Cime 2 kvartál 2024

Rekonstrukce krajních přelivných polí na vodním díle Nechranice pokračuje

Text: STAVEBNISERVER.com, Karel Bambula vedoucí technického oddělení Strojírny Podzimek, s. r. o., foto: Strojírny Podzimek, s. r. o

V roce 2021 uplynulo šedesát let od zbudování páté největší nádrže v Česku. V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce třech přelivných polí, během níž jsou postupně nahrazovány původní hydrostaticky ovládané segmenty novými uzávěry. Naše redakce se rozhodla tomuto významnému projektu věnovat o něco více a zjistila pro vás, jak rekonstrukce probíhala a jak bude pokračovat.

Vodní dílo Nechranice je pátá největší přehradní nádrž na našem území a zároveň největší přehrada patřící do správy povodí Ohře. Sypaná hráz přehrady si dále drží ještě jedno prvenství - je nejdelší ve střední Evropě. Objekt přelivu, ležící v první třetině hráze, je rozdělený do třech samostatných přelivných polí, jejichž rekonstrukce odstartovala již před dvaceti lety a to pracemi na středním poli

Součástí přípravných prací bylo i vytvoření fyzikálního modelu

V rámci projekční činnosti byl v roce 2016 na Katedře hydrotechniky ČVUT v Praze realizován modelový výzkum, který si kladl za cíl zmapovat a posoudit stávající stav, ověřit funkci vlnolamu, přelivu a skluzu při povodních a zhodnotit navržené úpravy z hlediska možnosti bezpečného převedení kontrolní povodňové vlny KPV10000. K tomuto účelu byl zhotoven fyzikální model v měřítku 1:50 a vytvořen prostorový matematický model.

Veškerým pracím od samého počátku přihlížel geodet, který měl za úkol stávající přeliv zaměřit, připravit 3D model a zároveň asistoval při demolici, hydrodemolici i betonážích včetně ukotvení všech zabudovaných technologických prvků. Taktéž prováděl zvýšený technickobezpečnostní dohled, při němž byla prováděna standardní měření, sledování a testování dle platného programu technickobezpečnostního dohledu. Ten byl rozšířen o měření a sledování jevů přímo i nepřímo souvisejících se zásahem do realizace vodního díla.

Rekonstrukce pravého přelivu v roce 2023

Rekonstrukce krajních polí začala levým přelivem. Odstartovala v roce 2017 a ukončena byla v roce 2020. Jako nový uzávěr byla naprojektována podpíraná klapka čočkového průřezu. Těleso klapky o délce 15 m s aktivní hradící výškou 5,43 m váží bezmála 70 tun. Podepřeno je čtyřmi kusy hydraulických válců, které umožňují jeho sklopení. Správnou funkci nového uzávěru ověřily mokré zkoušky v březnu 2021, při kterých bylo provedeno sklopení do plného průtoku.

Od srpna 2021 se rozběhly práce na pravém přelivném poli. V současné době se dokončují bourací práce dolního prahu a bočních zdí. V rámci ochrany stávajících výztuží se opět zvolil postup pomocí hydrodemolice. V letošním roce má sdružení firem SMP Vodohospodářské stavby a Strojírny podzimek, s. r. o. za úkol zhotovit celou spodní stavbu. Po dokončení hydrodemolicí bude následovat postupná betonáž, při které budou osazeny prvky kotvení. Nejprve přijdou na řadu čtyři konzoly ložisek pro začepování hydraulických válců, poté deset konzol ložisek pro začepování samotného tělesa klapky a dále těsnící práh pro provizorní hrazení i pro klapku. V poslední fázi budou letos osazeny do bočních zdí tělesa bočních těsnících štítů. Povrch bočních štítů bude osazen 20 mm silnými deskami z materiálu PE 1000 UHMW. V příštím roce proběhne montáž samotné klapky. Ta je díky svým rozměrům a hmotnosti rozdělena již ve výrobním procesu na dvě poloviny. Pomocí nadrozměrné přepravy bude na stavbu převezena z výrobního závodu Strojíren Podzimek se sídlem v Třešti. Tam následně bude za pomoci těžkých mobilních jeřábů usazená na speciální montážní kolejovou dráhu a posunuta na místo začepování, které se nachází pod stávající mostovkou na objektu bezpečnostního přelivu. Po osazení obou polovin se provede svaření a následná NDT (zkratka pro nedestruktivní testování, pozn. red.) kontrola svarů. Dokončení celého díla je naplánováno na rok 2024.

Hlavní přínos spočívá v protipovodňové ochraně

Jak se podařilo naší redakci zjistit, úprava bezpečnostního přelivu povede zejména ke zlepšení manipulačních možností v zásobním prostoru nádrže a také ke zvýšení protipovodňové ochrany území pod hrází a nadlepšování průtoků Ohře a Labe pro plavbu, případně také v souvislosti s ekologickými haváriemi. V neposlední řadě se zlepší podmínky pro ovlivňování teplotního režimu dolní Ohře a zabezpečení minimálních průtoků v toku pod hrází.