Práce na významných dopravních stavbách jako příležitost ke zdokonalování

Text: STAVEBNISERVER s využitím podkladů ARRANO GROUP s.r.o., foto: ARRANO GROUP s.r.o.

V tomto článku vám dáme nahlédnout do fungování olomoucké společnosti Arrano Group s.r.o., která na trhu působí již třináctým rokem. Dlouhodobě se zabývá komplexními službami v oblasti BOZP a PO, koordinátora BOZP na staveništi a vzděláváním. Zaměřuje se především na činnosti vyplývající z platné legislativy, ale věnuje se i činnostem přesahujícím její rámec. Kromě České republiky působí Arrano Group s.r.o. mnohdy i v zahraničí. Patří do skupiny SUDOP GROUP, kdy vlastníkem je významná projekční společnost, působící na železnici, a to MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Situace na trhu se pro Arrano Group stejně jako pro další fi rmy ve stavebnictví pravidelně mění. Někdy získá větší počet zakázek do realizace, přičemž chybí zkušený a kvalifi - kovaný personál. Nyní je zase v situaci, kdy přicházejí životopisy schopných lidí, ale nezbývá než vyčkávat, jak se budou vyvíjet soutěže na významných dopravních stavbách, neboť to jsou právě zakázky, které jsou pro chod společnosti klíčové. Kromě ekonomického prospěchu jsou pro fi rmu Arrano Group významné především z pohledu sbírání zkušeností pro jednotlivé členy týmu technického dozoru, a hlavně je ve společnosti spoustu kvalifi kovaných jedinců, kteří touží řídit právě zakázky většího stavebního objemu. V oblasti bezpečnosti práce, především v činnosti koordinátora BOZP tomu není jinak.

Společností nabízejících činnost koordinátora BOZP v rámci týmu technického dozoru na silničních stavbách není zrovna málo. Avšak kvalita služeb je dost rozdílná, což vychází především ze zaměření jednotlivých společností. Pokud má společnost svůj, jak se říká, core business zaměřený mimo oblast bezpečnosti práce, omezuje se často obsazení pozice koordinátora BOZP z jejího pohledu pouze na potřebu naplněním pozice v týmu, bez hlubšího zájmu. O to složitěji se vysvětluje zadavateli stavby, že v případě vážného úrazu či mimořádné události na stavbě pro ni koordinátor BOZP není partnerem v pravém slova smyslu. Pracovníci ze společnosti Arrano Group se velmi často dostanou na stavbu například půl roku po jejím zahájení, neboť zadavatel stavby zjistí, že na takto důležité pozici funguje člověk, který absolutně nezná ani své zákonné povinnosti, natož tak povinnosti zadavatele stavby. V podobných situacích je nutné dopracovat veškerou dokumentaci. Dále následuje opětovné seznamování s Plánem BOZP a primárně jeho aktualizace. Tento proces však společnost Arrano Group bere jako přirozený vývoj, a tak se jí daří navázat následně se zadavateli velmi dobrou spolupráci i pro další zakázky. Zadavatelé navíc získávají jistotu a ví na koho se obrátit, aby se pokusil najít nejefektivnější možné řešení. Významné dopravní stavby poskytují pracovníkům Arrano Group možnost odborně a profesně růst. I proto se fi rma letos opět přihlásila do národní soutěže KOORDINÁTOR PROFESIONÁL 2022 a již potřetí v řadě se stala jejím vítězem. V přípravě stavby byl oceněn Ing. Petr Lajčík, kterého si ve společnosti cení za jeho přístup i zkušenosti a který je ve společnosti oblíbeným poradcem v oblasti bezpečnosti práce. V kategorii realizace staveb byl oceněn Bc. Michal Bujnaček, který současně působí na oddělení zahraničních projektů v rámci společnosti a má za sebou již mnoho zkušeností s činností v oblasti bezpečnosti práce například v Norsku, Rakousku či Spojených státech amerických.

VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY V PŘÍPRAVĚ I REALIZACI

Mezi významné stavby v realizaci patří momentálně především stavba D49 Hulín – Fryšták, která se začala po 11 letech konečně stavět. Účelem stavby je vybudování kapacitní komunikace, umožňující převést vysoké intenzity silniční opravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49. Zde v týmu TDI vykonávají pracovníci fi rmy Arrano Group činnost koordinátora BOZP na staveništi, kdy délka silnice činí 17,3 km a nachází se zde celkem 230 stavebních objektů. Dozvěděli jsme se, že na těchto stavbách je často zapotřebí vysvětlovat zadavateli stavby, že koordinovat rozsáhlé sdružení a zvládnout velké množství stavebních objektů je časově velmi náročné a nestačí tzv. od oka stanovený počet kontrolních dnů. Zadavatel stavby se mnohdy pochopitelně domnívá, že za snahou o navýšení četnosti kontrol se z jeho zkušenosti skrývá především snaha společnosti maximalizovat zisk. Skutečně se není čemu divit, protože takové praktiky jsou běžné. Bohužel v případech, kdy je potřeba navýšení kontrolních dnů oprávněná, bývá následné navýšení už dost složité. Prioritně jde o trestněprávní odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby i koordinátora BOZP na staveništi. Společnost pak navíc musí vhodně zvolit na pozici pracovníka, který tento typ stavby dokáže řídit nejen kvalifi kačně, ale i komunikačně. Ve společnosti Arrano Group panuje snaha maximálně ochránit zadavatele stavby i vlastní pracovníky vůči naplnění povinností ze zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění včetně navazujících předpisů. Zároveň také snaha o bezpečný a zdárný průběh stavby. Další významnou stavbou je I/44 Bludov obchvat a spolu s ní se olomoucké fi rmě podařilo podílet i na navazující zakázce I/11 Postřelmov Chromeč. Obchvat Bludova představuje nové vybudování čtyřpruhové silnice v délce hlavní trasy cca 5,6 km, která má 21 mostů, jejichž celková délka činí cca 1,2 kilometru. Trasa vede přes poměrně složité stavební území, neboť musí hned dvakrát překlenout železnici, přemostit řeky Desnou a Moravu i několik potoků. Na této stavbě mohou zaměstnanci Arrano Group využít zkušenosti z železničních staveb. Všichni disponují vstupem do železniční dopravní cesty a mají odbornou zkoušku KMB 10/1. Další výhodou je, že pracovníci společnosti mají jak osvědčení k činnosti koordinátora BOZP na staveništi, tak i osvědčení v prevenci rizik v oblasti BOZP, které jim umožňuje rozeznat hranice mezi pravomocemi jednotlivých pozic. Lidé na pozici koordinátora a tzv. bezpečnostního technika za zhotovitele musí umět spolupracovat a znát své povinnosti. Jejich cílem je minimalizace pracovních úrazů a pro každého z nich vyplývají ze zákona jiné povinnosti a odpovědnosti. Zde v praxi dochází k největšímu nepochopení, neboť koordinátor BOZP je brán jako další bezpečnostní technik za zadavatele stavby, kontrolující dodržování osobních ochranných prostředků na staveništi. Jeho hlavní náplní je však prioritně práce s jednotlivými zhotoviteli, koordinace nebezpečí mezi nimi se snahou předcházet pracovním úrazům. Práce s technologickými a pracovními postupy jednotlivých zhotovitelů na staveništi opět z pohledu bezpečnosti práce s cílem koordinovat řízení rizik. Rozdělení jednotlivých kompetencí by pak vydalo na samostatný článek. Nyní už se však v Arrano Group mohou všichni těšit na rozjezd stavby D1 01191.C Brno centrum – Brno jih - výkon TDS a koordinátora BOZP. Zároveň je zřejmé, že stejné nadšení nebude panovat u obyvatel Brna.

Pozice ,,bezpečnostního technika” je prováděna také na významných dopravních zakázkách převážně železničních, kde má Arrano Group dlouhodobě výborné vztahy s významnými stavebními společnostmi na železničním trhu. Určitě se patří vyzdvihnout spolupráci se společností Eurovia a.s., kde působí mladá a nadějná pracovnice Arrano Group ve spolupráci s koordinátorem BOZP na staveništi, a sice na akci Modernizace železničního uzlu Pardubice, kterou provádí Eurovia a.s. ve sdružení, kdy stavební náklady přesahují 5,5 miliardy. Dalším významným partnerem je pro Arrano Group známá společnost Skanska a.s., se kterou probíhala spolupráce na stavbě Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna. Technika BOZP z olomoucké Arrano Group si nedávno ze Skansky dokonce vyžádali i na stavbu Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR). Spolupráce se Skanskou je zajímavá v mnoha směrech i z důvodu daleko větších požadavků a zájmu na zajišťování bezpečnosti práce, kdy obě společnosti vzájemně čerpají cenné zkušenosti. Nyní bude pokračovat stavba Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. Etapa, kde bude Arrano Group působit v týmu Subterry a.s. Ke stálým partnerům olomoucké fi rmy jednoznačně patří také Strabag Rail a.s. V rámci vzájemné spolupráce zajišťují stavbu Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC. Přestože to zní jako klišé, všech dlouhodobých partnerů si v Arrano Group upřímně váží, a tak je na místě vzpomenout i společnosti OHLA ŽS a.s. nebo Switelsky Rail a.s.

Jak bylo řečeno v úvodu, dopravní stavby jsou hlavní pole působnosti společnosti. Právě díky nim se Arrano Group může i nadále rozvíjet a dodávat kvalitní služby pro nynější i budoucí partnery. Vedení společnosti pevně věří, že se dnešní doba nepodepíše na výstavbě významných zakázek, kterých by všichni v Arrano Group byli rádi součástí. A vzhledem k tomu, že se profesi věnují maximálně, pořádají každoročně konferenci s názvem Bezpečně Spolu ve spolupráci s profesním sdružením Společná Vize z.s., kde jsou zváni uznávaní odborníci z praxe a kontrolní orgány pro oblast bezpečnosti práce za účelem vzájemné výměny nasbíraných zkušeností.

www.arranogroup.cz