husqvarna

Stav mostův České republice

Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Mosty jsou součástí železniční nebo silniční cesty. Mosty byly a jsou navrhovány na životnost 100 let. Jejich dosažená životnost je degradována dopravou a povětrnostními podmínkami. Stav mostů závisí na pravidelné údržbě a opravách, kterou zajišťují vlastníci mostů. Za bezpečnost mostů zodpovídají jejich vlastníci.

Železniční mosty vlastní stát zastoupený Správou železnic, státní organizací. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy jsou ve vlastnictví státu, správu vykonává Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Mosty na silnicích II. a III. třídy jsou ve vlastnictví krajů, správu vykonávají příslušné Krajské správy a údržby silnic. Mosty na místních komunikacích jsou ve vlastnictví měst a obcí, které si zajišťují správu samy nebo prostřednictvím technických správ komunikací v daném městě.

1 Počty a stav mostů:

V železniční síti je evidováno 6728 mostů. Stav železničních mostů je klasifikován stupni 1 až 3. Most ve stupni 3 vyžaduje stavební zásah většího rozsahu. Ve stupni 3 je v současné době 226 mostů, tj. 3,4 % z celkového počtu železničních mostů. Stav mostů na pozemních komunikacích se klasifikuje do sedmi tříd označených I až VII. Za neuspokojivé jsou považovány stavy: stav špatný – V, stav velmi špatný – VI a stav havarijní - VII. Počty a stav mostů na dálnicích a na silnicích I. třídy uvádí tabulka 1.

Na místních komunikacích, tj. ve městech a obcích, neexistuje centrální evidence mostů. Pouze se odhaduje, že počet mostů na místních komunikacích v celé České republice je vyšší než 18000. O jejich stavu se také nic neví. Ve velkých městech, jako např. v Praze, Brně apod., evidence existuje a tam je také znám stav evidovaných mostů.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že mosty, které jsou ve vlastnictví státu, jsou v podstatně lepším stavu než mosty ve vlastnictví krajů. Bohužel se nejedná o nové zjištění. Jedná se o stav, který je neměnný již řadu let. Příspěvek se dále zabývá vývojem a stavem stavu mostů na silnicích II. a III. třídy.

2 Vývoj stavu mostů na silnicích II. + III. třídy

Počátkem roku 2001 došlo k převodu silnic II. a III. třídy do vlastnictví krajů. Spolu s tím došlo i k převodu finančních prostředků na správu silnic II. a III. třídy. Kraje se tak staly vlastníky mostů na silnicích II. a III. třídy. Celkový počet mostů od roku 2004 do současnosti se nepatrně zvyšoval. Podstatně se však zvyšoval relativní počet mostů v neuspokojivých stavech V, VI a VII (viz tab. 3). U mostů na silnicích II. třídy se zvyšoval z hodnoty 10,1 % na hodnotu 17,9 %, u mostů III. třídy z hodnoty 13,0 % na hodnotu 24,9 %. V posledních šesti letech však došlo k mírnému poklesu počtu mostů v neuspokojivých stavech V, VI a VII. To bylo dáno také tím, že kraje dostaly prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury od státu na údržbu a opravy silnic II. a III. třídy mimořádné finanční příspěvky v řádu několika miliard korun. Skutečnost je ale taková, že na silnicích III. třídy je 25 % mostů v neuspokojivém stavu, a to je alarmující. Pravděpodobnost vzniku havarijní situace je poměrně vysoká.

3 Současný stav mostů na silnicích II. + III. třídy

Současný stav mostů na silnicích II. a III. třídy v jednotlivých krajích je uveden v tabulce 4. Situace mezi jednotlivými kraji je značně rozdílná (viz sloupec 5). Na silnicích II. třídy je nejhorší stav mostů v kraji Středočeském (26,8 %) a v kraji Libereckém (26,3 %). Na silnicích III. třídy je nejhorší stav mostů v kraji Jihomoravském (36,7 %), Libereckém (35,1 %), Středočeském (32,8 %) a v kraji Olomouckém (32,4 %). Na silnicích II. třídy se v posledních letech zhoršil stav mostů zejména v kraji Středočeském, na silnicích III. třídy je dlouhodobě nejhorší stav mostů v kraji Jihomoravském.

