Cime 2 kvartál 2024

Proměna jezera Medard. Vznikne zde přístav a město na vodě plné udržitelných moderních technologií

Autor: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Martin Sedmák. Vizualizace: RedPixel

Pozornosti naší redakce nemohla uniknout vydařená urbanistická studie okolí jezera Medard na Sokolovsku, neboť větší projekt tohoto charakteru v České republice dosud nevznikl. Okolí Sokolova projde radikální proměnou. Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP, a. s., vyhlásily v červnu loňského roku soutěž na urbanistickou studii okolí jezera Medard.

Vítězem se stal architektonický ateliér A8000, který má zkušenosti s tvorbou územních plánů a rozvojových strategií měst a obcí – například pro Lipno nad Vltavou, chytrou čtvrť Špitálka Brno nebo Cape Smokey v Kanadě. Jezero Medard má rozlohu 493,44 hektarů, což je dvakrát více než Máchovo jezero. To z něj v současné době činí největší umělé jezero v České republice. Cílem studie je navržení funkčního řešení využití 2 000 hektarů území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se přitom o největší projekt tohoto typu v České republice.

Nový život Sokolovska

Proměna okolí jezera Medard je pozitivním signálem pro celkovou transformaci regionu Sokolovska, který dlouhodobě trpí odlivem obyvatel v produktivním věku a patří mezi místa s výraznými strukturálními problémy. Zároveň je jedinečnou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Řešené území se nachází severozápadně od města Sokolov na území měst a obcí Svatava, Habartov, Chlum, Svaté Maří, Bukovany a Citice. Jde o ojedinělou a rozvojovou oblast v bezprostředním okolí nově vzniklého jezera Medard. To bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí zatopením lomové lokality Medard – Libík. Těžba zde byla ukončena v roce 2000. Jezero pak bylo napouštěno v letech 2008 až 2016. Jeho rozloha dosahuje 493,44 hektarů, maximální hloubka pak 50 metrů. Nedaleko však leží také lom Jiří čítající 1300 hektarů, který by v budoucnu mohl být rovněž zatopen a proměněn na přívětivou vodní plochu.

Region v srdci Evropy

Unikátní koncepce přeměny lokality od ateliéru A8000 usiluje o změnu vnímání lokality. Právě ta může dlouhodobě nastartovat rozvoj celé oblasti. Jezero Medard a Sokolovsko připomínají Lipno a Lipensko před 30 lety. Mají však značnou výhodu – bohatého souseda Bavorsko a blízkost Prahy či Plzně. Evropa se dnes stále „zmenšuje“. Staví se vysokorychlostní tratě a dálnice. Sokolovsko disponuje skvělou dopravní dostupností v rámci střední Evropy. Do tří hodin se dostanete do Lipska, Mnichova, Drážďan, Norimberku i Prahy, za pouhou půlhodinu do Slavkovského lesa nebo Krušných hor. Výjimečná vodní plocha na výjimečném místě přináší také nové pracovní příležitosti. BMW zde staví vývojové centrum a Tesla Gigafactory zvažuje umístění nové továrny do lokality Staré Sedlo.„Krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie jsou klíčové pro zdárné budování kvality života území. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera, jako například Milada v Ústeckém kraji, byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně,“ vysvětluje architekt a zakladatel ateliéru A8000 Martin Krupauer.

6 pilířů rozvoje lokality

Stávající návrh rozvoje lokality, který byl součástí prezentovaného soutěžního návrhu, se opírá o šest základních témat, která vyzdvihují a rozvíjejí jedinečné možnosti místa. Výchozí princip je přitom jasný – znova vyšlechtit a zdokonalit to, co zde již bylo. Už v minulosti se totiž v okolí jezera Medard bydlelo.

1. Volný břeh je všech

Příroda a volný BŘEH jsou pro všechny. Právě tak zní první pilíř rozvoje lokality. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku. Uvažuje se o vyhlídkách na jedinečnou krajinu zachovaného přírodního rázu.

2. Město, přístav a bydlení na vodě

Nová městská čtvrť MĚSTO „PŘÍSTAV“ využívá východní břehy jezera a již připravené terénní a břehové úpravy či dopravní infrastrukturu. Nabízí pestrou škálu bydlení včetně plovoucího bydlení. Chybět nebude marina, přístav, náměstí, molo a pěší promenáda s kvalitním veřejným prostorem, solitérními stromy a stromořadím i živým obchodním parterem.

