Cime 2 kvartál 2024

Inteligentní potrubní systémy od společnosti EGEPLAST navazují na digitalizaci prostupující do oboru vodárenství

Text: Martin Šerý Stavebniserver.com, Daniel Šnajdr, egeplast international GmbH, Greven, Německo

Jak zvýšit bezpečnost při monitoringu potrubí za využití moderních technologií? Jednou z odpovědí na tuto otázku je bezpochyby inovativní potrubní systém německé společnosti egeplast, který prostřednictvím sofi stikovaného systému detekce a kontroly umožňuje včasnou identifi kaci poškození potrubí ještě předtím, než dojde k úniku vody.

Benefity potrubního systému egeplast SLM DCT jsou zřejmé: vyšší bezpečnost, delší životnost a v neposlední řadě stoprocentní kontrola bezchybného provedení bezvýkopové pokládky potrubí pro investora. Sledování poškození probíhá nepřetržitě, a to buď v předem stanovených intervalech, nebo v případě podezření na poškození, které lze následně lokalizovat s přesností na metr!

Pitná voda, která je pro nás všechny čím dál vzácnější komoditou, je díky modernímu pojetí potrubních systémů chráněna po celou dobu životnosti potrubí, přičemž jsou spolehlivě eliminovány veškeré netěsnosti způsobující její úniky. Využití moderních potrubních systémů, jaké vyrábí firma egeplast, se tak může stát řešením platným pro nejednu generaci. Například na jaře tohoto roku uvedl mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) Tomáš Mrázek, že poslední snímkování odhalilo hned padesát úniků vody, a to pouze v hlavním městě. V loňském roce dosáhly ztráty pitné vody 12,91 %, ale Prahou to samozřejmě nekončí. Díky technicky vyspělým potrubním systémům v kombinaci s moderními technologiemi, jako jsou například dálkové odečty vodoměrů nebo třeba satelitní snímkování, už se však blýská na lepší časy.

Ing. Daniel Šnajdr ze společnosti egeplast naší redakci sdělil podrobnější informace o technické novince i jejím využití v kombinaci s bezvýkopovou technologií HDD v rámci konkrétní stavby, a sice na pražském Císařském ostrově.

Kovová vrstva pod opláštěním PE potrubí slouží jako difúzní a permeační bariéra. Kovové proužky pak využívají svojí vodivosti ke kontrole těsnosti systému nebo přerušení v případě bezvýkopových technologií. Jako materiál pro konstrukci kovových vrstev nebo proužků se používá hliník. Způsob spojování kovových vrstev i proužků jednotlivých PE trubek funguje stejně dobře jako spojování trubek samotných a svářecí personál to zvládá bez obtíží. Během posledních roků se také hodně zdokonalil způsob napojení kontrolních jednotek na dálkové systémy provozovatelů a bavíme se o inteligentních potrubních systémech. Největším potenciálem pro bezvýkopové technologie je potrubní systém SLM DCT, který umožňuje kontrolu integrity potrubí po instalaci.

Referenční stavba

V Praze proběhla koncem jara a začátkem léta letošního roku rekonstrukce výtlaku odpadní vody z rekonstruované ČOV Podbabská do ústřední ČOV na Císařském ostrově. Trasa je zčásti vedena bezvýkopově využitím technologie řízeného vrtání HDD a zčásti v otevřeném výkopu. Výtlačné PE potrubí d400x23,7 bylo v úsecích bezvýkopové technologie navrženo právě ve variantě SLM DCT s integrovanými vodivými proužky pro kontrolu integrity.

Z důvodu navýšení kapacity výtlaku z ČSOV Roztocká byla provedena instalace dvojice výtlačného potrubí HDPE d400x23,7, včetně vystrojení pětice šachet na ostrově. Celková délka výtlaků je 1053,3 m a 1054,1 m. Trasa je zčásti vedena bezvýkopově, když překračuje potok i boční plavební kanál Vltavy směrem na Císařský ostrov a dále vede podél obslužné komunikace v sousedství areálu ČOV. Zde jsou další dva bezvýkopové úseky podcházející vzrostlé stromy. Výtlak křižuje
hlavní vyústění vyčištěné odpadní vody z čistírny a kalovod.

