Cime 2 kvartál 2024

Konference MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2022

Zdroj: Ústav vodního hospodářství obcí / Centrum AdMaS, foto: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, video: STAVEBNISERVER.com

Pod záštitou centra AdMaS, fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně pořádala společnost ARDEC s.r.o. ve dnech 6. - 7. října 2022 ve Velkých Bílovicích již XXII. ročník konference „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“.

Celkem bylo předneseno 37 příspěvků. Konferenci zahájil za programový výbor Petr Hlavínek, který přivítal účastníky a poděkoval partnerům konference a vystavujícím firmám za podporu, bez které by nebylo možno konferenci a společenský večer v jízdárně státního zámku Lednice uspořádat na tak vysoké úrovni. Vyzdvihl práci programového výboru, kterému se podařilo sestavit zajímavý program reflektující na současné problémy vodního hospodářství měst a obcí. Za centrum AdMaS přivítal účastníky proděkan fakulty stavební Zdeněk Dufek, který ve svém vystoupení apeloval na přítomné, aby více propagovali stavební obor mezi nastupující generací, vzhledem k tomu, že je trvalý nedostatek nastupujících stavebních inženýrů

Odborný blok byl zahájen příspěvkem Ivany Vráblíkové ze SFŽP ČR „Aktuální nabídka podpory z fondů EU“. V příspěvku podrobně seznámila s operačním programem „Životní prostředí 2021–2027, národním programem „Životní prostředí“ a programy „Norských fondů“. Karla Ferinová ve svém příspěvku „Metodický pokyn správce poplatků k odlehčovacím komorám jednotné kanalizace“ představila zpoplatnění odlehčovacích komor nesplňujících požadavky pro jejich stavbu a provoz. Odlehčovací komory slouží ke spolehlivému rozdělení návrhového přítoku odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečnému převedení návrhového průtoku na čistírnu odpadních vod. Na příspěvek navázal Evžen Zeman přednáškou „Posouzení vybraných adaptačních opatření v povodí Dyje pro klimatické změny 21. století“ zaměřenou na prezentaci detailního hydrogeologického a hydrodynamického 3D simulačního nástroje pro analýzu vodní bilance AdaptDyje a na jeho využití pro vyhodnocení navrhovaných adaptačních opatření v podmínkách změny klimatu s dopady na všechny tři segmenty uživatelů z oblasti zemědělské, lesnické a vodohospodářské. Jiří Rosický ve svém příspěvku představil „Komplexní modernizaci ÚČOV Praha“. Kromě výstavby nové vodní linky a hlavní čerpací stanice bylo nutné obstarat přepojení hlavní kanalizace, rekonstrukci a modernizaci stávající vodní linky, kalového hospodářství a mnoha menších budov. Je připraven pilotní projekt na přeměnu bioplynu na BioCNG a záměr využít nízkopotenciální teplo pro optimalizaci využití bioplynu jako zdroje obnovitelné energie.

Po přestávce na kávu a občerstvení, která poskytla příležitost k řadě neformálních diskusí a návštěvě partnerů konference a vystavovatelských firem, vystoupil Pavel Dvořák s příspěvkem „Indikativní určení množství a zdroje nátoku balastních vod do kanalizačních stok pomocí matematického modelován“. Nátok balastních vod do stok kanalizační sítě může být způsoben řadou různých faktorů (nátok dešťové vody povrchovým odtokem, infiltrací podzemních vod, napojením nedovolených přípojek). Vniklé balastní vody následně zatěžují kanalizační systém a mohou snížit účinnost čištění v čistírnách odpadních vod. Richard Kuk se v příspěvku „Možnosti využití prvků HDV při použití mapy vsaku při výstavbě dálnic“ zaměřil na možností většího uplatnění hospodaření s dešťovými vodami při výstavbě dálnic včetně komentáře potřebných podkladů, který je v tomto případě mnohem rozsáhlejší než při navrhování prvků hospodaření s dešťovými vodami u obytných objektů či průmyslových a logistických areálech. Otto Zwetler a Miroslav Kos se v příspěvku „Priority sušení čistírenských kalů“ zaměřují na priority faktorů, které bychom při volbě technologie sušení měli vzít v úvahu a kam tyto priority vedou volbu technologie zpracování kalů. Jiří Musil přednesl příspěvek „Sušení a spalování čistírenských kalů v Halle Lochau“, ve kterém představuje řešení zpracování čistírenského kalu v provozu umístěném mimo ČOV. Jedná se o kombinaci pásové sušárny a fluidního monospalování kalu při současném získávání tepelné a elektrické energie z parní turbíny. Jan Ševčík představil ve svém příspěvku „Solární sušící systémy ve střední Evropě“. Rostoucí náklady na dodávky energií zvyšují provozní náklady technologií kalového hospodářství včetně sušících systémů. V souvislosti s tímto aspektem se solární sušárny stávají atraktivnějšími než dříve. Příspěvek přináší přehled solárních sušáren včetně zajímavých instalací s individuálním řešením na míru. Dopolední plenární sekci ve velkém sále ukončil Milan Polčin příspěvkem „Speciální řešení u kruhových a vejčitých trub v kanalizaci“. Tento článek představuje inovativní řešení společnosti Prefa Brno a.s. v oboru kanalizačních sítí s použitím betonových kruhových a vejčitých trub a zahrnuje nejzajímavější z realizovaných akcí posledních let. Přestávka na oběd byla mimo oběda využita taktéž k návštěvě partnerů konference a vystavovatelských firem, ale také k diskusím k předneseným a dalším tématům.