Městys Svatava a město Sokolov se novou zástavbou zvanou „PŘÍSTAV“ pomyslně dotknou svého jezera. Atraktivní nábřeží s promenádou a přístavem navodí úchvatnou atmosféru pro vznik výjimečného sídla na pobřeží jezera Medard. Lze předpokládat, že při zpracování územní a urbanistické studie se tento vstupní pohled na rozvoj lokality ještě rozšíří o další přilehlé oblasti a rozvojové záměry všech dotčených obcí.

BYDLENÍ NA VODĚ se pak stane iniciátorem a pozitivní vlajkovou lodí celé proměny. Právě zde mohou proběhnout první úpravy v rámci etapizace komplexního projektu. První změny by mohly být vidět už do tří let.

3. Dům „Ostrov“

Třetím pilířem je DŮM „OSTROV“. Ten představuje symbol transformace a revitalizace lokality jezera Medard, ale i celého Sokolovska a strukturálně postižených oblastí severních Čech. Moderní technologicky inteligentní budova 21. století doslova roste z vody. Objekt je totiž založen zhruba 16 metrů pod hladinou jezera. Nacházet by se zde mohlo například vědecké pracoviště zabývající se přeměnou hnědouhelných pánví, ale i ubytování, bydlení či kanceláře.

4. Bydlení nad jezerem

BYDLENÍ NAD JEZEREM nabídne individuální bydlení, které je možné realizovat krok za krokem ještě před samotným naplánováním proměny celé oblasti. Návrh šikovně využívá hrany teras i samotné terasy, které vznikly původní těžbou při pohybu rypadla. Domov s úchvatnými výhledy na jezero a hřebeny hor v pozadí. Tak by se dalo shrnout bydlení u jezera Medard.

Sport a rekreace

Chybět nebude ani SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ ZÓNA ležící v místě setkání současné i budoucí zástavby, dopravní infrastruktury a regionálně turistického koridoru kolem řeky Ohře. Snadno si zde lze představit zázemí pro loděnici, jachting či kiting.

6. Smart lokalita

Udržitelnost je v dnešní době nevyhnutelným úkolem, před kterým stojí architekti. Posledním principem je proto SMART LOKALITA. Návrh od studia A8000 počítá s FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNOU, která vyrobí dostatek energie pro veškerou místní spotřebu, či dokonce více, a bude dodávat energii do veřejné sítě, VODNÍ PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNOU, jež dokáže akumulovat přebytečnou energii, jak z fotovoltaické elektrárny, tak veřejné sítě, VĚTRNOU ELEKTRÁRNOU a AGROVOLTAIKOU.

Dalším krokem v rozvoji lokality je vznik tzv. masterplanu. Ten se stane podkladem pro územně plánovací dokumentace. Celková transformace je plánována na období následujících 20 let. První změny v území by však mohly být vidět už do tří let.

Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s.

„Odklon od uhelné energetiky nám umožňuje hledat nové příležitosti a kromě nových energetických aktivit je pro SUAS GROUP velmi důležité rozvíjet obrovský potenciál, který nám dávají naše rozlehlé lokality. Na 2 000 hektarech, které lokalita Medard nabízí, chceme realizovat zásadní rozvojové změny s vlivem nejen na Sokolovsko, ale na celý Karlovarský kraj. Příprava území v okolí jezera Medard vytvoří základ pro další investice, které přinesou rozvoj lokality i celého regionu a podpoří investiční rozvojové projekty“.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

„Projekt, který se zaměřuje na kompletní proměnu oblasti kolem jezera Medard, nabízí obrovskou šanci pro budoucí rozvoj nejen Sokolovska ale celého Karlovarského kraje. Mají-li v kraji nadále zůstávat mladí lidé a neodcházet za hranice regionu, je nezbytně nutné nabídnout jim na straně jedné zajímavé pracovní nabídky a možnost rezidenčního bydlení, na straně druhé také dostatečné a plnohodnotné volnočasové, rekreační a sportovní vyžití. A právě v tomto projektu vidím obrovskou příležitost, která by dokázala naplnit potřeby a očekávání těch, kteří tady chtějí žít a pracovat.“

2009 - Celkový pohled na budované jezero Medard. Foto Vladislav Podracký
2007 Rekultivace Bukovany - Kromě břehové linie se souběžně modelovalo také okolí nádrže, jako například u obce Bukovany. Foto Vladislav Podracký

Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s.

