Cime 2 kvartál 2024

Dálnice D3 se blíží k hranici, Rakousko je na dohled. Další krok k dokončení mezinárodní silnice E55

Text, tabulky, zákres: Ing. Lukáš Mašín, PRAGOPROJEKT a.s., foto: PRAGOPROJEKT a.s., ŘSD ČR, zhotovitelé dle staveb

Rok 2023 na D3 a S10 rokem soutěží. Vybere ŘSD a ASFiNAG dodavatele 16 km D3 a 7 km S10 včas? Rakousko zahájilo přípravu posledního úseku S10. Dodrží Rakousko plán propojit E55 do roku 2031?

D3 0311 km 159 pohled na současný konec stavby směrem k Praze, kde vyroste poslední most tohoto úseku SO 211.

V číslech tohoto magazínu zaměřených na dopravu jsme se věnovali opakovaně v roce 2019 a 2020 problematice dokončení jihočeské dálnice D3 a rakouské rychlostní silnice S10, která je realizovaná a provozovaná také v kategorii dálnice, a to včetně jejich propojení na hranici.

D3 0309/II odpočívka Chotýčany, celkový pohled na stavbu, 08/2022.

Nejde jen o zprovoznění prvního česko-rakouského dálničního spojení, jde také o propojení českých dálnic na evropskou dálniční síť a zásadně jde o další krok k dokončení mezinárodní silnice E55. Ta vede ze Skandinávie až na jih Itálie a do Řecka, ale pro nákladní i osobní silniční dopravu otvírá cesty i do zemí Balkánu. Téměř celá E55 měřící přes 3 000 km je vybudovaná v dálničních parametrech. Zdá se neuvěřitelné, že nejhorší byla situace v ČR. Severní mezeru se podařilo uzavřít dokončením D8, střední část na Pražském okruhu a středočeské D3 stále čeká na realizaci. Jižní část se postupně daří uzavírat, právě přibližováním D3 a rakouské S10. Aktuálně je ze 113 km jihočeské D3 v provozu 70 km (69,4), dalších 30 km (28,3) je ve stavbě a na posledních 16 km (15,5) připravuje investor Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tendry (soutěže/výběr zhotovitele stavby). Ale bude se soutěžit a stavět také v Rakousku. Jak je to s posledními stavbami, které schází k propojení dálnic na hranici? Co zdrželo ASFiNAG v přípravě skoro o 2 roky? A jaký je jejich aktuální plán?

D3 0309/II odpočívka Chotýčany, odstřel těžko těžitelných hornin, 08/2022.

Podívejme se tedy blíže na jednotlivé stavby jihočeské D3 i rakouské S10 (stavby jsou znázorněny v zákresu doplněném přehlednou tabulkou). Pokud chceme popsat celkový obraz jihočeské D3/rakouské S10, nemůžeme zacházet do přílišných detailů. Chceme ale tentokrát poukázat také na to, že nejde jen o stavby samotné dálnice. Při provozování současných 70 km, a od roku 2024 plánovaných celkem 100 km, je neúnosné zajišťovat provoz a údržbu z jednoho střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) v Chotovinách, stejně jako poskytovat řidičům služby na jediné odpočívce Mitrovice hned na začátku D3. Proto přinášíme některé informace i k těmto stavbám (byly doplněny do zákresu a seřazeny do tabulky podle staničení ve směru od Prahy). Je výborné, že se síť odpočívek a SSÚD doplní nejen na provozovaných úsecích, ale jejich příprava běží souběžně s přípravou dalších staveb D3 až k hranici.

Nejen dálnice, také odpočívky a SSÚD

Prozatím jedinou odpočívku Mitrovice by měla dle plánu realizace doplnit v příštím roce dokončená oboustranná střední odpočívka Chotýčany. Na ní probíhaly v letošním roce intenzivní a rozsáhlé zemní práce včetně opakovaných odstřelů těžko rozpojitelných hornin.

