Cime 2 kvartál 2024

Modernizace železniční trati v úseku Bubny - Výstaviště přinesla i přesun historického železničního mostu do muzea

STAVEBNISERVER.com, foto: Metrostav TBR a.s.

Obloukový železniční most, jež na trati sloužil přes 130 let se stane jednou z dominant Muzea železnice a elektrotechniky Národního Technického Muzea, které vznikne v bývalém depu na Masarykově nádraží. V rámci rozsáhlé modernizace železniční trati z Prahy do Kladna ho nahradí nová estakáda.

Projekt kompletní přestavby železniční trati z Prahy do Kladna je rozdělen do více než deseti etap. Jeho součástí je i odbočka na Letiště Václava Havla.

Po dokončení předcházející etapy – rekonstrukce Negrelliho viaduktu – začaly v únoru 2023 práce i na navazujícím úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště. Hlavními cíli této etapy je přestavba nádraží Praha-Bubny, vybudování zastávky Praha-Výstaviště a zdvoukolejnění a elektrzace trati mezi nimi v délce asi 1,3 kilometru. Vzhledem k plánované zástavbě v lokalitě Bubny-Zátory, vede nová trať z velké části po mostní estakádě, čímž umožní spojení dosud rozdělených Holešovic.

Původní jednokolejná trať vedla většinou v úrovni okolního terénu. Nová trať je na více jak půlkilometrovém úseku umístěna na estakádě s pětadvaceti mostními otvory, které umožní průchody nebo obchodní vestavby

Zakázku spolufinancovanou z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF), provádí sdružení firem Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha.

„Jako lídr sdružení má náš tým z Metrostavu TBR za úkol vrcholově řídit celou zakázku a kompletně koordinovat její průběh. Kromě toho dostal na starost výstavbu hlavního mostního objektu – již zmíněné estakády v km 0,900 – a vybudování nové železniční stanice Praha- -Bubny. S železniční stanicí Praha Bubny nám bude pomáhat závod 3 Metrostavu DIZ. Mezi naše další úkoly patří i oprava zdi Královské obory, přizvednutí mostu přes Bubenské nábřeží, stavba nové lávky pro pěší v zastávce Výstaviště a provedení řady souvisejících přeložek sítí a komunikací,“ dopřesňuje vedoucí projektu Ing. Petr Hanzal.

Starý železniční most bude exponátem nového muzea

V sobotu 15. dubna odpoledne proběhlo snesení historického železničního mostu přes ulici Dukelských hrdinů v pražských Holešovicích. Most z roku 1890 převzalo Národní technické muzeum a stane se exponátem připravovaného Muzea železnice a elektrotechniky.

Most byl postaven v souvislosti s Jubilejní zemskou výstavou 1891. Příhradová nýtovaná konstrukce je typickým příkladem drážního stavitelství přelomu 19. a 20. století. Ve své době byly klíčovým stavebním prvkem mostních konstrukcí.

Most ležel na dopravně vytížené a důležité železniční trati původní Buštěhradské dráhy, která se z primárně uhelné dráhy později stala klíčovou spojnicí mezi okresy Kladno, Praha-západ a hlavním městem, kterou využívají denně tisíce dojíždějících. Autorem mostní konstrukce je český inženýr František Prášil, který je podepsaný i pod projektem Petřínské rozhledny.

Samotnému snesení mostu předcházelo detailní naplánování a příprava celé akce. Bezpečnostní opatření si vyžádalo pětidenní výluku tramvají včetně omezení automobilové dopravy.

Původně měl být most snesen do prostoru stávající trasy a tam rozpálen a odvezen do šrotu. Na základě dohody mezi Správou Železnic a Národním Technickým Muzeem k tomu nedošlo a bude zachován jako muzejní exponát.

Po odtěžení stávajícího náspu a odbourání prostupu pro pěší byly odstraněny závěrné zídky a ocelová konstrukce uvolněna z původních mostních ložisek pomocí lisů. Následně byl most zavěšen na kolový jeřáb LIEBHERR LTM 1350 a přesunut na připravenou soupravu. Celková hmotnost mostu včetně mostnic a kolejnic byla 42 t. Přesun od Výstaviště na Masarykovo nádraží proběhl v brzkých ranních hodinách následujícího dne. V prostoru budoucího muzea byl most uložen na připravené provizorní podpory.

V průběhu stavebních prací na novém Muzeu železnice a elektrotechniky pak bude most renovován do vystavitelného stavu a vyzvednut do výšky několika metrů. Stane se tak jednou z dominant a ústředním exponátem. “NTM si nesmírně váží již několik let trvající spolupráce se Správou železnic, díky které se již podařilo zachránit celou řadu hodnotných technických památek z oblastí železničního stavitelství a zabezpečení kolejové dopravy,“ doplnil Karel Ksandr, generální ředitel NTM.

