Cime 2 kvartál 2024

NOVÁ BUDOVA EKONOMICKÉ FAKULTY V AREÁLU VŠB – TUO V OSTRAVĚ

Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER®, vizualizace: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. je projekční a inženýrskou kanceláří s dlouholetou tradicí, která má na svém kontě nejedno prestižní ocenění za realizované projekty. Využívá moderní technická řešení a díky dobře organizovanému týmu odborníků se s chutí pouští i do těch nejnáročnějších zadání. Naši redakci mimo jiné zaujala také skutečnost, že klíčové komunikaci se zákazníkem se osobně věnuje majitel firmy. Právě individuální a zároveň komplexní přístup ke každé zakázce v duchu maximální transparentnosti a efektivity tvoří základní pilíře úspěchu a respektu, kterému se v oboru architektury a pozemních staveb ostravská společnost zaslouženě těší. Přečtěte si o nejnovějším projektu.

Záměr

Projekt nové budovy ekonomické fakulty vznikl na základě koncepce integrovat všechny externí objekty rozptýlené po městě zpět do mateřského kampusu Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava. Kampus byl původně navržen pro kapacitu v počtu 20 000 studentů, přičemž současný stav je 13 000 studentů. Z toho je zřejmé, že náklady na provoz, údržbu a správu je nutno zefektivnit a soustředit postupně a zcela zpět v mateřském kampusu. O přemístění fakulty ze starého objektu v centru města do mateřského kampusu školy se vedla poměrně vášnivá diskuse, ale rozhodly právě ekonomické a provozní důvody spojené s vysokými náklady potřebnými na rekonstrukci stávajícího objektu v centru města a potřeba optimalizace provozu, zejména možnost sdílení poslucháren, knihovny, menzy, sportovišť a dalších společných služeb kampusu.

Předmětem projektu jsou dvě budovy v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava. Jedná se o novostavbu EkF a přístavbu H k již existující budově univerzity. Novostavba EkF je celkem pětipodlažní budova půdorysného tvaru čtverce. Celé podzemní podlaží slouží jako hromadné parkovací stání se vjezdem pomocí venkovní rampy. Zbylé čtyři nadzemní podlaží tvoří výukové prostory. V 1NP a 2NP to jsou převážně učebny a přednáškové sály, ve 3NP a 4NP převážně kanceláře. V úrovni 2NP se uprostřed dispozice budovy nachází otevřené venkovní atrium, sloužící převážně jako pochozí terasa.

Architektonicko-stavební řešení

Architektonické a hmotové řešení navazuje na urbanistickou strukturu stávajících objektů v dané části kampusu. Hmota hlavního objektu vychází z jednoduchého kvádrového objemu na obdélníkovém půdoryse zastřešeného plochou střechou. V podzemním podlaží je navrženo podzemní parkování, které přesahuje přes půdorys 1.NP. Nad plně zastavěným vstupním podlažím jsou půdorysy všech další pater navrženy ve tvaru písmena U a vytváří tak atrium, které je z 2.NP přístupné.

Novostavba má 4 nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V úrovni 1.NP je umístěn hlavní vstup. Ve 2.NP a 3.NP je propojení objektu se stávajícím pavilonem H. Jedná se o monoblok jednoduchého půdorysného tvaru s otevřeným vnitřním atriem, a s výškou atiky +16,40 m. Půdorysně se jednotlivá podlaží liší.

V rámci navazujících projektů investora VŠB je v podzemí plánováno podzemní parkoviště mezi stávající budovou VŠB budova „C“ a nově projektovanou budovou EkF a to v rámci projektu „Studentské náměstí“. V projektu EkF je uvažováno s budoucím propojením obou podzemních parkovišť.

Funkční členění po podlažích:
1.PP - podzemní parkování
1.NP - vstupní foyer s občerstvením, šatna, studovna,
výukové prostory se zázemím, skladové prostory,
sociální zázemí, kolárna, IT-zázemí, technické
zázemí
2.NP - učebny, odpočinkové zóny, sociální zázemí,
kanceláře, terasa
3.NP - kanceláře, seminární místnosti, odpočinkové
zóny, sociální zázemí
4.NP - kanceláře, seminární místnosti, odpočinkové
zóny, sociální zázemí

Stavebně konstrukční řešení

Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet na základové desce podepřené železobetonovými pilotami, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Z důvodů optimální dispozice je rastr nosného systému v 1.PP odlišný (optimalizace pro podzemní parkování) oproti ostatním nadzemním podlažím. Exponovaná konstrukce nad 1.PP má trámy dodatečně předpjaté. Založení je navrženo hlubinné na pilotách v součinnosti se základovou deskou, resp. tuhým krabicovým suterénním podlažím. V dilataci v ose 10 jsou svislé konstrukce zdvojené.

Nosný systém objektu je kombinací monolitického skeletového systému se stěnovým systémem doplněným o monolitická komunikační jádra. Stropní desky z monolitického železobetonu jsou doplněny o vynášecí průvlaky či zesilující hlavice.

Obvodový plášť je konečnou povrchovou úpravou řešen provětrávaným předsazeným fasádním keramickým obkladem v bílé barvě, s vloženými akcenty s probarvenou omítkou. Vstupní prostory přízemního parteru budou od venkovního prostředí odděleny prosklenými výplněmi s hliníkovými rámy.