Současně bylo vybudováno nové přemostění dálnice a starý most pro místní cestu byl v 11/2022 odstraněn. Vše probíhalo za minimálních omezení provozu na současné D3. Další velká odpočívka Suchdol lokalizovaná několik kilometrů před hranicí s Rakouskem se připravuje projekčně jako součást stavby 0312/I, bude tedy společně v příštím roce soutěžena a pak realizována stejným dodavatelem. Její význam bude zásadní zvláště pro tranzitní dopravu s její vzrůstající intenzitou s dokončováním tahu E55. Pro úplnost uvádíme, že velká odpočívka Dunávice se zpracovává i v rámci přípravy středočeské D3.

Provozované SSÚD Chotoviny doplní druhéSSÚD Borek. Zahájen byl tendr na dodavatele, jehož ukončení se přenáší do začátku příštího roku (odhad přes 400 mil. Kč bez DPH). Jak informovalo v létě ŘSD, stavební povolení (SP) je pravomocné. Stavba tak začne snad co nejdříve. Realizace se předpokládá po dobu dvou stavebních sezón. Součástí stavby bude také dálniční oddělení Policie ČR. Současně s přípravou stavby 0312/I se jako zvláštní akce připravuje realizace SSÚD Kaplice. ŘSD ho na svém webu označuje jako budoucí detašované pracoviště, což ale není rozhodující. Zásadní je, že jeho součástí vedle správy a údržby bude také opět dálniční oddělení Policie ČR a tentokrát i zařízení pro složky IZS, tj. hasiče a záchrannou službu. Areál vyroste na severu Kaplice u D3 a příprava je koordinována s přípravou stavby 0312/I. Plánem je vybrat zhotovitele a zahájit stavbu v příštím roce, hotovo by mohlo být v roce 2025, resp. ve vazbě na zprovoznění staveb 0312/I a 0312/II v roce 2025/2026 (odhad přes 500 mil. Kč bez DPH). Opět doplňujeme, že SSÚD Netvořice se plánuje i v rámci přípravy středočeské D3. K odpočívkám a SSÚD jsou také připojeny některé fotografi e a údaje v tabulce.

Aktualizace postupu výstavby a přípravy jihočeské dálnice D3 a rakouské rychlostní silnice
S10 s doplněním staveb odpočívek a SSÚD.
D3 0310/I km 134 výkop sanačních žeber.
D3 0310/I km 135,625/135,884 Staveniště střed, betonáž základových desek.
D3 0310/I km 135,680/135,940 Staveniště střed, výkop stavební jámy.
D3 0310/I km 135,097/135,112 Pražský portál, výstavba skruže dilatačního dílu 01.
D3 0310/I km 137 před koncem úseku, pokládka asfaltových vrstev.
D3 0310/II km 139,0 úpravy pod mostem SO 202, rozpětí oblouku 23,65 m, vzepětí 8,3 m.

Letos ve stavbě 30 km D3 (0310/I, 0310/II, 0311)

Realizovaný úsek obchvatu Č. Budějovic (0310/I a 0310/II) byl letos v 02/2022 rozšířen o stavbu 0311. Takže se staveniště rozšířilo od severu Č. Budějovic až po osadu Kaplice-nádraží (severně od města Kaplice). Samotný obchvat Č. Budějovic realizovaný od roku 2019 nabral zpoždění hlavně v místě realizace tunelu Pohůrka (999 m). Podrobnější komentáře investora k problematice jsme uvedli v čísle magazínu 3-4/2020 o zastižení složitých hydrogeologických podmínek, např. „…při stavbě jsme detekovali agresivní spodní vodu, místy vysoký sloupec spodní vody a zároveň jsme v nejnižším místě úseku D3, pod korytem potoka, hledáme způsob, jak to s péčí řádného hospodáře postavit, aby byl s běžnou údržbou nenarušený výhled stoleté technické životnosti.“Generální ředitel Radek Mátl k tomu na podcastu ŘSD aktuálně 26. 9. 2022 řekl: „Byly tam technické problémy v rámci tunelu Pohůrka. Technické řešení se muselo předělávat. Zpracovávala se nová realizační dokumentace stavby. V současné chvíli je všechno odsouhlaseno a se zhotovitelem je podepsán dodatek o prodloužení doby výstavby do konce roku 2024. I tak bude velmi náročné tento termín stihnout. Jsem ale přesvědčen, že se nám to povede a v roce 2024 budeme jezdit jak po obchvatu Č. Budějovic komplexně včetně tunelu, tak až po Kaplici-nádraží.“ V rámci celého obchvatu byla též zvažována možnost zprovoznit v dřívějším termínu jeho část bez tunelu, tj. jižní část 0310/I a celou 0310/II. Nad tímto probíhala jednání mezi ŘSD, ministerstvem dopravy (MD), jihočeským krajem (JK) a městem Č. Budějovice. Všichni zástupci se také potkali na vlastní stavbě dne 25. 8. 2022.

