husqvarna

VZDUCH – NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁL

Text: Ing. Josef Řezáč, REXCOM s.r.o., foto: Geoplast S.p.A., REXCOM s.r.o.

Vsadím se, o co chcete, že nebude trvat dlouho a nejprve nám zdaní vodu z vlastní studny a zanedlouho poté i dešťovou vodu, kterou zachytáváme z vlastní střechy do nádrže a používáme ji na zalévání zahrádky, splachování WC nebo nějaký jiný technický účel. Rádi by nám zpoplatnili i vzduch, ale kromě množství, co nám projde plícemi, se ostatní spotřeba nedá moc změřit. Kolik vzduchu nám prochází domem a co přesně tam s ním děláme? Co z něj bereme a co do něj přidáváme? A zdaleka se nejedná jenom o kyslík nebo oxidy uhlíku, ale také o vodní páru, radon, teplo, různé pachy, chemikálie, no a někteří rádi pustí do éteru i hnusnou pomluvu nebo sprosté slovo.

Takže z hlediska stavby je vzduch pořád neskutečně levný, ideálně lehký, má výborné tepelně izolační vlastnosti, dá se jím ohřívat i chladit a navíc ještě báječně odvádí radon a vlhkost. Problémem ovšem je, jak tu neposednou směs plynů usměrnit, aby se chovala tak, jak potřebujeme.

Například plnou cihlu už dneska skoro nepotkáte, okna jsou také samá vzduchová komora a rovněž betonové nosníky a zdící bloky jsou dnes maximálně odlehčené. Bohužel celý dům nelze poskládat jenom z prefabrikátů, pořád je na stavbě větší spotřeba betonu litého. Ale i jeho množství lze radikálně snížit, protože 50 % (někdy i více) z jeho objemu neplní žádnou pevnostní funkci a slouží pouze jako stále dražší výplň. Stačí jenom přemýšlet, i když uznávám, že spoustu lidí to strašně bolí.

Jednou ze stále populárnějších technologií jsou klenbové prvky z levného plastového recyklátu, kterými lze poměrně snadno a levně odlehčit betonové desky, čímž se sníží tlak stavby na podloží. Ušetří se až 70 % betonu, odpadne skoro všechna hutněná výplň, nahradí se hydroizolace a ještě můžeme získat volný prostor, ve kterém lze natáhnout rozvody, izolovat teplo nebo odvádět nežádoucí radon a vlhkost. Ani architekt se nemusí vázat na standardní postupy a sériové nosné prvky, ale může zkusit navrhnout něco, na co budou pyšné i jeho děti.

Celosvětově nejrozšířenějším systémem klenbových prvků je systém MODULO italského výrobce Geoplast. Pro snadnou montáž se vyrábí v panelech různého formátu a výškách od 3 cm po 70 cm. Pro větší výšky až do 250 cm se používá odvozený systém NEW ELEVETOR. K těmto systémům existuje také bohaté příslušenství, včetně koncových čel a teleskopických bloků, jejichž funkcí je ochrana před zatékáním betonu dovnitř klenby.

V současné době se systémy MODULO. MINIMUDULO, MULTIMODULO a NEW ELEVETOR využívají následovně:

  • Odvětrání vlhkosti a radonu

U historických budov a jiné starší zástavby bývají největším problémem vlhké zdi, podlahy a podmáčené sklepy. Účinné podřezávání zdiva nebývá často technicky proveditelné a chemické nebo elektroosmotické vysoušení nepřináší vždy očekávané výsledky. Proto se v těchto případech nejčastěji pod podlahu vestavují větrací prvky MINIMODULO a MODULO malé výšky 3, 6, 9 nebo 13 cm. U všech realizovaných akcí tyto systémy fungují naprosto spolehlivě prostým komínovým efektem, takže většinou není nutný ani odtahový ventilátor. Jedním z právě realizovaných projektů je rekonstrukce památkově chráněného objektu Vinařského domu v Mikulově, kde se sytém MODULO H13 zabudoval po celé ploše přízemí a MINIMODULO H6 do sklepních prostor.

Zejména u historických staveb s extrémně silnými zdmi – typicky hrady, zámky a sakrální stavby – se jako doplněk instalují kolem základů a zahozených zdí vertikální větrací panely DEFENDER tloušťky 7 cm, které zajišťují účinné větrání a odvod vody do vespod uložené drenážní trubky.

