Cime 2 kvartál 2024

Stavební povolení pro úsek D35. Výzvy trasování dálnice procházející místem bojiště

Autor: Ing. Jakub Vyhnálek, ředitel ateliéru Doprava – Praha ve společnosti AFRY CZ s.r.o., foto: AFRY CZ s.r.o.

Sdružení společností AFRY CZ a SATRA získaly v říjnu 2023 stavební povolení na hlavní trasu dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště. Toto stavební povolení vydané Ministerstvem dopravy ČR je jedním z celkem šesti potřebných. Jde o klíčový milník celé stavby, který významně přibližuje její realizaci. Stavba dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště je prvním úsekem dálničního propojení Hradce Králové s obcí Úlibice. Stavba zrychlí silniční propojení na sever Čech a odkloní tranzitní dopravu mimo obce zatížené dopravou na stávající silnici I/35 vedené přímo těmito obcemi. Projektování úseku provázelo několik výzev včetně vyřešení průchodu obcí Všestary a přípravy trasy v lokalitě jednoho z nejvýznamnějších bojišť 19. století – bitvy 1866 u Hradce Králové.

Projektovaný úsek dálnice D35 propojuje již provozovaný úsek dálnice D11 z mimoúrovňové křižovatky Plotiště k obci Sadová, kde bude ukončen úsek dálnice D35 Hořice – Sadová. Právě v tomto navazujícím úseku se zahajuje realizace. Investor Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) klade velký důraz na zajištění průběžného navázání těchto dvou staveb bez nutnosti řešení provizorního propojení na stávající silnici I/35.

Společnost AFRY CZ se v přípravě stavby angažuje již od roku 2015, kdy společně s firmou SATRA zahájila práce na dokumentaci pro stavební povolení. Práce navazovaly na dokumentaci pro územní rozhodnutí i vydané rozhodnutí o umístění stavby.

Specifika: trasa vede přes obec a bojiště

Již z informací z průběhu územního řízení i následně podaného odvolání k tomuto rozhodnutí byly zřejmé hlavní výzvy, se kterými jsme se v AFRY museli při zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) vyrovnávat. Jednalo se o trasování dálnice D35 přes obec Všestary a také přes lokalitu významného bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové. Trasování dálnice v obydlených částech obce Všestary vyžaduje demolici pěti objektů určených k trvalému bydlení a jednoho objektu s provozovaným autoservisem i protihluková opatření na hlavní trase dálnice. Trasování územím bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové navíc vyvolává mimořádný zájem a dohled organizací zajišťující památkovou péči v rámci státní správy i místních spolků.

Při zpracování dokumentace pro stavební povolení tedy projektanti vycházeli z předchozích projektových dokumentací a z nich plynoucích podmínek i z dostupných průzkumů. Zároveň se řídili aktuálními technickými a legislativními požadavky na výstavbu pozemních komunikací včetně všech vyvolaných i navazujících stavebních objektů.

Při takto zpracované a s dotčenými orgány projednané DSP se zjistily takové rozdíly mezi DSP a dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR), které si vyžádaly změny územního rozhodnutí této stavby. Příslušný stavební úřad následně vznesl požadavek na zajištění změny územního rozhodnutí (ÚR) pro každou změnu technického řešení, a to včetně změn, které nijak nepodmiňují umístění stavby v území (například klopení vozovky, délky opěr mostu apod.). I přes snahu společnosti AFRY CZ, včetně zástupců investora z ŘSD ČR Správa Hradec Králové, stavební úřad nevyslyšel námitky o neúčelnosti takto široké změny územního rozhodnutí.

Náročné povolování: vynětí ze ZPF…

Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí jsme tedy následně zpracovali v srpnu 2020, pak bylo zahájeno její projednání. Součástí změny územního rozhodnutí není však pouze zpracování rozdílů v technickém řešení, ale i zajištění změny rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo zajištění verifikace rozhodnutí posouzení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA). Oba tyto úkoly se ukázaly jako velice zásadní a problematicky projednatelné.

