husqvarna

Primus Line® - Bezvýkopová obnova tlakových potrubí

Text: STAVEBNISERVER.com, foto: RÄDLINGER

Provozovatelé potrubních sítí po celém světě se potýkají se stárnoucí infrastrukturou. Vzhledem k jejich umístění často nelze případné závady na těchto potrubích sanovat běžnými metodami otevřených výkopů. „Bezvýkopové technologie nabízejí účinnou alternativu. Systém Primus Line® navíc umožňuje obnovu potrubí i přes ohyby až do 45°, v některých případech dokonce více“ sdělil na úvod ing. Otakar Cigler Business Development Manager ze společnosti RÄDLINGER.

Můžete nám v krátkosti představit společnosti RÄDLINGER a systém Primus Line®?

Systém Primus Line® spadá pod německou společnost Rädlinger Primus Line GmbH, která na český trh vstoupila v roce 2017. Jsme součástí skupiny Werner Rädlinger Group se sídlem v Německu a dceřinými společnostmi v Austrálii, USA, Kanadě a Číně. Doposud jsme realizovali více než tisíc projektů sanace tlakových potrubí.

Jaké flexibilní řešení poskytuje Primus Line® pro bezvýkopovou obnovu tlakových potrubí?

Systém je založen na fl exibilní třívrstvé, kevlarem (aramidovými vlákny) vyztužené, vložce a speciálně vyvinutých přírubových spojích. Produkt je dostupný v dimenzích od DN 150 do DN 500 a v rozsahu maximálních provozních tlaků od 12 až do 82 barů v závislosti na dimenzi a stupni vyztužení vložky. Provozní tlaky jsou plně přenášeny tkanou kevlarovou výztuží. Těsnění vložky zajišťuje PE (případně TPU) vnitřní vrstva. Vnější ochranu pak vrstva PE

Celé souvrství zůstává plně fl exibilní a i při malé tloušťce stěny 6 mm (8 mm u vysokotlaké verze) trvale snese provozní tlak až 82 barů. Flexibilita vložky umožňuje sanaci potrubí s ohyby standardně do 45°. Při poloměru ohybu větším než 1,5xD zvládne i více. Nízká hmotnost a axiální kevlarová výztuž umožňuje zákazníkům těžit z dlouhých instalačních délek. Schopnost vložky překonávat ohyby zůstává zachována až do 2500 m na jeden zátah, přičemž systém Primus Line® přenáší vnitřní tlak samostatně bez spojení s hostitelským potrubím. Mezi vložkou a stávajícím potrubím zůstává mezikruží. Vložka se nesvařuje, nelepí, nevytvrzuje ani nepropařuje. Své fi nální pevnostní charakteristiky si nese již z výroby. Instalace je tedy efektivní a bezpečná, bez dodatečného rizika plynoucího z vytvrzovacích nebo propařovacích procesů na stavbě. Malé montážní jámy, krátká doba instalace, nízký dopad na životní prostředí, dopravu a život v místě instalace činí ze systému Primus Line® ideální a efektivní technologii pro sanaci tlakových potrubních vedení.

Flexibilní konstrukce vložky s možností instalace přes ohyby potrubí společně s dlouhými instalačními délkami předurčuje systém zejména pro sanace:

• Shybek (pod vodními toky i liniovými stavbami)

• Přivaděčů • Výtlaků (i kanalizačních)

• Potrubí na mostních konstrukcích s dilatací

• Potrubí v seismicky aktivních oblastech a poddolovaných území

• Nadzemních vedení • Potrubí umístěných v kolektorech a štolách

• Potrubí v průmyslových areálech

Portfolio výrobků zahrnuje vložky pro přepravu vody, ropy a plynu i pro speciální průmyslové aplikace. Systém Primus Line® je vhodný nejen pro sanaci poškozených potrubí, ale také pro zvýšení provozního tlaku ve stávajících potrubních systémech a jejich ochranu před korozí. Dalším využitím je výstavba suchovodů, bypassů a nouzového zásobování.

Můžete nám představit projekty v ČR?

Společnost Primus Line realizovala první projekt v ČR roku 2017 další projekty pozvolna následovaly. Avšak k aktivnímu vstupu na trh došlo až po covidové pauze v polovině roku 2022 současně s mým příchodem do fi rmy. Do té doby byl český trh obsluhován kolegy z Německa s jazykovou bariérou a bez plně rozvinuté akviziční činnosti. Z projektů realizovaných v ČR mohu uvést následující:

Sanace vysokotlakého plynovodu DN 250 v Adamově u Brna

V roce 2017 zahájila společnost GasNet v České republice průzkum bezvýkopových technologií pro sanace vysokotlakých plynovodů. Ocelové potrubí v Adamově u Brna o dimenzích DN 250 PN 25 a délce 1 581 m se nachází v obtížně přístupných lesích. Hlavní část plynovodu je položena mezi úzkou lesní cestou a řekou. Kromě toho je zde úsek o délce přibližně 400 m vybudovaný v nepřístupném strmém zalesněném terénu. Technické oddělení společnosti GasNet bylo v rámci průzkumu bezvýkopových technologií informováno o samonosném systému Primus Line® pro sanaci vysokotlakých plynovodů, certifi kovaném u DVGW (Německý svaz pro plyn a vodu). Byly prověřeny tři různé varianty systému Primus Line®. Společnost GasNet se rozhodla realizovat sanaci systémem Primus Line® DN 150 PN 35. Společnost Primus Line vytvořila na základě podrobného harmonogramu výstavby kvalifi kovanou cenovou nabídku. Ve spolupráci se společností GasNet pověřila společnost Primus Line místní stavební fi rmu provedením kamerové prohlídky, čištěním potrubí a propojením sanovaných úseků. Zaměstnanci stavební fi rmy i společnosti GasNet byli proškoleni a certifikováni pro instalaci systému Primus Line® přímo v centrále společnosti Primus Line v Německu.

