Cime 2 kvartál 2024

Monumentální estakáda v západní části Plzně zdárně spěje ke svému dokončení

Text: STAVEBNISERVER s využitím materiálů Metrostav a.s., foto: J. Zahradník - GardenCinema.cz

Atraktivní realizace estakády Křimická – Karlovarská (SO 1202) coby dopravního monumentu o délce 1,2 km, který zaujme z hlediska celkového rozsahu i rozmanitosti stavebních objektů, platí v současné době za největší dopravní stavbu v západních Čechách. Jedná se o součást projektu, jehož dokončení v příštím roce umožní propojení nejrozsáhlejší průmyslové zóny s největšími sídlišti v Plzni, což současně odlehčí také dosud přetíženou dopravu v centru města. Redakce našeho magazínu pro vás zjišťovala podrobnosti.

Stavbu 2. etapy městského okruhu realizuje společnost Křimická – Karlovarská, ve které jsou sdruženy firmy BERGER BOHEMIA a.s. a Metrostav a.s. Dokončena už byla tzv. nultá etapa západního městského okruhu spojující Domažlickou a Vejprnickou ulici a dále také první etapa spojující Domažlickou a Křimickou ulici v délce 2,6 km. Celková délka okruhu po dokončení přesáhne šest kilometrů. Komunikace pak spojí průmyslovou zónu Borská a severní předměstí Plzně. Dále také umožní rychlejší spojení od dálnice do této západočeské metropole a dále na sever. Současná stavba navazuje na již hotovou první část západního okruhu mezi Domažlickou a Křimickou ulicí.

Malé mosty, biokoridory i kolektory

Projekt sestává z 3,5 km dlouhé komunikace, již zmíněné estakády, tří křižovatek, ze čtyř mostů a třech biokoridorů. Týmy divize 1 a divize 6 Metrostavu mají zásluhu na výstavbě malých mostů, biokoridorů a kolektorů spolu s přeložkami inženýrských sítí. Každý ze šesti malých mostů se nachází v katastrálním území Radčice u Plzně a kromě dvou obloukových biokoridorů jsou odlišné konstrukce. Tyto dva obloukové biokoridory jsou situovány do zářezu původního terénu a přemosťují hlavní trasu. Jsou navrženy jako jednopolové přesypané železobetonové mostní konstrukce obloukového tvaru. Konstrukce mostů jsou navrženy jako monolitické, železobetonové, betonované na pevné skruži. Výšky kleneb ve vrcholu budou až 7,58 m nad niveletou vozovky.

V blízkosti turbo okružní křižovatky Globus se nachází most o dvou polích SO 1222 – Most na polní cestě. Nosná konstrukce sestává ze dvou délkově nesymetrických polí o rozpětí 20,5 m a 18,5 m. Z jedné strany je předepnuta pěti kabely. Již ve druhé polovině října se na mostě dokončovaly římsy. Hotové už jsou i přechodové desky. Na dokončení říms navazují práce na izolaci mostovky, ochranné vrstvě z ACO a finální obrusné vrstvě.

Na hlavní trase se dále „na větvi Vinice“ nachází most SO 1224, který je trojpolový, s integrovaným vzpěradlem s rozpětím polí 12,65 + 32,20 + 12,65 m. Stěnové vzpěry jsou vetknuty jak do mostovky, tak do základů. Konstrukce je založena plošně. Nosnou konstrukci tvoří trám proměnné výšky. I na tomto mostě již během podzimu probíhaly práce na římsách. Zde jsou vlepeny kotvy římsy společně s „mašlemi“, je uložena výztuž a provádí se bednění.

Tvarově zajímavý je most SO 1223 „přes jižní větev Vinice“, překonávající přivaděč na přilehlé plzeňské sídliště Vinice. Jde o obloukový most, podpírající deskovou mostovku s 30metrovým rozpětím. Konce mostovky jsou přes koncové příčníky podpírány šikmými vzpěrami, vetknutými spolu s obloukem do společných základových patek. Mostovka je mezi vetknutím do oblouku a koncovými příčníky podpírána stojkami, rovněž vetknutými do základových patek oblouku.

Tvarově zajímavý je most SO 1223 „přes jižní větev Vinice“, překonávající přivaděč na přilehlé plzeňské sídliště Vinice. Jde o obloukový most, podpírající deskovou mostovku s 30metrovým rozpětím. Konce mostovky jsou přes koncové příčníky podpírány šikmými vzpěrami, vetknutými spolu s obloukem do společných základových patek. Mostovka je mezi vetknutím do oblouku a koncovými příčníky podpírána stojkami, rovněž vetknutými do základových patek oblouku.

