Komatsu potřebu bagr

Dokument EIA pro spojení dálnic D2 a D52 úředníci odmítli

Brno 29. června (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje úpravy dálnice D2 u Brna a dálniční spojku, která má spojit tuto dálnici s dálnicí D52. Nechalo zpracovat dokument pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí, který však ministerstvo životního prostředí v některých ohledech zcela odmítlo a nařídilo zpracovat novou rozptylovou a hlukovou studii na základě hodnověrného dopravního modelu. Zároveň žádá nová měření hluku a imisí. V některých případech dokumentaci považuje za zavádějící a rozporuje její pravdivost, vyplývá z dokumentů na Informačním portálu EIA. Silničáři tak musí dokument přepracovat a doplnit dle pokynů ministerstva.

Tzv. jižní tangenta má vést severně od Popovic a Rebešovic a účelem je odvést tranzitní dopravu z Vídeňské ulice v Brně. Součástí stavby je také změna uspořádání dálnice D2 od dálnice D1 až za sjezd na Olympii. Do nákupních center v okolí dálnice už se bude jezdit po oddělených silnicích souběžných s dálnicí, která bude odpojená od exitů u Avion Shopping Parku a u Olympie. Má přibýt exit na pátém kilometru. Na dálnici D52 má vzniknout nový sjezd u Syrovic. Zrušena by měla být čerpací stanice Tank ONO u Popovic. Podle dokumentu se výhledově počítá se stavbou v letech 2030 až 2035. Jih Brna je průsečíkem transevropských koridorů a intenzita dopravy trvale roste.

Koridor pro jižní tangentu je obsažený v zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. Řešení dopravy na jihu Brna budí řadu let kontroverze. Odpůrci dalších dopravních staveb často argumentují tím, že hygienické normy pro imise a hluk dlouhodobě překračují normy. Nyní to potvrdil ve vyjádření k dokumentaci i krajský odbor životního prostředí. "Předložené oznámení včetně rozptylové studie je zatíženo logickou a neobhajitelnou chybou v tom, že sice očekávatelně přiznává, že předložený záměr je spojen s určitými emisemi znečišťujících látek do ovzduší, ale současně zcela pomíjí fakt, že imisní rezerva daného území je vyčerpána, imisní limit je naplněn, a v důsledku provozu záměru tak dojde k překročení imisních limitů pro vnější ovzduší," uvedli úředníci. Podle nich tak nelze s dokumentem souhlasit a je potřeba doplnit plán na ochranu ovzduší. Krajští hygienici požadují zpracovat podrobnou hlukovou studii a navrhnout opatření, které zamezí překračování hlukových limitů.

Ministerstvo je k dokumentu silničářů kritické a "...uvádí, že způsob interpretace výsledků suspendovaných částic PM10 a PM2,5 kdy jsou zmiňovány rozdíly koncentrací mezi nulovou variantou a variantou provedením stavby a tato hodnota je vztahována k imisnímu limitu, je značně zavádějící...rozporuje pravdivost tvrzení, že v obydlených oblastech nedojde k překračování imisního limitu."