Realizační firma a HDD

Generálním dodavatelem stavby byla společnost ZEPRIS. Bezvýkopovou technologii řízeného vrtání HDD pod korytem řeky Vltavy realizovala společnost TALPA-RPF. Tato společnost působí na trhu bezvýkopových technologií již od roku 1991 a je zárukou vysoké kvality, má letité zkušenosti s řízeným horizontálním vrtáním. Svůj úkol splní i v obtížných podmínkách, především díky svým zkušenostem, dobrému technickému vybavení a důkladné přípravě stavby.

V našem případě byl počátek i konec křížení vodního toku přesně definován místy připojení původního potrubí. To bylo v minulosti položeno při překopu vodního toku a pro metodu řízeného horizontálního vrtání, které vyžaduje provedení křivky křížení v plynulém oblouku, byla vzdálenost poměrně krátká.

Provedení pilotního vrtu bylo zvláště na břežní straně velmi náročné. Druhou komplikací byly geologické podmínky. Skalní podklad v trase křížení byl tvořen drobovou břidlicí v různém stavu navětrání. Pevnostně proměnlivé skalní podloží znamená vždy komplikaci při vtahování potrubí – nestabilní podmínky okolí vrtu mohou i ve velmi dobře připraveném otvoru způsobit náročné situace při vtahování potrubí. Proto vzhledem k podélnému profilu shybky i velmi náročné geologii podloží byl vybrán právě tento typ potrubí, které umožňuje kontrolou integrity po dokončení instalace potrubí.

Zhotovitel v našem případě nic neuspěchal a po 18 dnech byly obě ramena shybky každá v délce 160 m úspěšně položeny pod řekou Vltavou a zmíněná zkouška integrity potrubí potvrdila plnou funkčnost nového potrubního výtlaku.

Potrubní systém SLM DCT

Pro bezvýkopovou instalaci bylo navrženo potrubí z materiálu PE 100-RC s dodatečným ochranným pláštěm z modifikovaného PEplus značeným třemi zelenými pruhy, které má pod ochranným pláštěm integrované vodivé proužky. Vodivé proužky pod opláštěním mohou sloužit jako signalizační vodič, ale především umožňují test nepoškození po instalaci.
Investor tak může zkontrolovat, že nedošlo k poškození potrubí bezvýkopovou pokládkou. Toto riziko je velmi vysoké zejména u technologií Berstlining a HDD (řízené vrtání). Potrubní systém SLM DCT navazuje na filozofii opláštěného potrubí, které zajistí bezvadný nepoškozený povrch trubek u bezvýkopové instalace, a navíc nabízí jedinečnou možnost kontroly, že k poškození opravdu nedošlo. Jedná se o potrubní systém pro vlastníky a provozovatele, kteří kladou důraz na bezpečnost a spolehlivost pro budoucí generace.

Investor a projektant

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) spravuje vodohospodářský majetek hlavního města Prahy, která je jeho stoprocentním vlastníkem. Společně s akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace je provozovatel vodohospodářského majetku. Vodu nakupuje od společností Želivská provozní a Vodárna Káraný. Řídí i modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, které se naše stavba týkala. Během technického dozoru stavby se mohl provozovatel několikrát přesvědčit o kvalitě provedené instalace a bezvadnosti instalovaného potrubí.

K využití systému, který umožňuje kontrolu PE potrubí po instalaci sáhl projektant i investor poprvé, nicméně dobrá zkušenost z realizace a hladký průběh bezvýkopové instalace povede jistě k dalšímu využití.

Kontakt:

Daniel Šnajdr
Sales manager Czech Republic and Slovakia
Tel.: +420 732 664 631
E-mail: daniel.snajdr@egeplast.de
www.egeplast.de/cs/