Cime 2 kvartál 2024

Povodí Moravy v Hranicích představilo harmonogram stavby protipovodňových zdí

Výstavbu protipovodňových opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél sadů Čs. legií zahájilo povodí Moravy, s. p. na jaře. V současnosti probíhá bourání zdí na pravém břehu a příprava na stavbu nové protipovodňové zídky na ulici Kropáčova. O postupu prací informoval státní podnik obyvatele Hranic na informačním setkání.

Připravovaná opatření poskytnou městu ochranu až na úroveň padesátileté povodně, současná podoba protipovodňových opatření poskytuje ochranu pouze do úrovně dvacetileté vody. „Nová protipovodňová opatření budou chránit zdraví a životy 2000 obyvatel Hranic a majetek ve výši 600 mil. Kč. Protipovodňovou ochranu doplní prvky v podobě tribun a schůdků, které přiblíží řeku lidem, umožní přístup až k vodě a vytvoří v blízkosti řeky volnočasovou zónu. Vedle protipovodňových zídek a hrází budou součástí protipovodňových opatření hradidlové komory a mobilní hrazení,“ představil novou protipovodňovou ochranu obyvatelům Hranic investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.  

Stavba bude probíhat na obou březích řeky Bečvy v úseku o délce cca. 700 metrů. „V současnosti probíhá demolice původní pravobřežní zdi. V červenci snížíme hladinu v nadjezí, abychom mohli založit mikropiloty a zahájit betonování základů protipovodňových zdí. Vzniknou nové protipovodňové zídky v celkové délce 1050 metrů, které doplní protipovodňové hráze v délce 350 metrů. V případě levobřežních zdí dojde k jejich navýšení asi o 60 centimetrů, hráze budeme navyšovat asi o metr tak, aby zvládly převést povodeň o průtoku až 699 m3/s,“ popsal Bělaška.

Informační setkání proběhlo ve čtvrtek 3. 6. v obřadní síni Městského úřadu Hranice. Samotná stavba nebude představovat pro obyvatele Hranic výrazná omezení ani dlouhodobé dopravní uzavírky. Zhotovitel stavebních prací bude zajišťovat i úklid v případě znečištění přilehlých komunikací.

Celkové náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Hranic vyjdou téměř na 65 mil. Kč. Stavba je financována z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi, z prostředků města Hranice a také z vlastních zdrojů Povodí Moravy s. p. Práce potrvají do listopadu 2022.

Součástí prezentace byly i informace o průběhu rekonstrukce jezu v Hranicích, který je významnou součástí protipovodňové ochrany města. „Rozšíření jezu společně s připravovanými ochrannými zdmi na ulici Kropáčova a podél sadů ČS. legií zvyšuje ochranu před povodněmi na celém úseku Bečvy na území Hranic. Zvýšení kapacity jezu se projeví zejména mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Protipovodňové zídky pak zvýší kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu,“ doplnil Bělaška. Dokončení stavebních prací na jezu je naplánováno na duben 2022.

Návrh protipovodňové ochrany i rozšíření jezu vychází z celkové Koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví. Dalšími technickými a přírodě blízkými opatřeními v povodí nad Hranicemi nelze zajistit pro město Hranice vyšší ochranu před povodněmi než na padesátiletou vodu. Kompletní ochranu Hranic až před stoletou vodou zajistí připravované vodní dílo Skalička, které tvoří hlavní prvek ochrany měst a obcí v Pobečví před povodňovými průtoky z Bečvy.