Cime 2 kvartál 2024

Smysluplná řešení pro kritické části dopravní infrastruktury

Michaela Dočkalová, foto: Mobility and Intelligence s.r.o.

Společnost Mobility and Intelligence s.r.o., zkráceně MAI, se zabývá moderním řešením pro monitorování, řízení a ovlivňování dopravy. MAI je česká společnost, která se soustředí na výrobu, prodej a pronájem mobilních dopravních inteligentních systémů, jež se hodí zejména do kritických částí dopravní infrastruktury, například při uzavírkách. Naše redakce se pro vás rozhodla o MAI zjistit víc. Kde nyní služby MAI fungují a jakým způsobem?

Chytrá řešení a návrhy na míru

Společnost MAI působí ve sféře rozvoje řízení dopravy po celém Česku. Využívá ověřených, přesných a spolehlivých technologií v oblasti detekce a zpracování dat. V jejím portfoliu nabízených výrobků a služeb se nachází například dopravní LED značení, LED výstražné a informační vozíky, detektory či SW řešení vyvíjené přímo na míru zákazníkům. Taktéž poskytuje individuální konzultace a návrhy řešení.

Riziková místa a situace

Na kapacitně omezených místech silniční infrastruktury, v dopravních uzavírkách, průtazích měst a kříženích hlavních tahů dochází k výrazným rozdílům v rychlostech vozidel, což vede k prudkému snížení rychlosti dopravních proudů, ke kolonám a tzv. „šokovým vlnám“. Faktory jako překročení maximální povolené rychlosti, nerespektování dopravního značení, nesprávné zachování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, nedostatečná koncentrace na řízení, nedodržování pravidla střídavého řazení, nervozita a neznalost pravidel silničního provozu se významně podílejí na negativních jevech, které se v problémových oblastech dopravy vyskytují.

Modernizace dopravní infrastruktury
V dnešní době neustále narůstající intenzity provozu je čím dál naléhavější hledat inovativní řešení pro zlepšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. S nedávným nákupem mobilního liniového řídicího systému Ředitelstvím silnic a dálnic se otevřela nová kapitola v modernizaci dopravní infrastruktury. „Tato iniciativa je součástí širšího úsilí o její modernizaci a zlepšení dopravní situace v zemi. Systém dodávaný společností VARS, a.s., ve spolupráci vyvinutý a servisovaný společností MAI, nabízí nové možnosti optimalizace dopravních toků a minimalizaci rizika dopravních nehod v nebezpečných místech silniční sítě, která trvají po omezenou dobu a jsou zpravidla v místech bez přístupu elektrické energie,“ říká jednatel společnosti MAI Marek Ščerba. „Tato technologická řešení jsou navržena s ohledem na nejnovější trend v oblasti softwarového a hardwarového inženýrství včetně pokročilých analýz dat a algoritmů umělé inteligence s využitím obnovitelných zdrojů elektrické energie,“ vysvětluje Marek Ščerba. V rámci dodávky tohoto uceleného řešení byl rovněž dodán řídící software, který je provozován v rámci Národního dopravního informačního centra (NDIC). Tato klíčová část řešení umožňuje koncept mobilního řízení dopravy dále rozšiřovat o další proměnné značky, informační vozíky nebo nové typy detektorů a další dohledové systémy v okolí dopravních omezení. „V rámci architektury inteligentních dopravních systémů tak tento inovativní systém přináší nové perspektivy, a to nejen na dálničních komunikacích,“ zdůrazňuje přínos systémů.

Mobilní liniové řešení na D1 a D2

Systém mobilního liniového řízení byl v září roku 2023 instalován na dálnici D1 a D2 u Brna. Tyto úseky kolem Brna čelí častým zdržením, zejména mezi Holubicemi a křížením s dálnicí D2. Situaci dále zhoršily opravy, kdy dochází k rozšiřování dálnice. Výsledkem jsou časté kolony a zvýšené zpoždění pro řidiče. „Na základě datových analýz je zřejmý pozitivní vliv na zlepšení plynulosti, bezpečnosti dopravy a snížení zpoždění,“ vyjmenovává přínosy jednatel MAI. Systém reaguje na intenzitu, rychlost a skladbu dopravního provozu a upravuje nejvyšší povolenou rychlost, upozorňuje na stojící kolony, což snižuje celkové zpoždění a minimalizuje riziko nehod. „Nejviditelnější je toto zlepšení v časech v okraji špičky, kdy systém pomáhá oddálit vznik kolony a posléze pomáhá jejímu rozpouštění. Pokud kolona vznikne, systém zkracuje dobu zdržení, zejména v době špičky, kdy pomáhá optimalizovat vznik a rozšíření kolon,“ dodává.

Výzvou jsou zejména místa s osmdesáti tisíci projíždějícími vozidly denně

„Ve spolupráci s dopravní policií, Ředitelstvím silnic a dálnic, Ministerstvem dopravy a zástupci zhotovitele jsou iniciovány pravidelné schůzky, na kterých se řeší rozvoj systému do širšího okolí, ale také úpravy jednotlivých funkcí, jež by měly lépe reagovat na specifické chování dopravy v těchto místech,“ vysvětluje Marek Ščerba přínos těchto jednání. Jde zejména o místa, kde intenzita dopravy překračuje osmdesát tisíc vozidel denně. V průběhu tohoto roku dojde k využití nových symbolů, ale také nových funkčních schémat pro situace hustotních vln. „Systém mobilního liniového řízení na dálnici D1 u Brna má potenciál pro další zlepšení podmínek na této frekventované dálnici. Pokračující monitorování a optimalizace systému jsou nezbytné pro udržení a zdokonalení jeho účinnosti,“ myslí si Marek Ščerba.