Komatsu potřebu bagr

HBH Projekt představuje Útvar dozorování staveb

Ing. Dominik Adler, ředitel útvaru dozorování staveb HBH Projekt spol. s r.o.

Společnost HBH Projekt je projektovou a konzultační kanceláří, jejíž služby klienti využívají zejména při investorských přípravách staveb v průběhu realizace nebo i při samotném řízení staveb. O jejích službách v oblasti dopravní infrastruktury jsme se rozhodli zjistit něco víc a přiblížit vám, co dozorování obnáší a jak by mohlo i vám přispět ke zefektivnění práce a služeb.

Historie společnosti

Dozorování se společnost HBH Projekt začala věnovat po roce 2010 a to v době, kdy Ředitelství silnic a dálnic přestalo dozor vykonávat jako interní činnosti a přeneslo je na externí dodavatele. Tehdy začala s dozorem velkých dopravních staveb na dálnici D1, konkrétně stavby od Vyškova do Kroměříže. Krátce na to byla pro stát schopna zajišťovat také dozorování dálnice D47 (to je dnes také dálnice D1) a to od Lipníku až do Bohumína ke státní hranici s Polskem.

Co je dozorování dopravních staveb?

Všechny služby, které společnost HBH Projekt poskytuje, jsou konzultační služby ve stavebnictví. V rámci útvaru, který firma historicky nazvala útvarem dozorování staveb, dnes poskytuje celou řadu služeb pro zajímavé spektrum klientů. Jádro stále tvoří „výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“. Tato služba ale není tím, čím se podle názvu může zdát. V současné době je to nejčastěji tým Správce stavby. Správce stavby (The Engineer) pochází ze smluvní soustavy FIDIC[1], kterou v České republice v resort ministerstva dopravy [DA1] plně převzal. Pojem správce stavby se vyskytoval na našem území ale už před druhou světovou válkou, takže nejde o úplnou novinku. Tým správce stavby není složen jen z dozoru. Je to komplexní služba zahrnující technické specialisty všech potřebných oborů, specialisty na tvorbu a správu cen, nároků a změn, právní specialisty a specialisty pro řízení kvality. Tým také obvykle zahrnuje pracovníky administrativní podpory, koordinátora bezpečnosti práce, právníka a projektanty. Velikost týmu a počet jednotlivých specialistů jsou dány zejména předpokládanou náročností stavby a tyto požadavky vycházejí od investorů.

Útvar dozorování staveb se ovšem nezabývá jen dozorem. Společnost má za sebou řadu zakázek technických pomocí zhotovitelům i investorům při přípravě včetně těch nejrozsáhlejších projektů, jakými jsou PPP nebo Design & Build. Umí efektivně a odborně pomoci v oblastech vedení rozpočtů a kontroly fakturace, řízení času (sestava a správa harmonogramu), vedení claim managementu dle podmínek FIDIC, spolupráci na technické přípravě nabídky nebo i zajištění kompletního řízení výstavby.

Jaký je její přístup ke službám?

Dlouhodobě se snaží vykonávat své služby tak, jak si myslí, že je to správné. Její pracovníci jsou přesvědčeni, že férový, otevřený a odborný přístup je v konečném důsledku to, co jejich klient potřebuje a vyplatí se mu to. Plně sdílí etický kodex[2] mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC) v Česku zastoupené Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE). Je třeba mít na paměti, že služba dozoru dopravních staveb, jak jsme ji popsali, má odpovědnost za dozor nad veřejnými zakázkami, a tedy veřejnými prostředky. Lidé v HBH Projekt v tom spatřují společenský závazek, který berou velmi vážně. Občas je právě schopnost vysvětlit klientovi, proč je dobré učinit nějaký krok nebo ustoupit, to nejnáročnější na jejich práci.

Jakým čelí výzvám?