D3 0310/I km 135 ministr dopravy Kupka navštívil dne 25.8.2022 stavbu tunelu Pohůrka, kde jednal o dalším postupu stavby spolu s hejtmanem Kubou, GŘ ŘSD Mátlem a zástupci zhotovitele.

Hejtman Martin Kuba k tomuto problému mimo jiné řekl: „Viděli jsme modelace pohybu vozidel, které představilo ŘSD, a není možné, abychom vozidla takhle do Budějovic pouštěli. Tlačíme na to, aby se tunel dostavěl co nejdřív, a jsme přesvědčeni, že pro Č. Budějovice bude lepší, když se všechny úseky zprovozní najednou.“ Ministr Martin Kupka připustil, že by bylo zajímavé obchvat zprovoznit po částech, ale současně konstatoval: „Respektujeme ale, že to nesmí vytvořit nové problémy ve městě.“ Aktuálně investor uvažuje pouze s variantou zprovoznění obchvatu jako jednoho celku tak, jak byl od počátku projektován.

V 02/2022 byla zahájena také stavba dalšího úseku0311 z Třebonína do Kaplice-nádraží. Zde došlo ke zdržení ukončení zadávacího řízení s ohledem na soudní rozhodnutí ve věci společnosti Metrostav, a.s., resp. výkladu tohoto rozsudku. V návaznosti na některá rozhodnutí ÚOHS byla nakonec za zhotovitele vybrána společnost Metrostav Infrastructure a.s. Radost z tohoto úseku budou mít především občané velešínského sídliště, kolem kterého proudí auta po silnici I/3, ale také občané v Netřebicích a osadě Kaplice-nádraží, které silnice I/3 rozděluje. A řidiči si na dálnici oddychnou od nešťastných šikan, série zatáček ve stoupání přes železniční trať u Zvíkova, a vůbec od kilometrů úzké a nebezpečné silnice I/3. „Finanční prostředky máme nejen na realizaci tohoto úseku, ale i na přípravu ostatních, které budou navazovat ke státní hranici,“ řekl při zahájení stavby ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

D3 0311 Stavba dálnice ulehčí řidičům např. i od této „šikany“ – série zatáček na současné I/3 ve stoupání přes železniční trať u obce Zvíkov.
D3 0311 km 155 zemní práce v trase dálnice a příprava pro založení mostu SO 207 nad místní komunikací u Zvíkova, dále na jih pokračuje trasa již těženým zářezem.
D3 0311 km 159 vizualizace konce úseku s prstencovitou MÚK Kaplice-nádraží, dále pokračuje stavba 0312/I, vlevo bude sjezd/nájezd na současnou I/3 do doby dokončení stavby 0312/I.

Posledních 16 km D3 k hranici (0312/I, 0312/II)

ŘSD je v přípravě zase blíže výběru zhotovitele. V předchozích letech bylo zajištěno souhlasné stanovisko EIA, a to i v mezistátním posouzení s Rakouskem. Byly v předstihu vypořádány potřebné podmínky EIA (tůňky pro obojživelníky i kamenné zídky pro plazy). Na obě stavby jsou vydána pravomocná územní rozhodnutí, což znamenalo možnost pokračování majetkové přípravy. Pro stavbu 0312/I bylo oznámeno MD zahájení stavebního řízení a očekává se vydání SP. Podání žádostí o vydání SP pro stavbu 0312/IIse předpokládá ve 12/2022. S problémy se potkalo zpracování doplňkového geotechnického průzkumu cca na úrovni údolí u Nažidel. Ano tam, co před 20 lety tragicky havaroval autobus. Terén byl jednak nepřístupný a také podmáčený. To si vyžádalo jak kácení lesních průseků, tak zajištění přístupových lesních cest pro geology. V současnosti se pro obě stavby dopracovávají dokumentace pro zadávací řízení. Investor chtěl tendry zahájit v příštím roce tak, aby ještě

