Komatsu potřebu bagr

Nový život starému materiálu

Text: Lucie Zrnová Stavebniserver.com, foto: Recyklace Přeštice s.r.o.

Opětovné využití odpadu je tématem v mnoha odvětvích. Objemy, které vznikají při stavební a demoliční činnosti zabírají rozsáhlé prostory skládek, i když jinde materiál chybí. Recyklací a opětovným využitím stavebních materiálů se zabývají v Přešticích. Jednatel recyklačního centra, Lukáš Kindl, představil redakci Stavebniserver.com dva zajímavé projekty.

Využití recyklátů

V současném světě roste počet obyvatel a spolu s ním i objem vyprodukovaného odpadu z různých činností. Nárůst způsobuje problémy se zachováním životního prostředí. Řešením je tento odpad recyklovat a znovu využít materiály tam, kde je to možné.

Výrazné množství odpadu vzniká při stavební činnosti. Jedná se především o výstavbu, rekonstrukci, stavební úpravy, demolice a odstraňování staveb. Stavební a demoliční odpad představuje téměř 40% celkového produkovaného odpadu v České republice. Recyklace, tedy znovuuvedení stavebního odpadu do oběhu, umožňuje znovu využít odpadních materiálů jako druhotné suroviny a zároveň šetřit primární zdroje a životní prostředí.

Recyklované stavební materiály jsou nejen konkurenceschopné, ale v některých vlastnostech dokonce i lepší. Recyklace odpadu ze stavebnictví je komplikovaný a náročný proces, jehož výstupem je výrobek či recyklát, podléhající normám a zkouškám. Celý proces vyžaduje využití kvalitních strojů a kvalifikovaných pracovníků.

Nejčastěji recyklované materiály ze stavebního a demoličního odpadu jsou suťový recyklát, betonový recyklát, asfaltový recyklát a výkopová zemina. Veškerý proces nakládání s odpady je stanoven zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. Příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb. uvádí katalog odpadů, kde jsou stavební a demoliční odpady zařazeny do skupiny č. 17.

Recyklační centrum v Přešticích

Společnost Recyklace Přeštice s.r.o. se zabývá příjmem a recyklací stavebních a demoličních odpadů. Obvykle tím sníží náklady na ukládání odpadu až o 50-75% oproti skládkování. Odpad je nejprve rozdrcen a následně přetříděn do třech různých frakcí. Takto vytvořený recyklát je možné ihned použít nebo je uskladněn v betonových kójích. Materiál mohou odebírat obce, města, firmy i soukromé osoby. “Firmy často dovezou materiál k recyklaci a rovnou odebírají recyklát nebo kamenivo pro další použití” vysvětluje jednatel Lukáš Kindl.

Zákazníky jsou často i obce, pro které zajišťujeme likvidace skládek a sutí po demolici. Nejčastěji zajišťujeme demolice jako kompletní zakázku včetně projektu, případně vyřízení potřebných dokumentů na úřadech”, dodává pan Kindl.

Nápad založit rodinnou firmu na recyklaci stavebních odpadů vznikl na základě stále se zvyšujících cen skládkování, omezené kapacity skládek a rostoucích cen přírodního kameniva. Součástí sídla firmy jsou rozlehlé skladovací prostory o rozměrech 8.000 m². Díky kompaktním drtícím a třídícím jednotkám dokážou přijímat i menší zakázky, řádově ve stovkách tun.

V roce 2019 dostali v Přešticích dotace na nákup mobilního drtiče a nakladače, jež doplnily portfolio vlastních bagrů, využívaných dříve pro těžbu v kamenolomu. Tak vznikla nová firma, zabývající se jen odpady. Zpočátku zákazníci poptávali spíše kamenivo, ale situace se mění a zájem o recyklát výrazně roste. Zákazníci dojíždí do Přeštic nejen od Plzně, ale i na větší vzdálenosti z Klatovska, kde je omezenější nabídka podobných služeb.

Díky rozsáhlému vlastnímu zázemí mohou odpady přijímat a rovnou zpracovat na místě. Mnoho zakázek ale probíhá přímo v místě demolice za pomocí mobilní techniky. Cílem není pouhá demolice a rozdrcení odpadu, ale kompletní uvedení prostoru do takové podoby, jako by stavba na místě ani nebyla.

Využití mobilní drtící linky se stává čím dál oblíbenější. Tím, že je materiál recyklován v místě demolice se šetří náklady na přepravu materiálu a skládkovné a snižuje se i samotná cena demolice.

