Cime 2 kvartál 2024

vonRoll hydro - švýcarský systém pro monitorování a lokalizace úniků vody ve vodovodní síti

Zdroj: Text: STAVEBNISERVER.com, foto: vonRoll hydro (cz) s.r.o.

Společnost vonRoll hydro (cz) s.r.o. využívá moderní technologie, založené na principu permanentního sledování úniků pomocí lokátorů šumu způsobeného unikající vodou z poškozeného potrubí, díky nimž je možné předejít velkým finančním ztrátám. K těm, jak se v tomto článku přesvědčíte, může vést v konečném důsledku i relativně malý únik vody. Proto naši redakci zaujal nejnovější komplexní program vyhledávání poruch ZEROWATERLOSS, který dokáže odhalit a lokalizovat potenciální únik již v prvopočátku. Jedná se o otevřený koncept, použitelný pro produkty a služby jakéhokoli odběratele.

Začněme rovnou tím, jak celý systém funguje. Lokátory šumu, v současné verzi nesoucí označení ORTOMAT-MTC O4G, zachycují šum nesený materiálem vodovodní trubky. Díky tomu umožňují monitorovat vodovodní síť doslova na denní bázi a každý den tak na server odesílat naměřená data prostřednictvím bezdrátové sítě GSM, pokrývající v současné době prakticky již celé území ČR. Nasbíraná data pak automaticky vyhodnocuje unikátní software INFRAPORT, vyvinutý přímo švýcarskou společností vonRoll hydro, který si pro začátek můžeme představit jako jádro tohoto komplexního systému. Výhodou využití datové sítě je kromě dostupnosti důležitých dat v reálném čase bezesporu také uživatelský komfort. Uživatelé Infraportu mohou mít pomocí internetu přístup k datům podle aktuální potřeby, ať už na počítači (v kanceláři, doma), laptopu, tabletu nebo smartphonu (v terénu). Vše v české jazykové mutaci.

Lokátor šumu ORTOMAT-MTC O4G disponuje kovovým pouzdrem z nerezové oceli, ukrývajícím řídící jednotku, čtveřici standardních tužkových AA baterií s životností 3-5 let (v závislosti na síle signálu) a SIM kartu. Není třeba žádných kabelů ani externích zdrojů elektrického proudu. Magnetický držák pak slouží k upevnění těla lokátoru uvnitř šachty. Druhou částí lokátoru je vibrofon. Jedná se o speciální mikrofon, vybavený magnetem, který se umísťuje na kovovou část potrubí. Poslední součástí lokátoru je našroubovaná anténa. Pro rozmístění jednotlivých lokátorů šumu ve vodovodní síti existují doporučené vzdálenosti, které jsou definovány s ohledem na materiál, ze kterého je dané potrubí vyrobeno. Pro litinové a ocelové trubky obvykle stačí rozmístit lokátory ve vzájemné vzdálenosti 200 - 250 metrů. U plastového potrubí je ideální vzdálenost mezi jednotlivými lokátory stanovena na 40-60 m.

Aby byly výsledky související se zvukem neseným konstrukcí trubky co nejpřesnější, probíhá měření standardně vždy mezi 2. a 4. hodinou v noci, kdy bývá v ulicích největší klid. V tomto časovém intervalu probíhá 25 opakovaných měření. Lokátory pořizují vždy po 5 minutách 10 vteřinový zvukový záznam, respektive záznam šumu, což umožňuje odfiltrovat nenadálé zvuky a jiné anomálie. „Typicky se jedná například o projíždějící vozidlo, kdy je zachycena větší hodnota. Díky uvedenému počtu opakování lze vzít v potaz pouze měření s nejnižší hodnotou. Naše senzory jsou umístěny v oblasti, kde potřebujete vyhledávat úniky permanentně. Vodovodní síť s osazenými lokátory je průběžně monitorována celé roky až do momentu, kdy vznikne nový únik. V ideálním případě jsou senzory umístěny vždy na nějakých klíčových uzlech“ vysvětluje Michal Ričl, vedoucí technického oddělení ze společnosti vonRoll hydro (cz) s.r.o.

Malý únik - velké peníze

Některé trubní rozvody zajišťují dodávky po mnoho desítek let a riziko, že dojde k úniku vody je u takových potrubí vysoké. „Ve vodovodní sítí činí většinou ztráty už při 4 mm otvoru v potrubí a tlaku vody 6 barů, což ani není žádný extrémní tlak, přibližně 400 000 korun ročně, nehledě pak na neustále rostoucí cenu vody a tím pádem i všeobecný důraz na její spotřebu. Pokud bych měl uvést konkrétní příklad z nedávné doby, tak v jedné obci nedaleko Prahy jsem dělal vyhledávání úniků a nebýt našeho systému, nikdo by se v příštích letech pravděpodobně nedozvěděl o úniku 0,2 litru vody za sekundu, který tam byl, protože na povrch nic nevyvěralo,“ popisuje zkušenosti z praxe Michal Ričl. Přínos systému ZEROWATERLOSS je tedy zcela zřejmý. Tím spíše, že rozsah jeho využití je velmi široký a zdaleka nejde jen o městské rozvody vody. Tímto způsobem lze hlídat v podstatě jakékoliv rozvody např. v továrnách, na požárních rozvodech nebo velké přivaděče, kde může včasná lokalizace místa poruchy ušetřit vzhledem k velkým dimenzím potrubí opravdu značné fi nanční prostředky.