  • Odlehčení železobetonových desek

V tomto případě je prvořadá úspora betonu v oblastech, kde nemá žádnou pevnostní funkci, na druhém místě je pak funkce hydroizolace a protiradonové ochrany a teprve na třetím místě může technologie fungovat jako doplňková tepelná izolace a volný prostor pro natažení rozvodů. Klenbové panely MODULO tak místo homogenní železobetonové desky vytvoří mnohem lehčí, ale pevnostně stejně odolnou konstrukci křížové klenby s integrovanou hydroizolací. Pracnost je nepatrně vyšší, ale celková úspora nákladů je zhruba 30 %. Jen samotného betonu se ušetří 50 až 80 %. U většiny novostaveb odpadá také doprava a hutnění výplňového písku nebo stále hůře dostupného recyklátu.

  • Náhrada hutněné výplně

Povinnost sejmutí ornice znamená také nutnost obstarání, dovozu a hutnění velkého objemu výplňového písku nebo recyklátu, kterým se vyplňuje plocha stavby ohraničená základovými stěnami. Tato hutněná vrstva dosahuje mocnosti 0,3 až 0,5 metru, někdy však i více jak 1 metr a zadarmo určitě není.

Místo mocné výplňové vrstvy stačí zpevnit podklad jalovým betonem nebo štěrkem, se spárami zalitými řídkým betonem. Na tento podklad se pak vyskládá systém MODULO potřebné výšky, na něj se položí armovací síť a vše se zalije kvalitní a dobře zavibrovanou betonovou směsí do výšky 5 až 15 cm podle požadavků na zatížení podlahy.

Kromě úspory betonu a hutněné výplně slouží vzduchová vrstva pod klenbami panelů MODULO také jako kvalitní tepelná izolace podlahové desky. V tomto případě musí zůstat systém MODULO uzavřený, bez možnosti provětrávání.

  • Výstavba monolitických základových konstrukcí

V návaznosti na předchozí odstavec je možné odlít základové pasy společně s podlahovou deskou. Získá se tak nesmírně pevný základový monolit, který se uplatňuje především v oblastech se zvýšeným seismickým rizikem nebo měkkým a nestabilním podložím. Stavby s takto vytvořenou monolitickou základovou deskou na nestabilním podloží se označují jako stavby s plovoucí základnou (rafting basement).

  • Řízená tepelná izolace mrazíren a kluzišť

U podlahových konstrukcí, dlouhodobě vystavených teplotám pod bodem mrazu, dojde časem k průchodu mrazové teploty do půdy, bez ohledu na tloušťku a kvalitu tepelné izolace. To se projeví vzdutím podloží, následným vyboulením podlahy a jejím popraskáním, což zná většina správců mrazírenských hal a zimních stadionů, kteří pak musí nechat neustále opravovat chladící rozvody.

Aby se tomu zabránilo, používají se u mrazírenských hal a zimních stadionů podlahy s řízenou izolací, kdy se pod vrstvu pasivní tepelné izolace instaluje systém MODULO s regulovanou cirkulací vzduchu. Vždy, když teplota pod tepelnou izolací klesne pod bod mrazu, systém se otevře a vpustí se do něj trochu teplejšího vzduchu, aby se zabránilo zmrznutí podloží a jeho následnému vzdouvání.

  • Levná výstavba podzemních zásobníků vody

Zřejmě není daleko doba, kdy každá stavba bude muset zachycenou dešťovou vodu shromažďovat, vsakovat nebo využívat. A každý majitel zahrady ví, že nádrž na 2-3 kubíky stačí v letních parnech akorát tak manželce na zalévání begonií. Na překonání stále delších období sucha je zapotřebí nádrž mnohem větší. A ty fakt nejsou levné, protože musí být pevné.

Někdy se na výstavbu velkých podzemních nádrží používají kruhové segmenty velkých průměrů, jindy se dělají z litého betonu ve tvaru hranatých bazénů. Nejdražší u těchto betonových nádrží je zastropení. A protože je nejvhodnější  umístit nádrže pod zpevněné (pojezdové) plochy, musí zastropení také něco vydržet.

Nejlevnějším způsobem výstavby podzemních zásobníků z litého betonu je jejich zastropení systémem NEW ELEVETOR. Ten se skládá z klenbových prvků a nosných trubek HT DN125, které se vylévají betonem. Rozteč nosných sloupů je 58 x 58 cm, takže v nádrži vzniká poměrně hustý les sloupoví. Nicméně projde mezi nimi i správný český tatík, takže čistitelnost nebude problém a úspora nákladů na zastropení bude vysoká. Existují dokonce projekty, kdy se systém NEW ELEVETOR nainstalován jako suterénní nádrž a součást základové konstrukce v jednom.

Využití technologie MODULO při rekonstrukci historické budovy - Vinařský dům Mikulov

REXCOM s.r.o.

Lanžhotská 3448/2, 690 02  Břeclav

Tel.: +420 519 325 187, +420 519 323 168

www.rexcom.cz