Cime 2 kvartál 2024

Od horolezectví k vysoce specializovaným pracím nejen ve výškách

Text: Lucie Zrnová / Stavebniserver.com, foto: Mrozek, a.s.

Pan Bohuslav Mrózek založil svou firmu velmi krátce po revoluci a dnes je jedním z předních odborníků na specializované demolice a práce ve výškách. Redakci Stavebniserver.com prozradil, co všechno se mu v uplynulých desetiletích podařilo.

Průběh demolice nedostavěné nemocnice Rázsochy, Slovensko

Tradice rodinné firmy

Počátky rodinné firmy Mrozek, a.s. sahají do roku 1989, kdy se Bohuslav Mrózek rozhodl skloubit svou vášeň pro horolezectví s povoláním. Ještě před pádem komunismu realizoval své první zakázky. Jelikož byl, a i nadále je aktivním horolezcem, zaměřil se na práce ve výškách. Ty zpočátku zahrnovaly hlavně revize a opravy komínů, chladících věží, nátěry střech a další specializované práce.

V prvních letech prováděl zakladatel firmy velkou část zakázek sám nebo s malým týmem pomocníků. S rostoucím objemem realizací se firma začala rozrůstat o další zaměstnance napříč odbornými profesemi a současně se rozšiřovalo i portfolio nabízených služeb.

V roce 2002 přišlo založení akciové společnosti, která lépe vyhovovala potřebám rychle se rozvíjející firmy. Důležitým milníkem byla výstavba nového areálu v Bystřici nad Olší v roce 2006, jež nahradil původní nedostačující prostory. Geografická poloha sídla společnosti se stala jednou z jejich strategických výhod. Těsná blízkost Polska a Slovenska vedla k postupné expanzi za hranice moravskoslezského regionu. Založení dceřiných společností Mrozek Polska v roce 2019 a Mrozek SK v roce 2021 bylo odpovědí na rostoucí poptávku a zajímavé příležitosti na sousedních trzích.

V současnosti firma Mrozek nabízí široké spektrum služeb včetně demolic, zemních prací, prací ve výškách, stavebnictví ale i pronájmu jeřábů a autodopravy. Kompletní a speciální demolice tvoří převážnou část tuzemských i zahraničních zakázek.

Extrakce žhavého koksu z vysoké pece

Termín „speciální demolice“ zahrnuje rekonstrukce, při nichž se mění dispozice objektu tak, že některé části se odstraňují zatímco jiné zůstávají zachovány v původní podobě. V těchto případech se věnuje zvýšená pozornost projektování a statice. Je potřeba zajistit ochranu těch částí, které mají být zachovány a zároveň bezpečně a efektivně odstranit nevyhovující prvky.

Díky zkušenostem nabytým za více než 30 let praxe se firmě Mrózek podařilo vybudovat jedinečné know-how, což jim umožňuje provádět i ty nejnáročnější demolice výškových objektů, komínů, chladících věží, průmyslových staveb, mostních konstrukcí atd. Díky vlastní technologické infrastruktuře firma zvládá výzvy spojené s různými druhy bouraného materiálu a umístění objektů (často v těsné blízkosti komunikací, v centru měst, za plného provozu). V takovém měřítku je naprosto nezbytná schopnost zaměstnanců firmy provádět veškeré opravy a úpravy strojů potřebných k vykonávání práce. Značná část investic putuje právě do rozvoje a obnovy vozového parku, zlepšování pracovních podmínek a inovací.

“Tam kde ostatní vidí bezvýchodnou situaci, my se snažíme hledat způsoby řešení” shrnuje přístup k zakázkám zakladatel firmy pan Bohuslav Mrózek. Firemní motto zní „Nemožné je pouze slovo“. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytnout klientům jistotu, že práce budou provedeny pečlivě a včas, s důrazem na bezpečnost, zdraví a kvalitu odvedené práce.

Noční demolice nadjezdu na dálnici D1

Rekonstrukce Hotelu InterContinental

říjen 2020–červenec 2023,

objednavatel – Metrostav a.s. – speciální demolice

Předmětem realizace byla demontáž a vyklizení vnitřních nenosných částí objektu a technologií, související s demoličními a bouracími pracemi v rámci objektu hotelu Golden Prague Residence. Neméně významné bylo odstranění střešního souvrství a fasády, odvoz a likvidace vzniklého odpadu včetně odstranění a likvidace materiálů obsahujících azbest.

Zejména odstranění nebezpečného azbestového materiálu z bývalého pětihvězdičkového hotelu se stalo hlavním důvodem vysoké medializace této zakázky. Firma Mrozek čelila tlaku jak ze strany investora, tak ze strany široké veřejnosti a médií. Zajištění bezpečného nakládání s azbestem a minimalizace rizika kontaminace okolí na jednom z nejrušnějších míst v Praze bylo naprostou prioritou.