Oprava vodovodní shybky DN 400/DN 500 pod řekou Bečvou v Přerově

Přerovská vodovodní síť je napájena ze dvou vodojemů umístěných na protilehlých koncích města, propojených okruhovou vodovodní sítí. Město je rozděleno řekou Bečvou, jejíž koryto je překonáno třemi vodovodními přechody. Dva z nich jsou umístěny na mostních konstrukcích, třetí podchází řeku v podobě dvouramenné shybky. Právě zde, pod říčním korytem, byla zjištěna závada. Vzhledem k místním podmínkám a inženýrským sítím bylo původně rozhodnuto opravit obě ramena shybky zevnitř potrubí sklolaminátovou vložkou. Během přípravných prací byla kamerovou zkouškou zjištěna změna dimenze potrubí, která nebyla zaznamenaná v dokumentaci. Sklolaminátová vložka tedy přestala přicházet v úvahu a bylo nutné najít jiné řešení. Nakonec bylo rozhodnuto o použití technologie Primus Line, založené na vtahování fl exibilní kevlarové vložky oboustranně chráněné PE potahem

Vzhledem k tomu, že původní potrubí mělo dokonce dvě změny dimenze a to z DN 400 na DN 500 a zpět, rozhodla se realizační fi rma pro renovaci pomocí systému Primus Line®. Díky fl exibilitě tohoto produktu a instalaci s přiznaným mezikružím může tento sanační systém snadno procházet ohyby v potrubí. Zároveň lze Primus Line použít i u potrubí s měnícím se vnitřním průměrem, protože se vzhledem k přenášenému vnitřnímu tlaku jedná o systém nezávislý na stávajícím potrubí. Primus Line nabízí rychlou instalaci bez svařování nebo vytvrzovacího procesu a s minimálními nároky na zábor pozemků během sanace. Po vyčištění potrubí byl systém Primus Line® nainstalován během jediného pracovního dne.

Technické informace:

Médium: Pitná voda

Dimenze sanovaného potrubí: DN 400/DN 500

Provozní tlak: 4 bary

Primus Line® systém: DN 400 PN18

Celková délka: 87 m

Ohyby: 2 x 30°, 2 x 20°

Rekonstrukce nadzemního potrubí průmyslových odpadních vod DN 200 v Liberty Ostrava

Předčištěná fenolovo-čpavková odpadní voda z koksovny Liberty Ostrava je dopravována nadzemním vyztuženým potrubím DN 200 do komunálního sběrače odpadních vod a dále čištěna v městské čistírně. Míchání odpadních vod v zařízení a udržování nízkých koncentrací chloridů již nebylo možné kvůli masivnímu zárůstu potrubí omezujícímu průtokovou kapacitu

Vzhledem k tomu, že se jedná o nadzemní neizolované ocelové potrubí, byl výběr sanační metody velmi omezený. Situaci navíc komplikují kompenzátory „U“ instalované každých 60 metrů. První nápady na náhradu novým ocelovým potrubím byly odmítnuty kvůli vysoce korozivnímu prostředí. Instalace plastové trubky by s sebou nesla nutnost rozsáhlých úprav podpůrného systému. Otázkou by rovněž zůstala tepelná roztažnost plastové trubky.

Logickou volbou se stal systém Primus Line. Výrobek odolává vnitřnímu tlaku i chemickému zatížení a může se přizpůsobit podélné dilataci dané změnami teploty. Stávající kompenzátory U byly vyříznuty a hostitelská trubka byla narovnána volným spojením s dilatační mezerou 10 cm v místech, kde byly původně umístěny kompenzátory U. Z renovovaného 292 m dlouhého úseku bylo celkem vyříznuto 5 kompenzátorů U (20 ks 90° ohybů). To umožnilo renovovat celý úsek v jednom záběru včetně průchodu ohyby 2x20°, 2x15° a 1x90°. Hostitelské potrubí bylo vyčištěno vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 2300 barů. Instalace vložky včetně montáže konektoru trvala jeden den. Celá realizace včetně přípravných prací trvala 7 pracovních dnů.

Technické informace:
Médium: Průmyslové odpadní vody
Průměr trubky: DN 200
Materiál trubky: Ocel
Provozní tlak: 6 barů
Systém Primus Line: DN 200 PN 18
Celková délka: 292 m
Ohyb: 2x 20°, 2x 15° a 1x 90°

Kontakt
Ing. Otakar Cigler
Business Development Manager
Phone: +420 725 435 333
otakar.cigler@primusline.com

RÄDLINGER PRIMUS LINE GMBH
Kammerdorfer Straße 16
93413 Cham
Germany

www.primusline.com