“Pokud je to možné, vždy doporučujeme recyklovat v místě stavby. Avšak některé stavby toto vylučují a tak je nutné využití recyklačního centra. Naše recyklační centrum je pak zázemím pro takovou demolici a veškeré odpady jsou uloženy a následně recyklovány zde”, upřesňuje Lukáš Kindl.

Před samotnou demolicí je vždy nutná příprava a důkladné plánování. Nejprve se sestaví návrh postupu demolice (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) se kterým je zákazník seznámen a má možnost se k jednotlivým bodům vyjádřit. Nutností je také vyhodnocení rizik pro každou stavbu zvlášť a vyrozumění všech dotčených subjektů o těchto rizicích. Po ujednání všech bodů plánované demolice jsou stanoveny ceny a termíny všech prací.

V recyklačním centru v Přešticích disponují celkem čtyřmi pásovými rypadly o různé tonáži, kolovými rypadly, sklápěcím návěsem a podvalníkem pro přepravu strojů. Mobilní recyklační linku tvoří čelisťový drtič Terex Evoquip a třídič Anaconda DF 410.

Při demoličních pracech je zásadní třídit odpad už v průběhu prací. Odstraňují se veškerá zařízení, rozvody, výplně otvorů a podlahy tak, aby demoliční bagr přijel už na téměř čisté zdivo. Dále se dělí beton a suť a další.

Přímo na místě naráží pracovníci samozřejmě i na další odpady, se kterými si neporadí sami, jako například dřevo, plasty nebo nebezpečné odpady. V takovém případě je součástí dodávky spolupráce s partnerskou odbornou firmou.

Demolice bytových domů Zbůch

V současné době provádí společnost demolici dvou bytových domů v obci Zbůch, Luční. Jedná se o 2 zděné bytové domy v havarijním stavu. Domy se nacházely přímo v centru obce Zbůch u krásného přilehlého parku s rybníkem a potokem. Odstraněním těchto dvou nevzhledných domů se otevře prostor parku a vznikne zde velmi příjemné místo pro trávení volného času.

Kvůli snížení nákladů na demolici se stavební a demoliční odpady recyklují přímo v místě.

Po vyklizení a odstrojení objektu – odstranění podlahových krytin, výplní otvorů, zbylých kusů nábytku atd. se odstraní střešní plechové krytiny a rozebere krov. Odpady se separují podle druhu a odvezou.

Následuje postupná strojní demolice vyčištěné budovy pomocí pásového demoličního rypadla Doosan DX 225. Demoliční třídícího drapák umožní rovnou třídit stavební odpad dle druhu a usnadní manipulaci s trámy a překlady. Odstraní se i sklepy a základové konstrukce. Jámy se zasypou recyklovaným materiálem hutněným po vrstvách. Přebytečný recyklát se odveze do centra v Přešticích. Recyklace stavební sutě probíhá pomocí mobilní recyklační linky, konkrétně čelisťový drtič Evoquip s magnetickým separátorem o hmotnosti 30t.

Závěrečným krokem je rozprostření vhodné zeminy pro osev trávníku. Finální stav je čistá plocha beze stop po dřívější budově.

Obestavěný prostor stavby:               8000 m3

Stavební suť k recyklaci:                   4000 t  (cca 60% využito na zpětný zásyp jam)

Dřevo:                                                60 t (recyklováno jako dřevní štěpka - palivo do teplárny

Komunální odpad:                              36 t

Demolice objektů v průmyslovém areálu TESAS v Nepomuku

Jednalo se o demolici panelové administrativní budovy a zděné dílenské haly. Tento areál se nachází v klidné okrajové části obce Nepomuk, hned vedle lesa pod zámkem Zelená hora. Místo nevzhledného průmyslového areálu zde vznikne krásný komplex s bytovými domy.

Beton se recykloval v místě stavby pomocí mobilní recyklační linky s následným tříděním na frakce 0/32 a 32/63 všechen tento materiál se použije pro další výstavbu do konstrukčních vrstev. Zde se pro investora jedná o obrovskou finanční úsporu. Takové množství přírodního kameniva s dopravou na místo stavby by stálo cca 1 mil kč.

Tato demolice průmyslového areálu je ukázkovým příkladem využití stavebního odpadu v praxi. Suť z cihel byla odvezena na centrum Recyklace Přeštice, kde bude dále zpracována pro další využití.

Stavební odpad vhodný k recyklaci:

Beton:             2500 t

Cihly:             2000 t