České dopravní stavitelství se potýká s řadou výzev. Od těch doslova materiálních – nedostatek kameniva, dopady na životní prostředí nebo energetická náročnost, po kapacitní problémy. Nedostatek pracovníků je obecný jev a u vysoce specializovaných a zkušených odborníků tomu není jinak. Všichni v oboru přemýšlejí, co změnit, aby pracovali efektivněji, aby odborníky využívali skutečně na odbornou činnost a pomocné práce buď eliminovali nebo je svěřili méně kvalifikovaným kolegům. Za poslední roky je zcela jednoznačným pomocníkem v této věci digitalizace a elektronizace. V HBH Projekt se podařilo poměrně úspěšně přejít ze systému e-mailů a sdílených diskových polí na cloudové řešení. Vyžaduje to určitou změnu myšlení, ostatně jako jakákoliv inovace. Dopad je ale zjevný. To, k čemu společnost pandemická opatření víceméně donutila, přijala za své. Všichni se naučili revize dokumentů v cloudu, práci se sdílenými dokumenty, online jednání jsou na denním pořádku. Pro představu, měsíčně se ve firmě uskuteční několik set online konferencí, které šetří čas a zrychlují procesy. V prostředí zakázek proběhla „elektronizace“, tedy změna téměř veškeré agendy z papírové na elektronickou. Jednotlivé zakázkové týmy mají sdílené prostředí ke komunikaci, výměně dokumentů i plánování. I její konzervativní klienti si díky pandemii osvojili předtím nevídané nástroje, které jsou popisovány výše, nebo například zdánlivou drobnost, jakou je elektronický podpis. Firma je za tento vývoj ráda a současně je přesvědčena, že prostor k inovacím je mnohem větší.

Kam dozorování směřuje?

Obor konzultačních služeb čeká široká digitalizace. Očekává se, že plným nasazením tzv. kolaboračních systémů[DA2]  (CDE - společné datové prostředí, více např. [3]), se podaří uspořit zásadní lidské kapacity. O nasazení CDE usiluje v rámci předběžných tržních konzultací, případně svými aktivitami v různých asociacích, kterých je členem. Lidé v HBH Projekt věří v brzký posun, který bude možná vynucený právě nedostatkem personálu. Přínos CDE systémů není virtuální, naopak úspory jsou ve stovkách kilogramů papíru, ve stovkách zbytečně (ne)naježděných kilometrů a tisících hodin strávených mechanickými činnostmi, jejichž výstupy chytré databázové systémy generují ve zlomku vteřiny.

Pokud mluvíme o efektivitě využití odborníků, je korektní mluvit také o efektivitě obchodní. Konzultační společnosti jsou soukromé a jako takové mají oprávněný zájem generovat zisk. S tímto tématem je úzce spojen pohled na placení firemních služeb. Doposud jsou pracovníci dozoru nejčastěji placeni formou denních nebo dokonce hodinových sazeb. Tento systém bez jakýchkoliv pochybností nedává klientům to nejlepší, co by mohl. Je zjevné, že to, co klient očekává, není ani čas strávený přítomností na pracovišti nebo stavbě, ani plný výkaz směn. Dlouhodobě se snaží HBH Projekt své klienty přesvědčit, že právě prostor k efektivitě je to, co služby konzultantů zlepší. Firma potřebuje mít schopnost nakládat se svými nejlepšími odborníky, potřebuje možnost vychovávat odborníky nové, potřebuje cítit tlak na efektivitu a inovace. Má za to, že tou cestou je paušální zadání služeb dozoru. Je to způsob běžný jak v zahraničí, tak u nás, jen v dopravních stavbách si své místo stále hledá. Po letech diskusí jsou profesionálové z firmy HBH Projekt rádi, že jejich největší klient ŘSD ČR k zadávání dozoru jako paušální služby chce přistoupit a konzultuje s trhem podmínky takového zadání. Jistě se to neobejde bez počátečních nedorozumění, přesto firma věří, že je to správná cesta.


[1] FIDIC, the International Federation of Consulting Engineers, www.fidic.org

[2] https://www.cace.cz/wp-content/uploads/2023/03/FIDIC-Code-of-Ethics-2015_cz.pdf

[3] https://www.koncepcebim.cz/wp-content/uploads/2023/04/Spolecne-datove-prostredi-CDE_Agentura-CAS.pdf


 [DA1]Týká se opravdu MD, ne HBH.

 [DA2]Je to obecný jev, netýká se HBH