Komatsu potřebu bagr

Prefa Brno buduje v Újezdě u Brna novou multifunkční halu

STAVEBNISERVER.com, foto: Prefa Brno

Prefa Brno je jedním z předních dodavatelů železobetonových prefabrikovaných konstrukcí staveb občanské vybavenosti. Naši redakci zaujala především nově vznikající sportovní hala se zázemím v Újezdě u Brna, kterou dostala na starost právě společnost Prefa Brno. Proto jsme se rozhodli seznámit vás s ní o něco podrobněji. Stejně tak vám v krátkosti na následujících řádcích představíme i samotnou společnost.

Stručná historie společnosti

Prefa Brno a. s. byla založena v květnu 1992, avšak její předchůdce, podnik Jihomoravská Prefa funguje již od roku 1951. V padesátých a šedesátých letech byly vystavěny současné závody v Hodoníně, Strážnici a Oslavanech. V sedmdesátých letech došlo k rozvoji výroby trub v závodě Strážnice a unifikovaných skeletových soustav v závodě Hodonín. Během let 1989 až 1990 byla zahájena moderní výroba trub ve Strážnici a nová výroba stropních panelů Spiroll v Kuřimi. Od devadesátých let si firma také prošla modernizací a inovací výrobního programu a zároveň vystavěla novou výrobní halu pro výrobu velkorozměrových prefabrikátů v závodě Hodonín. V současné době Prefa Brno patří mezi nejvýznamnější výrobce betonových stavebních dílů v Česku. Specializuje se zejména na dodávky kvalitních výrobků z betonu, železobetonu a předpjatého betonu a v neposlední řadě také na poskytování služeb souvisejících s dodávkami výrobků pro širokou oblast stavebnictví.

Architektonická podoba

Jak jsme zmínili již v úvodu, jednou z nejzajímavějších staveb, které společnost Prefa Brno ve svém portfoliu má, je právě sportovní hala v Újezdě u Brna. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 38,5 × 60 m situovaný na místě bývalého koupaliště. Budova má tři roviny, které tvoří zastřešení terasy, druhé patro a vlastní tělocvična. Je umístěna těsně k místní komunikaci a zároveň tak, aby zůstal co nejvíce využitelný zbytek pozemku. Multifunkční objekt byl navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený. Střechy objektu jsou tvořeny několika výškovými úrovněmi ohraničenými atikou, za níž je ukrytá plochá střecha.

Co se týká výtvarného řešení, venkovní povrchy jsou řešeny pomocí dvou materiálů – fasádními sendvičovými panely a prosklenými výplněmi spojenými do průběžných pásů. Odstín fasády je světle šedý, výplně otvorů také budou v odstínech šedé a to i včetně venkovních parapetů. Objekt jak v exteriéru, tak v interiéru bude proveden z přiznaných konstrukčních materiálů čítající pohledové sloupy, stropy, panelové opláštění včetně rohových panelů.

Materiálové řešení stavby

Hlavní nosný systém je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem. Venkovní obvodové opláštění sestává ze sendvičových PUR panelů tl. 170 mm. Svislé nenosné konstrukce tvoří pórobetonové příčkovky, vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z prefabrikovaných železobetonových panelů. Samotné zastřešení terasy je rovněž provedeno v železobetonovém monolitu se zelenou střechou.

Technické a sociální zařízení je tedy seskládáno z prefabrikovaných sloupů, průvlaků, ztužidel. Stropní konstrukce je vytvořena ze stropních panelů Spiroll, komunikační prostor a ochoz tribun je tak též tvořen tribunovými prefabrikáty a schodišťovými rameny. Skelet stavby je založen do betonových kalichů, které jsou součástí monolitických pilot. Střešní plášť je kotven do železobetonových předepnutých vazníků osazených do vidličky sloupů.

Počítá se s kompletním bezbariérovým přístupem

Celá stavba je řešena bezbariérově a to jak v případě parkování, zpevněných ploch a přístupů do objektu, tak i šaten, hygienického zázemí a diváckých ploch v úrovni podlahy prvního a druhého nadzemního podlaží. Přístup do druhého nadzemního podlaží je zajištěn výtahem s rozměrem kabiny 1100 × 1400 mm.

Do budoucna se rovněž počítá s vybudováním venkovních sportovních ploch. Hala by měla být slavnostně otevřena již toto léto, proto nic nebrání tomu, aby v ní házenkáři, jimž mají tyto sportovní prostory sloužit především, odstartovali novou sezónu.