Komatsu potřebu bagr

LIBERTY Ostrava je jediná Huť v Česku, v níž se vyrábí speciální celozávitové tyče

Foto: Liberty Ostrava a. s.

Liberty Ostrava a. s. se zabývá výrobou a zpracováním surového železa a oceli a také hutní druhovýrobou. Její historie se začala psát už v roce 1942. Tehdy byla součástí Vítkovických železáren, ale v roce 1951 se osamostatnila a vznikla Nová huť Klementa Gottwalda, národní podnik. V průběhu času společnost změnila název ještě několikrát, ale v roce 2019 se stala součástí skupiny LIBERTY a přejmenovala se na LIBERTY Ostrava. V jejím portfoliu mimo jiné najdete i systémy závitových tyčí, které představují bezpečné řešení v oboru stavebnictví. O tomto moderním konstrukčním prvku, jenž lze využít ve složitých geotechnických podmínkách a omezených stavebních plochách, jsme si popovídali s Ing. Zdeňkem Vaškem, PhD., produktovým manažerem LIBERTY Ostrava.

K jakým účelům se dají závitové tyče využít?

Závitové tyče OTB (Ostrava Threaded Bars, pozn. red.) jsou využívány v pozemním i podzemním stavitelství, kde nacházejí uplatnění především ve stavebních konstrukcích, při vyztužování podzemních děl, jako jsou např. důlní díla a tunely, ale i v geotechnických konstrukcích. Jsou vhodné i pro speciální užití, například pro kotvení či spínání horninových masivů nebo speciální zakládání.

Tyče jsou po celé délce opatřené speciálním průběžným závitem naválcovaným zatepla, který umožňuje našroubování matic a dalšího příslušenství. Celozávitové tyče se mohou používat jako vrtané mikropiloty k založení stavebních objektů nebo stavebních jam, jako kotevní systémy k zajištění svahů, stěn, tunelů a zemních těles, půdní hřebíky nebo jako výztužné prvky v betonových konstrukcích. Používány jsou v nestabilním prostředí zemin a porušených skalních hornin. Jako spojovací tyče, táhla pak mohou být použity pro různé přímořské aplikace, např. výstavbu doků. Dále se využívají jako výztužný prvek při instalaci záchytných systémů podél silnic a dálnic. Samostatnou kapitolou je jejich využití v konstrukci náročných výškových budov, mrakodrapů nebo jaderných elektráren.

Jakou certifi kaci závitové tyče nesou?

Výrobní činnosti spojené s výrobou závitových tyčí podléhají integrovanému systému kvality, jenž plně odpovídá standardu EN ISO 9001. Výrobkové certiZhlédněte video Závitové tyče z LIBERTY Ostrava Servisní centrum pro úpravu závitových tyčí. fikáty pak dávají záruku spolehlivých a udržitelných výsledků závitových tyčí. Dále máme vypracovaná evropská technická hodnocení ETA (European Technical Assessment, pozn. red.). Ta jsou určena pro výšepevnou ocel a aplikace systémů závitových tyčí v podobě mikropilot. Na dalších variantách ETA intenzivně pracujeme.

Čím jsou závitové tyče výjimečné?

Celozávitové tyče jsou jedním ze stavebních prvků, se kterými se můžeme setkat takřka po celém světě. Oproti běžné betonářské oceli lze díky průběžnému závitu přizpůsobovat jejich kotevní délku pomocí speciálního zakončení. Spojování tyčí je velmi variabilní díky jednoduchému a přitom robustnímu spojovacímu materiálu. Konstrukce spoje pak zaručuje požadovanou pevnost a není tak slabým místem systému. Při aplikaci tyčí z oceli vyššího pevnostního stupně můžeme docílit optimalizace finálního počtu použitých tyčí a tím i výsledných nákladů. Díky snadné manipulaci se systémem OTB stavební firmy šetří čas a peníze na stavbách

Jakými vlastnostmi závitové tyče disponují?

Mezi základní vlastnosti můžeme v první řadě uvést jednoduchý způsob úpravy délky díky závitu na celé délce tyče. Přitom zkracování nebo prodlužování pomocí spojovacího materiálu může být prováděno i přímo na staveništi. Vzhledem k robustnosti závitu je jednodušší i vlastní spojování v porovnání s jiným, např. metrickým závitem včetně menší citlivosti závitu na jeho případné znečištění při manipulaci a práci na staveništi. V neposlední řadě to je pravidelný dohled nad výrobním procesem a ověřování technických parametrů závitových tyčí ve formě auditů nezávislých společností. Mezi výjimečné vlastnosti můžeme zařadit i jejich protikorozní vlastnosti získávané jak ve formě klasického cementového obalu, tak i zinkováním a speciální dvojitou protikorozní ochranou. Výhodou protikorozního opatření je prodloužení garance životnosti použitého systému.

Dají se nějak modifikovat?

Huť vyrábí závitové tyče v průměrech 15 až 75 mm a v délkách až 24 metrů. Tyče se mohou dělit na požadované délky pomocí pil s případnou úpravou jejich konců. Zinkováním či nanesením speciální cementové malty a použitím již zmíněné dvojité protikorozní ochrany je možné dosáhnout životnosti až 100 let. Huť navíc k závitovým tyčím nabízí i různé druhy spojovacího materiálu, nutné pro sestavení celého systému, např. kotev nebo mikropilot.

Jak se závitové tyče instalují?

Instalace závitových tyčí je odvislá od zamýšleného použití a jejich funkce. Jinak se budou instalovat tyče jako výztuž do betonu a jinak jako kotevní systém. Při použití v geotechnice je instalace spojena s provedením vrtu, zalitím tyče cementovou zálivkou s funkcí korozní ochrany a přenosu zatížení do okolní horniny nebo zeminy a jejím případným předepnutím. V aplikaci např. přímořských projektů se může jednat o ztužování štětovnicových stěn prostým spojením tyčí a jejich aktivaci. Jinak se budou instalovat tyče podle projektovaného zatížení, dle protikorozních požadavků nebo bezpečnostních parametrů, třeba v seizmicky citlivých oblastech. Při návrhu kotevních aplikací je třeba velmi dobře znát vlastnosti a chování jednotlivých spolupůsobících elementů – horninového či zeminového masivu, kotevní směsi a samotného kotevního prvku.

Kde se závitové tyče vyrábějí?

Výroba závitových tyčí byla v huti zahájena v roce 2014 zavedením jejich výroby na středojemné válcovně. Tyče se tehdy posílaly do sesterského závodu v Lucembursku, kde byly dále upravovány podle požadavků zákazníka. Od roku 2021 probíhá celý proces výroby od válcování po zpracování a úpravy válcovaných tyčí včetně jejich expedice zákazníkům v Ostravě. Tyče jsou vyráběny v několika pevnostních stupních s levým a pravým závitem. Doplňují tak výrobní portfolio hutě o jedinečný druh výrobků s přidanou hodnotou, které jsou neustále doplňovány a rozvíjeny.

Stále platí, že je huť LIBERTY jediným podnikem, který závitové tyče v Česku vyrábí?

Ano. Diskutovaný typ celozávitových tyčí je vyráběn v ČR pouze v huti LIBERTY Ostrava. K jejich výrobě jsou nutná technologická opatření a zařízení, která umožňují vyrobit tyče v požadované kvalitě a podle požadavku zákazníka. Jsme hrdí na to, že se nám tuto technologii a servis podařilo realizovat a můžeme stavebním firmám nabídnout výrobek, který pomáhá zvládat výstavbu ve velmi složitých podmínkách.

Děkujeme za rozhovor