Komatsu potřebu bagr

Wienerberger – dobrý partner malým i velkým stavebníkům

Nevíte si rady s NZEB II? Jste seznámeni s tím, jaké jsou od ledna požadavky na novostavby a větší rekonstrukce? Jistě není velkým překvapením, že jsou opět o něco přísnější, neboť cíl klimatické neutrality se týká doslova všech oblastí lidského života i ekonomiky a stavebnictví je vedle výroby nebo dopravy jednou z nejdůležitějších. Proto tlak na snižování energetické náročnosti budov roste. A také v rámci nového energetického standardu dokáže společnost Wienerberger stavebníkům značně usnadnit práci stejně jako dosáhnout požadovaných výsledků prostřednictvím moderních stavebních materiálů pro všechny typy budov.

Co stačilo v prosinci, to už dnes nemusí

Od 1.1.2022 dochází dle Vyhlášky 264/2020 Sb. (NZEB II) ke zpřísnění požadavků na snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Řeč legislativy je poměrně strohá a pro laika nepříliš srozumitelná. Vyhláška 264/2020 Sb. stanovuje nové hodnoty standardu domů s téměř nulovou spotřebou energie, tedy NZEB II.

Vyhláška 264/2020 Sb. v kostce

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dále pak nová vyhláška upravuje metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování i umístění průkazu v budově.

Od 1.1.2022 se mění metodika uplatnění hodnocení na základě primární energie z neobnovitelných zdrojů, vždy v závislosti na typu a velikosti budovy. Zatímco do konce roku 2021 platilo, že výše snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie byla 25 % pro rodinný dům, 20 % pro bytový dům a 10 % pro ostatní budovy, dnes je to složitější. Co tedy vyhovělo požadavkům na NZEB I, to pro NZEB II už nemusí stačit. Změna metodiky, kdy do hry vstupuje tabulkové určení snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů, může být míra snížení od 20 % do 60 % v závislosti na architektonickém tvaru a členitosti budovy.

Tabulka snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů

V praxi to znamená jediné – nová pravidla povedou k potřebě kvalitnější obálky budovy a v mnoha případech bude nutno doplnit energetický koncept budov i o instalaci obnovitelného zdroje energie či úspornějších technologií. Vzkaz investorům je jednoznačný: u nových budov je zásadně důležité věnovat pozornost kvalitě architektonického i technického řešení. Ještě důležitější budou použité materiály a také celkový energetický koncept.

Jaké jsou ukazatele energetické náročnosti budovy?

• primární energie z neobnovitelných zdrojů
energie vztažená na metr čtvereční energeticky
vztažné plochy
• celková dodaná energie za rok vztažená na
metr čtvereční energeticky vztažné plochy
• dílčí dodané energie pro technické systémy
vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti
vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
vnitřního prostoru budovy za rok vztažené na
metr čtvereční energeticky vztažné plochy
• průměrný součinitel prostupu tepla
• součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí
na systémové hranici
• účinnost technických systémů

Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie

Vyhláška stanovuje jeho hodnotu, kterou můžeme definovat jako bezrozměrný podíl mezi potřebou neobnovitelné primární energie a potřebou energie dodané na hranici budovy.

Základní doporučení odborníků

Bohužel, vzhledem k novému požadavku na snížení primární energie nelze jednoznačně říci, jaké jsou nejnižší legislativní nároky na obálku budovy a na technologie, dnes se již vše hodnotí nikoliv jako jednotlivé parametry, ale jako jejich kombinace. Bezesporu platí, že čím lepší budou tepelně- technické vlastnosti obálky budovy, tím nižší budou další nároky na technologie a obnovitelné zdroje.

Wienerberger v rámci široké podpory nabízí všem stavebníkům poradenství a základní doporučení: Pro obvodové stěny jsou to cihly pro jednovrstvé konstrukce řady Porotherm T(TB) Profi nebo Porotherm EKO+ Profi. Základním zdivem pro návrh budovy ve standardu NZEB II by mělo být minimálně zdivo Porotherm 38 EKO+ Profi, případně volit vyšší řady zdiva, které dosahují hodnot obvodových konstrukcí pasivního standardu, například Porotherm 44 T Profi. Je také vhodnější volit hrubou stavební výšku prvního podlaží tři metry. Zároveň doporučujeme použít materiály s tepelnými vlastnostmi přibližující se pasivnímu standardu u návrhu veškerých konstrukcí, tedy podlah, oken, dveří, střechy a dalších. Důležitá bude i orientace velkých prosklených ploch a střech na jižní strany a chytré stínění oken žaluziemi či roletami.

Vyplatí se volit kvalitní a udržitelné materiály s dobrými tepelnými vlastnostmi

Dodržení výše uvedených pravidel přibližuje vaši stavbu pasivnímu standardu, což v praxi snižuje nároky na technologie a obnovitelné zdroje energie, předchází pozdějšímu zvětšování tlouštěk konstrukcí a přispěje i ke zlepšení vnitřního mikroklima budovy.

Vše shrnuje pan Jiří Dobiáš, Head of Product Management: „Doporučuji vždy volit komplexní přístup, nesnažte se vše zachránit jednou konstrukcí nebo technologií, zpravidla to nebude stačit, případně to bude ekonomicky neúnosné, v nejhorším případě obojí. NZEB II si klade za cíl užší spolupráce energetického specialisty s projektantem nebo architektem. Nejčastěji bude nutné doplnit návrh o fotovoltaické panely nebo jiný obnovitelný zdroj. Přičemž množství těchto systémů bude možné ovlivnit např. zlepšením parametrů obálky budovy nebo tvaru budovy. Principem, který Wienerberger jednoznačně prosazuje a doporučuje a na který je i připraven, je navrhovat stavby kvalitní a dlouhodobě udržitelné, s minimem údržby a nízkou uhlíkovou stopou.“