INFRAPORT - neustálý přehled a automatická korelace

Webová aplikace Infraport je připravena k zobrazení prostřednictvím klasických internetových prohlížečů. Levá strana obsahuje fi ltry pro efektivnější a rychlejší práci s klíčovými daty a na pravé straně jsou uživatelům k dispozici různé druhy map (satelitní s popisy nebo bez, uliční, atd.). Na mapě je možné přehledně vidět rozmístění všech instalovaných lokátorů v dané síti. „Přidanou hodnotou pro menší vodárenské společnosti, které nemají vlastní grafi cký evidenční systém, je také možnost v Infraportu grafi cky znázornit polohu šoupat a hydrantů na potrubní síti včetně možnosti vést evidenci údržby, revizí, kontrol a parametrů těchto armatur. Neustále tak mají k dispozici kompletní přehled o celé síti. Většina vodáren v dnešní době používá systém GIS, přičemž nejenom z něj lze bez problému importovat data pomocí souborů KML do Infraportu,“ poznamenal Michal Ričl a dále zdůraznil význam tzv. automatické korelace pro vyhodnocení, v jaké vzdálenosti mezi porovnávanými body dochází k nadměrnému hluku, který upozorňuje na pravděpodobnost úniku vody. „Jakmile lokátory v ranních hodinách odešlou data, náš systém sám automaticky vyhodnotí a zobrazí v Infraportu jak na levé, tak pravé straně v mapě veškeré potenciální poruchy.“ Zároveň jsme se dozvěděli také o možnosti ruční korelace, spočívající v manuálním výběru korelačních párů lokátorů a následném zkoumání, zda právě v konkrétním úseku potrubí nedochází k nežádoucímu úniku vody. Infraport automaticky ukládá také historii, tudíž je za využití ikonky kalendáře možné selektovat jednotlivé dny. Dojde-li k výrazné výchylce na grafu, ale ve skutečnosti si v noci pouze někdo napouštěl bazén, což se může klidně stát, manuální prací se systémem lze předejít zbytečnému prověřování úniku přímo v terénu.

výcarského Lucernu nebo třeba v Lovosicích, kde bylo doposud instalováno 80 lokátorů a dalších 20 již bylo objednáno? Ukázky z reálného provozu můžete vidět na fotografi ích. Například právě lovosická vodárna, kde byl v rámci České republiky realizován projekt ZEROWATERLOSS vůbec poprvé, už podle našich informací ušetřila nemalé fi nanční prostředky, a to právě díky investici do systému permanentního sledování úniků vody od společnosti vonRoll hydro. To je také důvod, proč byly systémy von- Roll hydro testovány a brzy na to instalovány i v rámci dalších měst.

že pracovník, který má daný vodovodní okruh na starosti, každý den, když přijde do kanceláře, přesně ví, že se někde něco děje a kde to zhruba je. Systém nám sice neukáže na metr přesně, kde to je, a zároveň také v případě, že je tam nějaký hluk, tak není možné identifi kovat, že se ve skutečnosti jedná pouze o určitý rušivý element či hluk, který nesouvisí přímo s únikem vody, nicméně jde o to, že není zapotřebí vysílat chlapy do terénu pravidelně, aby celou síť průběžně kontrolovali, případně za tímto účelem uzavírat části ulic a podobně. Stačí se každý den podívat na Infraport, abyste zjistili, na jakém úseku v řádu několika desítek metrů se něco děje. Pak už stačí prověřit pouze konkrétní místo, čímž se na rozdíl od náhodného prověřování dlouhých úseků vodovodní sítě ušetří spousta času a práce. Úniky jsou tedy zjištěny ihned díky permanentnímu monitorování a také plánování oprav je snazší, což je užitečné zejména v rušných oblastech, typicky v centru velkých metropolí, kde je velký provoz,“ shrnuje na závěr Michal Ričl.

Závěrem z pohledu stavební redakce nezbývá než konstatovat jediné. Působení české pobočky švýcarské společnosti vonRoll hydro nás svou dlouhodobou činností, příklady z praxe i technologickými novinkami utvrdilo v názoru, že investice do moderních technologií v dlouhodobém horizontu výrazně pomáhají snížit fi nanční ztráty a že základem pokroku je v neposlední řadě také sofi stikovaný software, který díky autokorelaci sám označí každý den místo potenciálního úniku v mapových podkladech. Za velkou výhodu Infraportu považujeme i sofi stikovanější plánování potřebných oprav vodovodní sítě.