4 Potřebné finanční prostředky na opravy mostů na silnicích II. + III. třídy

Celkový počet mostů 12670 na silnicích II. a III. třídy představuje obrovský majetek, o který se musíme starat, musíme zajišťovat jeho údržbu a opravy. Vyčíslit náklady potřebné pro údržbu a opravy mostů, aby nedocházelo k postupnému zhoršování stavu mostů, není jednoduché. Jsou mosty velké nebo malé, jsou z různých materiálů, mají různé stáří, jsou různého konstrukčního uspořádání, mají různou přístupnost pro provádění údržby nebo opravy, možnosti výluk a jistě další parametry, které mohou ovlivnit náklady na údržbu a opravy. Pro odhad nákladů se používá jednotková cena na 1 m2 půdorysné plochy mostu. Plocha mostů v jednotlivých krajích je ve sloupci 6 tabulky 4. Pro odhad nákladů na opravy a rekonstrukce mostů ve stavech V, VI a VII je v tomto příspěvku použita hodnota, která vychází ze zprávy NKÚ „Opravy a údržba mostů“ z roku 2020 [2]. Jednotkové ceny oprav, resp. rekonstrukcí mostů se v kontrolovaných projektech pohybovaly v širokém rozmezí od 3812,– Kč/m2 do 161260,– Kč/m2 . Zde je použita hodnota 80000,– Kč/m2 . Ve sloupci 7 jsou pak vyčísleny žádoucí finanční náklady v mil. Kč podle krajů na opravy a rekonstrukce mostů v neuspokojivých stavech V, VI a VII, aby se dostaly aspoň do stavu dobrého – tj. stavu IV. Uvedené hodnoty je nutno chápat jako zcela orientační, řádově dávají odhad potřeb financí jednotlivých krajů, resp. státu na opravy a rekonstrukce mostů. Je důležité si všimnout, že potřebné finanční částky v jednotlivých krajích se až řádově liší. K těmto nákladům je nutné ještě připočítat náklady na běžnou údržbu všech mostů a dále zvýšení cen stavebních prací od roku 2020. Ve zprávě NKÚ je dále uvedeno, „že při stávajícím tempu oprav a rekonstrukcí silničních mostů a počtech mostů ve špatném až havarijním stavu není reálné rychlé dosažení výrazného zlepšení jejich celkového stavu“. Abychom zlepšily bezpečnost mostů na silnicích II. a III. třídy, je nutné zvýšit náklady na jejich opravy a rekonstrukce nejen v jednotlivých krajích, ale i v celé České republice. Odhad pro celou Českou republiku činí cca 22 miliard korun.

5 Návrhy na zlepšení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy:

Zajistit plnění zákonné povinnosti vlastníků mostů. Zákonnou povinností vlastníka je vést evidenci, zajišťovat údržbu a opravy mostů.

- Zlepšit práci státních dozorů na úrovni krajů, které kontrolují Krajské správy a údržby silnic ve výkonu evidence mostů, zajišťování údržby a oprav mostů, investorské přípravy a realizace staveb.

- Obsadit funkci vrchního státního dozoru na Ministerstvu dopravy, který kontroluje státní dozory v krajích, že vykonávají svoji práci důsledně, a provádí vyhodnocování o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v celé České republice, které předkládá ministrovi dopravy.

- Obnovit činnost komise pro mosty na Ministerstvu dopravy ve věci stavu mostů. Komise má působnost pro mosty železniční a pro mosty na všech pozemních komunikacích. Komise dohlíží na důsledné využívání systému péče o mosty a systému pro evidenci a kontrolu stavu mostů.

- Projednávat stav mostů na silnicích II. a III. třídy na komisi Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu. Zajistit, aby zástupce komise pro mosty na MD byl pravidelně zván na zasedání Rady AKČR a aby problematika mostů na silnicích II. a III. třídy byla zařazována do programu jednání.

- Zajistit navýšení finančních prostředků na údržbu a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy podle akutních potřeb jednotlivých krajů.

- Kontrolovat vynaložené finanční prostředky na údržbu, opravy a rekonstrukce mostů v jednotlivých krajích za uplynulé období.

- Zajišťovat včasnou investorskou přípravu projektů pro opravu a rekonstrukci mostů ve stavech V, VI a VII v jednotlivých krajích.

- Plánovat a zajišťovat potřebné finanční prostředky na opravy a rekonstrukce mostů pro nejbližší roky. - Zajišťovat expertizní činnost pro způsob výběru mostů na opravy a rekonstrukce a pro rozhodování mezi rekonstrukcí nebo novostavbou mostu.

Literatura [1] Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR. Ředitelství silnic a dálnic, Odbor silniční databanky a NDIC. [2] Opravy a údržba silničních mostů. Kontrolní závěr z kontrolní akce 19/20. Nejvyšší kontrolní úřad, 2020