„Revitalizace kolem zatopeného lomu Medard je na Karlovarsku projektem století. Oživení lokality je jedním z pilířů transformace regionu na dobu pouhelnou, právě teď tvoříme budoucnost našeho kraje. Lokalita má obrovský potenciál, týká se všech, kteří tady žijí a žít budou. Naším záměrem je zde šetrným a udržitelným přístupem vytvořit prostor pro rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i pro turismus, vybudování nové infrastruktury a s ní spojených služeb, včetně rezidenčního bydlení. Oceňuji přístup pana hejtmana a odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a věřím, že společnými silami se nám rozvoj lokality podaří uvést v život.“

2009 - Výstavba jezera probíhala ve velmi náročných podmínkách. Přesto se s výjimkou jednoho vykolejení vagónu se skrývkou, obešla bez nehod. Foto Vladislav Podracký

Patrik Pizinger, člen Rady Karlovarského kraje

„Rozvoj oblasti jezera Medard je důležitým milníkem pro budoucnost obcí a měst v jeho blízkosti. Jsem rád, že spolupráce mezi Karlovarským krajem a společností SUAS GROUP vede k využití potenciálu této lokality, ke kterému v tuto chvíli přispíváme jako koordinátor přípravy územně plánovacích podkladů a s tím spojené dokumentace. Rozvoj Medardu je také vybraným strategickým projektem předkládaným ve Fondu spravedlivé transformace, kde by měla být podpořena potřebná infrastruktura. Jezero Medard se jistě stane po dokončení projektu lákavou destinací nejen pro návštěvníky kraje, ale zejména pro jeho obyvatele.“

2005 - Zakládání budoucího dna jezera Medard poblíž Svatavy. Foto: Vladislav Podracký
2010 - Slavnostní zahájení napouštění jezera Medard vodou z řeky Ohře. Foto Vladislav Podracký
1960 - Kolesové rýpadlo K1000-7 v lomu Medard. V pozadí velkostroj K1000-10. Zdroj: Podnikový archiv Sokolovské uhelné

SUAS GROUP a.s.

Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend, který vede ke zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. Sokolovská uhelná, jíž tradice sahá až do roku 1792, se rozhodla čelit výzvě a transformuje se v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Svou povahou se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství. Kromě podnikatelských aktivit má SUAS GROUP jako zodpovědná moderní společnost zájem o trvalý rozvoj regionu, ve kterém podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnění Karlovarského kraje a regionu Sokolovska pro obyvatele a Investory. SUAS GROUP je z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálně odpovědných investic nejvýznamnější privátní subjekt v Karlovarském kraji. Zajišťuje teplo pro 48 tisíc domácností, tj. více než 1/3 Karlovarského kraje. V letech 2015—2021 zaplatila skupina Sokolovské uhelné do státního rozpočtu téměř 8 miliard korun jen za emisní povolenky. Od privatizace v roce 2005 vynaložila Sokolovská uhelná na podporu kultury, zdravotnictví, sportu a dalších aktivit přes 950 milionů korun. Společnost má celkový podíl více než 10 % na HDP celého kraje. Svým významem a velikostí je také klíčovým zaměstnavatelem kraje, se skupinou je spojeno přímo či nepřímo 11,5 tisíce lidí.

www.suasgroup.cz

Ateliér A8000

založený Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým patří po více než tři dekády mezi přední česká architektonická studia. Pracuje na nejširším spektru projektů velkého významu, rozsahu i obtížnosti. V roce 2020 byl oceněn titulem Stavba roku za projekt Společenského centra Sedlčany. Mezi nejvýraznější realizace studia patří například architektonické řešení multifunkčního sálu Fórum Karlín v Praze. Osobou Martina Krupauera se významně zapojuje rovněž do veřejné diskuse a rozvoje území. Vedle architektury se Krupauer soustředí také na vize a strategie proměny transformačních oblastí a brownfieldů v České republice i mimo ni. Nyní vede tým, který připravuje výstavbu Vltavské filharmonie v Praze, první významné pražské kulturní stavby za posledních 100 let.

www.a8000.cz

Autor:
Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Martin Sedmák
Design team:
Marta Vranová, Tamara Salajová, Veronika Dolejšová,
Karolína Tužinčinová
Koncept TZB:
Ivan Skalický
Konstrukce:
Ladislav Krlín
Projekt manager: 
Pavel Mařík
Vizualizace: 
RedPixel