Nová estakáda

Dalším postupem bude odborné rozebrání nárožních kamenů a kyklopského zdiva obou opěr. Vše musí být detailně nafoceno a očíslováno tak, aby bylo možné opěry poskládat v prostoru muzea. Následně proběhne demolice zbylých částí opěr a budou zahájeny práce na výstavbě nové ŽB estakády v délce 589 m, která zahrnuje štětovnicové jímky a záporové pažení, pilotové založení, základy a dříky podpěr mostu, nosné předpjaté konstrukce mostovky a další konstrukce.

Založení estakády je navrženo jako hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách o různých délkách od 3,6 do 11 m, vetknutých do skalního podloží.

Spodní stavbu mostu vytvoří opěry a pilíře. Osm pilířů bude sdružených, společných pro dva samostatné dilatační celky. Pilíře se dvěma dříky průřezu 2,5 x 1,4 m se u sdružených zvětší na 3,5 x 1,4 m. Vodorovná nosná konstrukce bude uložena na každé podpěře přes dvojici kalotových ložisek se zdvojenou dolní deskou.

Po betonáži nosné konstrukce mostu a jejím předepnutí stavbaři provedou betonáž říms, závěrných zídek a křídel, osadí dilatační závěry, provedou izolace a dolní vrstvy přechodových oblastí. Jako poslední doplní protihlukové stěny, zábradlí a zbylé části vybavení estakády.

Železniční stanice Praha-Bubny

Nová, bezbariérově přístupná stanice Praha-Bubny bude postavena jižněji než původní budova, a to v místě kolejiště současného nádraží. V první fázi výstavby stanice bude zrealizována 240 m dlouhá přízemní budova, ve které bude umístěna železniční zastávka se čtyřmi kolejemi a třemi nástupišti. Součástí budovy bude železobetonová stropní deska s 84 kruhovými světlíky o průměru 5,4 m, která bude sloužit jako vyhlídka. Návrh vytvořili autoři ze studia Jakub Cigler Architekti.

Později ovlivní vzhled stanice plánovaná výstavba nové pražské čtvrti v lokalitě Bubny-Zátory. Spolu s ní má totiž přímo nad nádražím Praha-Bubny vyrůst šestipodlažní administrativní budova. Při návrhu základů i nosných konstrukcí nádraží již bylo zohledněno i zatížení od plánované nadstavby.

Výškové uložení budovy vychází z nutnosti přímého napojení na Negrelliho viadukt a z požadavků na zajištění mimoúrovňových křížení navazujících estakád s místními ulicemi. Zastavěná plocha bude přibližně 240 x 44 m.

Přízemní nepodsklepená stanice bude mít tři vestibuly – jižní, severní a středový, který bude spíš vypadat jako tubusový podchod. Všechny vestibuly po celé východní délce propojí chodba s proskleným podloubím, které poslouží pro obchodní vybavenost.

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště
Místo stavby: Praha 7
Stavebník: Správa železnic, státní organizace
Návrh: METROPROJEKT Praha a.s.
Zhotovitel: Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“
Zástupce zhotovitele: Ing.Petr Hanzal, Metrostav TBR
Celková výše nákladů na projekt: 3 789 036 696 Kč
Míra podpory EU: 85 % ze způsobilých nákladů
Národní fi nancování: Státní fond dopravní infrastruktury

Předpokládaná doba výstavby: 02/2023–07/2025

Základní parametry mostu v km 0,900:

Rozpětí nosné konstrukce: 19,200 - 29,500 m

Počet mostních otvorů: 25
Délka přemostění (mez
i líci opěr): 569,050 m
Stavební výška mostu: 1,920 – 2,720 m
Volná výška pod mostem: min. 4,950 m v místech podcházejících komunikací
Volná šířka na mostě: 11,780 m
Počet kolejí na mostě: 2
Navrhovaný železniční svršek: bezstykové koleje na betonových pražcích upevněné s vyšší odolností proti bočnímu namáhání.

Souhrnné informace o stanici Praha- -Bubny:

Založení: hlubinné na velkoprůměrových vrtaných ŽB pilotách průměru 1200 mm vetknutých do skalního podloží a navržených s ohledem na možnost zaplavení okolního prostoru povodní s maximální hladinou Q2002
Základové konstrukce: ŽB monolitické desky
Nosná konstrukce: monolitický ŽB – kombinace skeletu a stěnového systému
Stropní desky: ŽB, ploché se skrytými hlavicemi, lokálně podepřené
Světlá výška: 3,5 m pod zavěšenými podhledy
Fasáda východ: v úrovni vestibulů celoprosklené plochy vstupů a obchodních výkladců v kombinaci s plnými panely z keramického obkladu
Propojení s nástupišti: vestibul střed – 3 schodiště; JV i SV – 3 schodiště s přilehlým eskalátorem a 3 výtahy Nosná konstrukce vestibulů, obchodních prostor a opěrných stěn je v severo-jižním směru rozdělena na 5 dilatačních celků.