Cime 2 kvartál 2024

Rok 2023 bude patřit v rámci investic ke stavebně nejnáročnějšímu období

Zdroj: Povodí Odry, ilustrační foto: Povodí Odry

Vodohospodáři plánují pro rok 2023 investice ve výši zhruba 900 mil. Kč, z toho 318 mil. bude hrazeno z vlastních zdrojů Povodí Odry, přibližně 556 mil. Kč z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a na odstraňování důlních škod přispěje firma OKD a.s. kolem 24 mil. Kč. Současně plánují opravy v celkové výši necelých 146 mil. Kč financované hlavně z vlastních zdrojů podniku. Nejvýznamnějšími stavbami, které byly zahájeny v minulém období a budou dokončeny v tomto roce, jsou rekonstrukce vodního díla Morávka, Žermanický přivaděč II. etapa a hráze v ústí Ropičanky a Sadového potoka v Českém Těšíně.

„Rok 2023 bude finančně velice náročný. Máme naplánovány velké stavební akce jednak v oblasti protipovodňových opatření, ale také v rámci oprav drobných vodních toků. Současně budeme pokračovat v dlouhodobější snaze o postupné zajištění migrační průchodnosti vodních toků,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a dodal: „Největší investiční akcí, která byla zahájena koncem loňského roku, jsou ochranné říční hráze podél Odry v Bohumíně - Pudlově, jejichž dokončení předpokládáme v roce 2025 v rámci V. etapy protipovodňových opatření financovaných MZE. Dále letos dokončíme rozsáhlou rekonstrukci vodního díla Morávka, které pak převede bezpečně až 10 000-letou povodňovou vlnu a neposledně ukončíme protipovodňová opatření pro Český Těšín, lokalitu Kamenec. Novou zahajovanou stavbou za zhruba 41 mil. Kč bude zprůchodnění spádových stupňů na řece Odře v Jistebníku – Košatce a zprůchodnění jezu Dětmarovice na řece Olši za cca 21 mil. Kč. V oblasti zpřírodnění vodních toků by měla být dokončena revitalizace Opusty za 7,3 mil. Kč. Řeka Olše bude zprůchodněna odstraněním jezu Sovinec bez náhrady, protože ztratil svůj účel, s ohledem na doznění důlních vlivů,“ uzavřel Jiří Tkáč

„V rámci odstraňování důlních škod zahájíme rekonstrukci jezu Ráj na řece Olši. Jedná se o stavbu za 95 mil. Kč, která bude dokončena v roce 2024. Současně využijeme letošní rekonstrukce Žermanického přivaděče II. etapy a v tomto úseku provedeme opravu dvou spádových stupňů za cca 25 mil. Kč. Zároveň dokončíme rekonstrukci a opravy na vodním toku Gručovka v Lukavci za cca 33 mil. Kč. Také nás čeká pokračování v odstraňování rozsáhlých povodňových škod z roku 2021 na bystřině Bělé v Bělé pod Pradědem, kdy úplné dokončení plánujeme na rok 2024. Na poli bezpečnosti chceme letos zahájit, v rámci V. etapy protipovodňových opatření financovaných MZE, modernizaci vodního díla Baška za účelem bezpečné ho převedení 1000-leté vody s předpokladem obnovení funkce nádrže a zejména rekreace na ní v sezóně 2025. Stěžejní je průběžná projekční a majetkoprávní příprava opatření na horní Opavě s postupnou realizací jednotlivých staveb. Letošní nově zahájenou stavbou bude na řece Opavě rekonstrukce jezu Brantice s předpokládanými náklady ve výši 180 mil. Kč a dále plánujeme zahájit výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Zátoru a další opatření v úhrnné částce necelých 70 mil. Kč,“ doplnil technický ředitel Břetislav Tureček

V roce 2023 by měly být dokončeny také práce, které spočívají ve výstavbě hrází, opěrných zdí, úpravy toků a odvodnění, a to vše na přítocích do řeky Olše - Ropičance s Rakovcem a Sadovém potoku. Po dokončení těchto protipovodňových opatření navrhneme v Českém Těšíně – lokalitě Kamenec změnu záplavového území, aby byl v této oblasti umožněn další rozvoj. Po dokončení protipovodňových opatření v oblasti toku Opavy a podél Hlučínského jezera bude i zde náš podnik zajišťovat návrh změny záplavového území. Povodí Odry, státní podnik se ale věnuje i systematicky a dlouhodobě drobným vodním tokům a letos zajistí provozní studii Podleského potoka a jeho přítoků v Ostravě. A jako reakci na přívalovou povodeň 2022 na Vojtovickém potoku v Bernarticích u Javorníku bude zhotovena pro tuto oblast nová srážkoměrná a vodoměrná stanice v rámci preventivních opatření ke zmírnění povodňových škod, kterých spolehlivě budeme provozovat již kolem 175. Jako každoročně budeme v rámci péče o jakost vod provádět provozní monitoring jakosti povrchových vod v řekách a nádržích, kterému podnik věnuje kolem 25 mil. Kč ročně

„Koncepce vodního hospodářství povodí Odry vychází z Plánu dílčího povodí Horní Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,dodal na závěr generální ředitel Jiří Tkáč.