Pro změnu vynětí ze ZPF bylo nutné připravit rozdílové tabulky a rozdílové výkresy mezi aktuálním stavem v roce 2021 a původním stavem z roku 2014. Tím, že společnost AFRY CZ nebyla zpracovatelem předchozího stupně projektové dokumentace a dostupné živé výkresové podklady nebyly zcela odpovídající aktuálním požadavkům na přípravu vynětí ze ZPF, bylo vyčíslení i grafické znázornění velmi obtížné. Zároveň došlo od vydání původního rozhodnutí o vyjmutí ze ZPF k rozdělení a přečíslování dotčených pozemků v katastrální mapě. To si vyžádalo vypracování další rozdílové tabulky s uvedením historických souvislostí jednotlivých dotčených pozemků. Získání rozhodnutí o změně vynětí ze ZPF se nakonec po mnoha konzultacích s Ministerstvem životního prostředí (MŽP ČR) úspěšně podařilo v říjnu roku 2021.

průchod dálnicí D35 obcí Všestary

…a verifikace EIA

Jako ještě obtížnější úkol než získání rozhodnutí o změně vynětí ze ZPF se nakonec ukázala verifikace EIA. Zde se ještě ve větší míře projevila problematika dostupnosti podkladů pro porovnání jednotlivých změn oproti dokumentaci EIA z roku 2006. Dokumentace EIA byla v uvedené době zpracována na základě studie z roku 2003. Obsahem této studie byl, pro dobu jejího zpracování standardní, málo podrobný technický návrh, a to jen pro hlavní stavební objekty stavby. V živé výkresové podobě byl pro zpracování této verifikace dostupný pouze zlomek nutných podkladů. Zároveň při zpracování předchozího stupně DÚR došlo k významným změnám v trasování trasy D35. Tyto změny byly při zpracování DÚR bez problémů přijaty, pouze pro nové umístění mimoúrovňové křižovatky MÚK Sadová bylo zpracováno nové oznámení EIA. Ministerstvo životního prostředí však při zpracování změny DÚR vyžadovalo porovnání aktuální podoby změny DÚR z roku 2021 (zpracované z DSP) k původní studii z roku 2003. Toto porovnání mělo být dodáno v podrobnostech, které původní studie umožňovala jen stěží. Jednotliví techničtí profesanti včetně odborníků na životní prostředí v AFRY CZ se s tímto velmi obtížným úkolem i s podporou z Generálního ředitelství ŘSD ČR nakonec úspěšně vypořádali a 30. 1. 2023 obdrželi souhlasné verifikační stanovisko ke změně územního rozhodnutí této stavby. Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí stavby D35 Sadová – Plotiště jsme získali dne 21. 3. 2023. Právní moci nabylo 21. 4. 2023

situace areálu ossaria s přesunutým pomníkem

Nový pietní areál a ossarium

Vedení trasy přes území druhého největšího bojiště 19. století, kde bojovalo téměř půl milionu vojáků, předznamenává významný dohled nad technickým provedením stavby jak od dotčených orgánů veřejné správy, tak spolků či organizací starajících se o památku tohoto bojiště. Jedná se především o požadavky na provádění výstavby dálnice včetně celoplošného záchranného archeologického průzkumu před zahájením prací, požadavky na manipulaci s nalezenými ostatky padlých vojáků a souvisejících artefaktů. Dále o požadavky na zřízení ossaria pro uložení nalezených ostatků, přesuny stávajících pomníků dotčených dálnicí D35, vizuální podobu jednotlivých konstrukcí, výsadbu zeleně apod. AFRY CZ jako zpracovatel projektové dokumentace společně s ŘSD jako investorem této akce vycházely maximálně vstříc těmto požadavkům, pokud byly v souladu s normovými či legislativními požadavky na realizaci dopravních staveb. Jedním z významných splněných požadavků na technické řešení je realizace pietního areálu s přesunutým pomníkem této bitvy a nově zřízeným ossariem.

