu. Návrh modrozelené infrastruktury zahrnuje zelené střechy, akumulační nádrže a požadavek na využití srážkové vody z ploch střech. Voda z vybraných střech bude svedena do akumulačních nádrží a může být vhodně využita k zálivce nebo v budově. Ke zvážení jsou zelené pásy v komunikaci jako průlehy, které zpomalují odtok ze zpevněných ploch. Dalším prvkem jsou retenční povrchové nádrže, které zlepšují mikroklima, plní estetickou hodnotu v území, zvyšují biodiverzitu, zpomalují a zadržují odtok.

Pro projekt Jalový Dvůr, který je součástí Nových Dvorů, PDS zpracovala komplexní srovnávací výpočet stavebně-konstrukčního systému. Výsledkem tohoto výpočtu je, že použití CLT (cross-laminated timber, tj. dřevěných) panelů je nejvýhodnější. Spočívá zejména: v přesnosti a rychlosti výstavby,
v maximalizaci využitelných pronajímatelných metrů podlahové plochy.

Vizualizace dřevostavby projektu Jalového Dvora viz příloha.

Energeticky soběstačná čtvrť Dolní Počernice

Výstavba nové čtvrti v Dolních Počernicích byla zařazena do evropského programu Horizon Europe, z něhož jsou financovány výzkumy, inovace a výměna informací v oblastech mimo jiné podporující klimatickou neutralitu evropských měst budováním energeticky pozitivních a CO2 neutrálních městských částí (tzv. Positive Clean Energy Districts, PCEDs). Projektu ASCEND se účastní celkem 10 evropských měst např. Mnichov, Lyon nebo Stockholm.

Za Prahu byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců PDS, UCEEB a OICT, která společně připravuje koncept energeticko-environmentálního řešení pro projekt Etapy 2 nové čtvrti v Dolních Počernicích. Tamější městské nájemní domy jsou připravovány v pasivním standardu s důrazem na akumulační schopnosti vnitřních konstrukcí a pasivní stínění exteriéru. V Nové čtvrti se předpokládá využití vlastního vícezdrojového energetického centra s lokální distribuční soustavou. To zahrnuje mimo jiné například využívání geotermické a solární energie, kogenerační plynovou kotelnou a vlastní akumulační zásobníky.

Petr Urbánek připomíná: „V uplynulých měsících jsme dokončili specifikaci zadání výběrového řízení na generálního projektanta Etapy 2 městské výstavby přibližně 550 bytů v Dolních Počernicích („DLP Projekt 2“). V tomto zadání je na základě konsultací v rámci projektu ASCEND s UCEEB reflektováno koncepční energetické řešení. PDS předpokládá vypsání výběrového řízení během Q2 2024.“

Plány pro rok 2024

Letos významně postoupí příprava projektů, u nichž byla v roce 2023 vypsána výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace / dodavatele projektových prací, nebo archi­tektonické soutěže. S vybranými architekty/projektanty byly podepsány smlouvy o dílo a zahájeny práce na jednotlivých fázích konkrétních projektů.

„V roce 2024 zahájí PDS u dvou až čtyřech projektů povolovací proces. Budou i nadále pokračovat intenzivní práce na koordinaci a přípravě velkých rozvojových území – zejména v lokalitách Nové Dvory, Palmovka a Dolní Počernice. V polovině roku také předložíme pravidelnou roční aktualizaci tržního ocenění pozemků, které byly PDS předány k hospodaření. Velmi uvítáme, pokud se podaří během letošního roku, nebo začátkem příštího, docílit shody na konkrétním řešení, z jakých zdrojů a v jaké struktuře zajistit financování stavebních nákladů městského nájemního bydlení. Také předpokládáme, že PDS bude pokračovat v některých expertních činnostech pro zřizovatele HMP, jako je například tvorba konceptu rozvoje území Na strži, Kasárna Karlín a dalších,“ uzavírá Petr Urbánek.

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především dostupného nájemního bydlení, aby bylo možné městský bytový fond rozšířit a nabídnout jej zejména zástupcům tzv. preferovaných profesí a rodičům-samoživitelům. PDS byly rozhodnutími Zastupitelstva MHMP předány k hospodaření městské pozemky o rozloze více než 800.000 m2, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.