Zastřešení objektu bude pomocí ploché jednoplášťové střechy s povlakovou hydroizolací.

Vnitřní konstrukce na úrovni 1.PP a 1.NP bude provedena převážně zděnými příčkami a stěnami z keramických nebo z pohledových tvarovek z lehčeného betonu, na ostatních nadzemních pod lažích budou příčky provedeny jako sádrokartonové s požadovaným akustickým útlumem, založené na železobetonové stropní desce a dilatačně oddělené od konstrukce podlahy i stropu. Část příček bude řešena jako prosklené stěny provedené v hliníkových rámech. V objektu budou osazeny převážně pevné sádrokartonové podhledy, na chodbách a v pomocných provozech pak podhledy odnímatelné rastrové. Ve vybraných místnostech budou podhledy a případně i obklady stěn provedeny z vhodných tlumících nebo odrazivých materiálů.

Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí pro zajištění akustické, kročejové a případně tepelné izolace. Povrchy podlah a stěn budou provedeny podle účelu místností s ohledem na specifické požadavky.

Veškerá technická infrastruktura napojena na areálové rozvody VŠB. Přípojka tepla, přípojka slaboproudu a přípojka silnoproudu bude ze stávajících objektů VŠB, objekty D, E, F, G.

Inovativní přístup

Požadavky na inovativní tendence byly zadavatelem deklarovány především ve třech oblastech – v oblasti udržitelné výstavby, v oblasti hospodaření s energiemi a v oblasti použití inovativních principů navrhování metodikou BIM (Building Information Modeling)

• Využití principů udržitelné výstavby a jejich
hodnocení pomocí nástroje SBToolCZ

SBToolCZ je český certifi kační nástroj pro posouzení komplexní úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby, tj. Metodika SBToolCZ vychází z mezinárodního systému SBTool, který vyvíjí organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). V případě školských budov ve fázi návrhu se metodikou SBToolCZ hodnotí 36 kritérií rozdělených do čtyř skupin - v souboru kritérií environmentálních, sociálních ekonomických a inovativních. Projekt nové Ekonomické fakulty VŠB – TUO dosáhl v komplexním hodnocení SBToolCZ celkového skóre 6 bodů, což znamená stříbrný certifi kát..

• Využití pokročilých principů hospodaření
s energiemi

Z hlediska zákona č.406/2000Sb. o hospodaření energií bude splňovat hodnocení jako budova s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Obvodové stěny jsou standardně řešeny zateplením pod odvětrávanou předsazenou fasádou, pro výplně otvorů jsou použita trojskla. Důraz je rovněž kladen na ochranu před nežádoucími solárními zisky. Pro eliminaci zisků je na fasádě navržena stínící technika v kombinaci s optimálním nastavením solárního faktoru zasklení.

K vyrovnané energetické bilanci přispívá fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše objektu. FVE systém je tvořen stacionárními FV panely o celkovém o jmenovitém výkonu 158 kWp. Sklon a orientace každého FV panelů vůči horizontální rovině je dán pomocnou konstrukcí umístěnou na střeše objektu. Celková roční produkce el. energie FVE panely bude 167 000 kWh/rok.

• Využití inovativních přístupů při navrhování
a správě objektu metodou BIM

Certifi kát SBToolCZ vysoce hodnotí využití metodiky BIM. Cílem Bonusu za inovace je podpora těchto unikátních a nových řešení, protože pomáhají ke zlepšení komplexní kvality budovy a zároveň slouží jako ukázka „best practice“ technických řešení.

Objednatel předepsal návrh objektu s použitím metodiky BIM jako pilotní projekt pro VŠB -TUO. V průběhu celého procesu projektování byla nastavena úzká spolupráce s Fakultou stavební na bázi sdíleného datového prostředí a komunikace BIM koordinátorů na obou stranách. 3D model sloužil v průběhu zpracování dokumentace rovněž ke komunikaci s vedením univerzity a k prezentaci třetím stranám.

Architektonická a stavební část dokumentace byla zpracována projektovým software ArchiCAD fi rmy Graphisoft, část technických zařízení budov pak v software Revit fi rmy Autodesk. Převodním formátem pro spolupráci mezi oběma různými SW byl standardní výměnný formát IFC.

Struktura negrafi ckých informací byla objednatelem zadána v datovém standardu SNIM, který používá většina stavebních fi rem (SNIM – Standard negrafi ckých informací 3D modelu). Tento standard určuje seznam parametrů, které je třeba uvádět u jednotlivých stavebních komponent a také jejich jednotné názvosloví

Podrobnost BIM modelu byla nastavena v úrovni LOD 200 pro DSP, LOD 300 pro DPS LOD 350 pro projekt interiéru. BIM model stavby bude aktualizován po dokončení stavby a má být udržován jako digitální dvojče objektu po celou dobu životnosti stavby.

Stavba nové ekonomické fakulty byla zahájená v prosinci 2021 s předpokládaným ukončením v roce 2023.

Základní údaje
Investor:
VŠB - TUO
Poskytovatel dotace:
MŠMT
Generální projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Obestavěný prostor stavby:
76 923 m³
Zastavěná plocha nadzemní část:
3 758 m²
Zastavěná plocha podzemní část:
5 207 m²
Rozpočtové náklady stavby:
827 mil. Kč bez DPH