Odpolední sekci ve velkém sále zahájil Vladimír Habr příspěvkem „Bilance vod v městském odvodnění“, ve kterém se zabýval problematikou množství vod, které jsou produkovány nebo se přirozeně vyskytují v rámci městského odvodnění. Cílem je vyhodnocení bilancí srážkových vod, stanovení efektivního povrchového odtoku, propočet množství odlehčených odpadních vod z odlehčovacích komor do recipientů. Bilance jsou provedeny pro jednotnou i oddílnou kanalizační soustavu. Základním výstupem je stanovení množství srážkových a balastních vod přitékajících na ČOV Brno-Modřice. Zuzana Vranayová se v příspěvku „Transformácia priemyselného areálu s prvkami špongiového mesta“ zaměřila možnost výměny různých šedých struktur v průmyslové oblasti města Košice se zelenou infrastrukturou na základě poznatků a výstupů z probíhajících měření výzkumného projektu ACTIVE. Tento projekt má dokázat, že je to možné změnit jednu budovu, více urbanizovaných oblastí, pak jedno město, nebo postupně další a další opakováním kroků, které tento výzkum představuje. Marek Helcelet přednesl přednášku „Zkušenosti s výstavbou kanalizací v rámci BVK pomocí bezvýkopových technologií“. Přednáška je zaměřena na praktické zkušenosti s používáním jednotlivých metod bezvýkopových technologií v rámci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Poslední přednášku „Srovnání bezvýkopových a výkopových technologií využívaných během obnovy stokové sítě v kontextu vybraných ukazatelů uhlíkové stopy“ prvního odpoledního bloku ve velkém sále přednesl Tomáš Chorazy. Obnova stokové sítě je jedním ze sanačních přístupů, které jsou charakterizovány jako opatření vedoucí k obnově nebo zlepšení stávajících systémů kanalizační sítě a kanalizační přípojky a lze jej provádět formou výkopových, nebo bezvýkopových technologií. Tento článek se zabývá možnostmi stanovení uhlíku stopy v podmínkách ČR a na variantním příkladu obnovy stokové sítě, ukazuje uhlíkovou stopu z hlediska srovnání energetické náročnosti výkopové a bezvýkopové technologie.

Druhá část odpolední sekce ve velkém sále byla věnována partnerům a vystavujícím fi rmám, jejichž zástupci seznámili účastníky s nejnovějšími výrobky a trendy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Jaroslav Slavíček přednesl příspěvek „Rychlost proudění pracovního media a její vliv na fungování zpětných armatur v technologiích úpravy odpadních vod“, Robert Kostolány příspěvek „Použití výrobku z taveného čediče pod historickými centry měst“, Martin Mikovič příspěvek „Problematika vodárenských poklopů pro ovládání armatur“, Tomáš Chorazy příspěvek “Srovnání různých druhů šachet betonového kanalizačního programu“, Stanislav Malaník příspěvek „Čerpací stanice se separací pevných látek na tlakové kanalizaci“ a Juraj Barborík příspěvek „Proč kanalizace z tvárné litiny? Nebojte se šetřit přírodu a finance!“.