Zaměříme-li se v tomto bodě na biokoridory, tak dvojice obloukových biokoridorů je situována do zářezu původního terénu, kde přemosťují hlavní trasu. Jsou navrženy jako jednopolové, železobetonové, přesypané, klenbové konstrukce. Menší z těchto klenbových biokoridorů SO 1220 a navazující rámový biokoridor SO 1225 jsou z hlediska betonářských prací hotovy. Dále navazovaly práce na zásypech (~30 000 m3), stavbě gabionových křídel a různých úpravách kolem mostů. Na větším klenbovém biokoridoru SO 1221 představovala značnou výzvu dilatace římsy, která je velmi náročná časově i požadavky na kvalitu vzhledem k proměnnému obloukovému tvaru a bednění z palubek. Po jejich dokončení se dostáváme k poměrně rozsáhlým zásypům nosné konstrukce (~20 000 m3). Výšky kleneb ve vrcholu budou až 7,58 m nad niveletou vozovky.

Estakáda aktuálně

Estakáda SO 1202 přes inundační území řeky Mže navazuje na trojpolový, 50metrový most, který byl předčasně uveden do provozu 1. září 2022. Povede přes celé záplavové území řeky Mže až k ulici V Radčicích. Estakáda je dvoupruhá. To znamená, že pro každý směr je vyhrazen jeden jízdní pruh. Redakci magazínu STAVEBNISERVER.com v průběhu listopadu samozřejmě zajímalo, jak postupují práce na výstavbě tohoto majestátního komunikačního tělesa, neseného pilíři. Zjistili jsme, že v současné době jsou hotovy všechny nosné konstrukce mostních objektů. SO 1201, navazující na 1. část MO, je od září letošního roku spuštěn do předčasného provozu, na estakádě SO 1202 část A a B jsou hotovy izolační souvrství včetně ochrany izolace a již je položena i obrusná vrstva vozovkového souvrství. Následuje montáž odvodnění, zádržný systém (sloupky zábradlí a mostních svodidel) a montáž protihlukových stěn a zábradlí s protihlukovou výplní v celé délce estakády. Hotovy jsou terénní úpravy okolo opěry O36 včetně zpevnění svahu i montáž revizního schodiště. Napříč celou estakádou se ještě budou postupně dokončovat montáže svodnic svodidel či instalace protihlukových stěn. Po celé její délce bude umístěno dopravní značení a provedeny terénní či sadové úpravy. Dále probíhají také terénní úpravy pod mostem včetně rekultivace provizorní komunikace. Dobrou zprávou pro všechny obyvatele rychle se rozvíjejícího plzeňského regionu je, že stejně plynule pod taktovkou Metrostavu pokračují podle plánu i práce na mostním objektu SO1202C. Z podkladů společnosti Metrostav a.s. vyplývá, že práce na obou mostech na sebe bezprostředně navazují.

Musíme také podotknout, že stavba je opravdu velmi náročná nejen co do délkové rozsáhlosti, ale zároveň také odloučenosti některých stavebních objektů od přívodů energií, s čímž souvisí nevyhnutelné a neustálé převážení elektrocentrál, nářadí či pomocného materiálu. Pravděpodobně stejně jako nyní v mnohých případech se stavba potýkala a stále potýká s nárůstem cen a nedostatkem některých stavebních materiálů (ocel, pryskyřice, živice apod.). Po personální stránce došlo v některých týdnech k „výpadku“ zahraničních pracovníků, kteří nebyli vpuštěni na území ČR. S těmito problémy se však stavba vypořádala bez významnějšího časového zpoždění.

Z pohledu naší redakce je tedy obdivuhodné, že i navzdory raketovému růstu cen stavebních materiálů a důsledkům globální pandemie se Metrostavu daří plnit stanovený harmonogram a v tuto chvíli už je prakticky jisté, že termín předání díla v únoru roku 2023 bude ze strany společnosti splněn.

Základní údaje o výstavbě 2. etapy západního městského okruhu v Plzni

Stavba zahrnuje celkem 3 křižovatky, 4 mosty, 3 biokoridory, 5 protihlukových stěn, stezky pro chodce a cyklisty, šestiramennou okružní křižovatku a 2 mimoúrovňové křižovatky.

Místo stavby: Plzeň, západní Čechy
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje a statutární město Plzeň
TDS: Woring s.r.o.
Návrh RDS: V-CON, spol. s r.o.
Zhotovitel: společnost Křimická – Karlovarská
(BERGER BOHEMIA a.s. a Metrostav a.s.)
Ředitel výstavby: Matěj Brož
Zhotovitel 2. a 3. dilatačního celku estakády:
Metrostav a.s., divize 5
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Koukolík
Zhotovitel výstavby „malých“ mostů,
biokoridorů a kolektorů: Metrostav a.s.,
divize 1, 6
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Záhoř
Doba trvání stavby: 4/2020–2/2023
Druh komunikace: silnice, mosty, estakáda
Délka trasy: 3 350 m
Délka estakády: 1 200 m