Stav přípravy: povolení a výkupy

V době přípravy tohoto článku (leden 2024) bylo podáno všech šest žádostí o stavební povolení. Stavební povolení na pietní areál s ossariem jsme pravomocně získali již v září 2023, stavební povolení na hlavní trasu D35 jsme zatím nepravomocně získali v říjnu 2023, další dvě stavební povolení jsou již vydaná s nabytím právní moci, zbylá dvě stavební řízení budou dokončena v nejbližší době.

Vykoupeno bylo téměř 100 % pozemků. Jedná se o všechny pozemky kromě jednoho, kde se vede problematické dědické řízení. Dočasné zábory byly již také z téměř 100 % zajištěny, opět kromě pozemků spjatých s uvedeným dědickým řízením. Další nutné smlouvy byly již také z velké míry uzavřeny či směřovaly k brzkému ukončení.

Realizace stavby začne tento rok

Společnost AFRY CZ od března roku 2022 pracuje i na projektové dokumentaci pro zadání stavby (PDPS). Tato projektová dokumentace plynule navázala na dokumentaci pro stavební povolení a byla dokončena v říjnu roku 2023. Poté byla v závěru roku 2023 vypsána soutěž na zhotovitele tohoto úseku dálnice D35

Zahájení realizace stavby dálnice D35 se v úseku Sadová – Plotiště plánuje na druhé pololetí roku 2024. Na její realizaci jsou kladeny zejména dva významné požadavky. Nutnost plynule navázat na stavbu D35 Hořice – Sadová a také minimálně ovlivnit dopravu na stávající silnici I/35, a to i v místě napojení do dálnice D11 v MÚK Plotiště. Stavba D35 v úseku Hořice – Sadová byla již v říjnu 2023 zahájena. Její ukončení za obcí Sadová je však kvůli historickým souvislostem umístěno do pole bez návaznosti na stávající silniční síť. Z tohoto důvodu se klade velký důraz na zahájení stavby D35 v úseku Sadová – Plotiště v co nejbližším termínu. Tato stavba bude zahájena úsekem délky cca 1,3 km ukončeným v MÚK Sadová, kde bude umožněno napojení na stávající I/35.

Minimalizaci ovlivnění provozu na stávající I/35 i na okolních pozemních komunikacích nižších tříd při realizaci stavby dálnice D35 jsme v AFRY CZ pečlivě zvažovali a projednávali. Plán organizace výstavby je zpracován s využitím několika provizorních komunikací či postupným zprovozňováním dílčích úseků D35 či dotčených přilehlých pozemních komunikací.

Archeologický průzkum

V současné době již v úseku Sadová – Plotiště probíhají zemní práce pro umožnění záchranného archeologického průzkumu. Společnost AFRY CZ zpracovala v březnu 2022 projekt pro zadání této části stavby a soutěž na jejího zhotovitele. V souběhu s těmito zemními pracemi se rozbíhá i zmiňovaný záchranný archeologický průzkum. Všechny tyto činnosti jsou prováděny s ohledem na nutnost co nejdřívějšího zahájení i dokončení realizace D35 v úseku od konce stavby D35 Hořice – Sadová k MÚK Sadová.

Rychlejší a bezpečnější doprava

Stavba dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště je prvním úsekem dálničního propojení Hradce Králové s obcí Úlibice. Součástí tohoto úseku délky 7,5 km je 1 mimoúrovňová křižovatka, 9,7 km pozemních komunikací nižších tříd, 9 mostních objektů, 6 retenčních nádrží, 4 přeložky vodních toků, 2,6 km protihlukových stěn, 1 křížení se železniční tratí a mnoho dalších stavebních objektů spjatých s realizací dálniční stavby. Tato stavba je pro rozvoj regionu klíčová: zrychlí silniční propojení na sever Čech a odkloní tranzitní dopravu mimo obce zatížené dopravou na stávající silnici I/35