Demontáž a likvidace materiálů obsahující karcinogenní azbest byla provedena firmou SKS odpady s.r.o., která je držitelem veškerých oprávnění pro práci s azbestem. Tyto práce probíhaly ve třech etapách. V průběhu i po skončení každé etapy bylo provedeno několik kontrolních měření, aby se vyloučila možnost úniku azbestových vláken. Díky veškerým opatřením a dodržování přísných pravidel se kontaminace vlákny azbestu neprokázala.

Během akce bylo odvezeno celkem 74,92 tun odpadu s obsahem azbestu. Odpad byl předán na skládky EKOLOGIE s.r.o. a FCC Regios, a.s. – skládka Úholičky.

Nemocnica Rázsochy – kompletní demolice

realizace v letech 2019-2020,

investor – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Demolice nedostavěné nemocnice Rázsochy představuje jednu z nejvýznamnějších zakázek v portfoliu společnosti, pokud jde o množství recyklovaných odpadů. Výstavba nemocnice byla zahájena v roce 1987, avšak v roce 1991 došlo k jejímu přerušení. V roce 1997 se práce opět rozběhly, ale dokončeny nebyly. Definitivní zastavení stavby přišlo v roce 2000.

Tato rozsáhlá zakázka byla realizována ve spolupráci s firmou Metrostav, a.s. Úkolem společnosti Mrózek bylo provést demolici a odstranění všech stavebních objektů nedostavěné Fakultní nemocnice s poliklinikou Rázsochy v Bratislavě. Základní rozsah čítal 10 objektů s celkovým obestavěným prostorem 410 942 m3, včetně odstranění základových konstrukcí a provedení hrubých terénních úprav. Drcením přímo na místě stavby bylo získáno 170 824 tun recyklátu. Suť ze železobetonových konstrukcí byla zhodnocena na betonový recyklát frakce 0-63 mm a byla využita jako materiál pro výstavbu dálnice D4/R7.

Tento rozsáhlý projekt byl náročný, zejména co se týká množství těžké techniky zapojené do demoličních prací. Výzvou bylo také splnění požadavků objednatele na specifické recyklační postupy a v neposlední řadě do hry vstoupila i omezení spojená s pandemií COVID-19.

Demolice cihlového komínu o výšce 90 m v areálu koksovny Jan Šverma, Ostrava

POLSKO a svět – nové příležitosti

Vstupem na polský trh zahájili ve společnosti Mrózek rozvoj dalšího, velmi specifického, segmentu služeb. Jedná se o „čištění“ a související demoliční práce na vysokých pecích. Vysoké pece, určené primárně k výrobě surového železa, procházejí pravidelnými revizemi a opravami. Přerušení provozu vysokých pecí pro účely oprav je finančně nákladnou záležitostí, která vyžaduje pečlivé plánování a úzkou spolupráci specializovaných firem. Tyto opravné práce probíhají souběžně v omezeném prostoru a pod časovým tlakem. Prioritou je bezpečnost celého procesu (práce obvykle probíhají za plného nebo částečného provozu podniků) a dodržování striktního časového harmonogramu, často s přesností na hodiny. Zpoždění prací jedné firmy obvykle vede k dominovému efektu a může mít negativní dopad na celý harmonogram oprav.

Důkladná příprava, zkušený sehraný tým a někdy také schopnost improvizovat jsou klíčové předpoklady úspěchu. V roce 2018 ve firmě využili předchozích zkušeností z ostravských a třineckých pecí při realizaci „Horkého čištění vysoké pece BF2 - AMP Dąbrowa Górnicza“ pro nizozemskou firmu HeatTeQ Refractories Services B.V. v Polsku. Tato zakázka zahrnovala „čištění“ (tj. extrakci, v tomto případě žhavého koksu ze srdce) vysoké pece, odvoz horkého koksu na místo určení, vybourání a odstranění karbonových bloků, demolice a čištění části prostoru. Průměr této vysoké pece byl 12,5 m. Čištění probíhalo za pomocí předem upraveného příslušenství speciálních strojů. Tyto práce byly prováděny za velmi vysokých teplot, což vyžadovalo kontinuální chlazení jak vytaženého materiálu, tak použité mechanizace. Celkově bylo během prací vytaženo cca 1 000 m3 žhavého koksu.

Touto zakázkou byla navázány na mezinárodní spolupráce, které později přinesla realizace podobných zakázek v Itálii (prosinec 2021- leden 2022) a Holandsku (duben-červen 2023).