Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy zahajuje stavbu další části protipovodňové ochrany Břeclavi

V dubnu zahájí Povodí Moravy stavbu protipovodňových opatření v Břeclavi na Komenského nábřeží. Stavba protipovodňové zídky zakončí realizaci protipovodňových opatření v zastavěné části města.  Práce potrvají 7 měsíců.

Stavba protipovodňových opatření sestává z rekonstrukce stávající zídky a výstavbě zídky nové. Práce budou probíhat na pravém břehu Dyje v úseku od pomníku Jana Amose Komenského až téměř po točnu autobusů. Současný stav opatření v těchto místech nezajišťuje potřebnou ochranu a v době povodňových průtoků by zde mohlo docházet k rozlití vody mimo koryto vodního toku. „Naše stavební řešení spočívá ve vybudování nové protipovodňové zídky v celkové délce 377 metrů a kompletní rekonstrukci stávající zdi v délce 133 metrů. Výška koruny zdí bude shodná s úrovní protipovodňových zdí na protějším břehu Dyje, tedy maximálně do výšky 60 centimetrů nad terénem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Část rekonstruované protipovodňové zídky vodohospodáři osadí zábradlím.

V dubnu tak dojde postupně ke zřízení staveniště, odstranění svodidel a zbourání stávající nevyhovující zídky. „Na to navážeme zemními pracemi, abychom mohli založit nové protipovodňové zdi. Součástí oprav bude i provedení opevnění koryta toku na konci úpravy úseku. Výstavba bude probíhat směrem od točny autobusů proti proudu,“ říká Gargulák. Práce budou dokončeny v říjnu 2022 a vyžádají si náklady ve výši 8,9 mil. Kč.

Součástí stavby bude také náhradní výsadba. Aby bylo možné chránit obyvatele Břeclavi před povodněmi, muselo na konci loňského roku dojít k pokácení původních stromů. V místě proto proběhne výsadba 20 stromů. Vysazeno bude 14 vrb a 6 dubů. Stromy budou sázeny ve svahu pod protipovodňovou zdí ve vzdálenosti 15 metrů od sebe a 4 metry od zídky. Dřevo z původních stromů vodohospodáři využili v zájmu ochrany životního prostředí na zbudování zcela nového broukoviště u Podivína.

Provádění stavebních prací si vyžádá některá dopravní omezení. Dopravní řešení předpokládá zjednosměrnění Komenského nábřeží ve směru od točny ke Kulturnímu domu včetně zajištění objízdných tras pro autobusovou dopravu. V návaznosti na stavbu protipovodňových opatření bude dle předpokladu VAK Břeclav probíhat od září 2022 rekonstrukce kanalizace na Komenského nábřeží.

Stavba protipovodňových opatření Břeclavi na Komenského nábřeží nepřímo navazuje na protipovodňová opatření, která Povodí Moravy dokončilo v  roce 2019. Nová protipovodňová zídka zakončí realizaci i protipovodňových opaření v zastavěné části Břeclavi.