Cime 2 kvartál 2024

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. buduje protipovodňovou ochranu na stokové síti v oblasti Karlína

Text a foto: Stavebniserver.com

Pražská firma s třicetiletou tradicí provádí kompletní dodávky vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek a souvisejících objektů. Dále se zaměřuje na bezvýkopové technologie při výstavbě inženýrských sítí a nízkotlaké injektáže. Zajišťuje také likvidaci vodovodních a kanalizačních havárií. K hlavním činnostem firmy patří i rekonstrukce a výstavba nových komunikací.

Předkládaná dokumentace řeší výstavbu souboru opatření na stokové síti v oblasti Prahy 8, Karlína v ulici Šaldova a jejím prodloužení až k pravému břehu Vltavy. Účelem stavby, která byla zahájena v březnu roku 2019, je protipovodňová ochrana (PPO) stokové sítě před zaplavením z recipientu a za běžného provozu pak zlepšení jakosti vody v recipientu. Stavba by zároveň měla vést ke snížení objemu přepadlých vod za srážkových událostí v povodí kmenové stoky B nad Karlínskou shybkou. Soubor opatření vylepší i zhoršené odtokové podmínky na stokové síti v oblasti Karlína. Stávající sběrač v ulici Šaldova, situovaný v úseku od křižovatky s ulicí Sokolovská po napojení do kmenové stoky B, a navazující úsek kmenové stoky B až ke Karlínské shybce jsou v současné době již nekapacitní.

Povodí kmenové stoky B čekají výhledově zásadní změny. Předně dojde ke zrušení hned několika odlehčovacích komor, které jsou jak po technické, tak i ekologické stránce dnes již zcela nevyhovující. Z uvedených důvodů byl také zkapacitněn úsek kmenové stoky B na Rohanském nábřeží. Předmětem této projektové dokumentace je etapa 2.2, do níž je zahrnuta výstavba společného objektu čerpací stanice a objektu retenční nádrže, dostavba technologického koridoru a trubní propojení výtlaku z čerpací stanice se stávajícím koridorem budovaným v rámci etapy 2.1, resp. technologickým centrem a dostavba výusti OK 6B v délce 84,61 m (z toho 22 m ražba v areálu TBG, včetně sdruženého výustního objektu a jímacího objektu oplachové vody). Souběžně s výustním potrubím bude provedena dostavba gravitačního přítoku oplachové vody DN 250 o délce 70,2 m. Dále je v plánu dostrojení technologického centra nad hradidlovou komorou (přípojka VN, trafostanice, rozváděč) spolu se zaslepením stávajícího odlehčení a výustního objektu, budovaného v rámci etapy 1. V závěru dojde k vybudování zbrusu nové obslužné komunikace včetně konečných terénních úprav v okolí ČS a RN. Předpokládaný termín ukončení stavby je stanoven na prosinec letošního roku.

Celkový rozsah prací v oblasti Karlína shrnul pro naši redakci z pozice generálního ředitele Ing. Milan Pavlič, který zároveň i vyčíslil investiční náklady a vysvětlil nám, v čem spočívá technická náročnost této realizace:

„Naše společnost zde realizuje stavbu čerpací stanice a retenční stanice při stavbě vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína. Součástí této akce je výstavba celého souboru opatření na stokové síti, které mají zajistit protipovodňovou ochranu této sítě před zaplavováním z recipientu, a to včetně zlepšení jakosti vody recipientu. Půdorysní rozměr základové desky pro čerpací stanici a retenční nádrž je 30x44 metrů. Retenční nádrž je podzemní železobetonová nádrž rozdělená na dvě sekce, které jsou vzájemně propojeny přepadovými otvory. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v lokalitě s výskytem navážek o mocnostech přes deset metrů, je zakládání těchto objektů technicky velmi náročné. Faktorem, který rovněž přispívá k náročnosti založení, je blízkost řeky Vltavy, v jejímž důsledku dochází ke kolísání hladiny podzemní vody a zvodnění okolních zemin. Investorem této stavby je Pražská vodohospodářská společnost a investiční náklady na stavbu činí 428 milionů korun bez DPH,“ říká pan inženýr Pavlič, CEO společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Kontakt

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31
155 00 Praha 5 – Řeporyje

www.cerhra.cz