D3 0312/II km 174 vizualizace MÚK Dolní Dvořiště k hranici, trasa skončí 383 m před státní hranicí (zaznačeno červeně), vozidla budou až do dostavby rakouské S10 odbočovat vlevo po větvi MÚK na současnou I/3.

stihl vybrat zhotovitele a zahájit stavby do konce roku 2023. Časový průběh tendrů ovšem nelze předjímat, jak už nás mnoho předchozích zkušeností poučilo. Aktuálně tak ŘSD sleduje cíl zprovoznění staveb v roce2025/2026. U stavby 0312/II je zajímavostí, že s ohledem na existující ½ profil dálnice, který se bude přestavovat na levý jízdní pás (LJP) až v druhé polovině stavby, dojde nejprve k výstavbě pravého jízdního pásu (PJP) a 4pruhového úseku včetně mimoúrovňové křižovatky (MÚK) u Dolního Dvořiště. Tato část bude zprovozněna jako část dálnice v předčasném užívání ve druhé třetině výstavby 0312/II. Lze předpokládat, že po této části D3 se řidiči svezou už v roce 2025.

Rakouská S10 až na hranici

Rakušané od roku 2020 pokročili o několik dílčích kroků. V roce 2021 úspěšně prošla S10 evaluací, resp. přezkumem všech projektů společnosti ASFiNAG, kterou nařídilo ministerstvo klimatu (BMK, patří tam i doprava) pod vedením ministryně Leonory Gewesslerové. Po odsouhlasení pokračování přípravy S10 až k hranici byl dokončen proces EIA na úsek Freistadt - Rainbach (7,3 km). Nakonec byly i rakouským soudem zamítnuty podané žaloby proti stanovisku EIA a byla vydána i další rozhodnutí Úřadem Hornorakouské vlády. V současnosti ASFiNAG provádí opatření k ochraně živočichů: transfery lučních biotopů pro motýla modráska bahenního a instalaci budek pro netopýry. Stavbu ASFiNAG dělí na dvě části, pro které jsou stanoveny termíny. Část 01: zahájení tendru 12/22, zahájení stavby 09/23. Část 02: zahájení tendru 09/23, zahájení stavby 06/24. Skutečností je, že projednání EIA, řešení námitek a přepracování dokumentace EIA si vyžádalo zdržení téměř 2 roky. Původně se mělo zahajovat v roce 2021. Dalším zásadním krokem ASFiNAG v roce 2022 bylo obnovení projekční práce a přípravy posledního úseku Rainbach - Wullowitz(7,5 km). Z důvodu neexistence zpracovatele dokumentace na rakouské straně bylo ŘSD nuceno zkrátit stavbu 0312/II o cca 380 m. Tento „hraniční úsek“bude realizován až s dostavbou posledního úseku S10, což plánuje nově ASFiNAG na roky 2028-2031.Teprve nyní bude možné ve spolupráci projektantů obou stran detailně dořešit uzel staveb na hranici. Pro řidiče to ale neznamená změnu. Až do doby dostavby rakouské S10 budou sjíždět na poslední MÚK D. Dvořiště těsně před hranicí na současnou silnici I/3 a dále na rakouskou silnici B310. Plán ASFiNAG pro dokončení posledního úseku byl v 06/2022 tento:  dokončení studie trasy, zahájení projektové studie (Vorprojekt) 2022;  výběr trasy, zahájení projektu (Einreichprojekt) 2023;  dokončení projektu, zahájení EIA 2024;  stanovisko EIA, rozhodnutí 2027;  zahájení stavby 2028;  uvedení do provozu 2031. Tak uvidíme, jak ASFiNAG zvládne přípravu, nebo jaké překážky ji do cesty postaví i v Rakousku složitá administrativa a projednání. Není bez zajímavosti, že jejich termín 2031 se blíží aktuálně publikovanému termínu zprovoznění středočeské D3. Tak třeba bude začátek třicátých let dobou konečného dokončení E55, a to včetně Pražského okruhu. Přejme úspěšnou přípravu i ŘSD. Příprava a realizace každého projektu je ale především tvrdá práce, a nejen technická práce, ale i kupa administrativy.

S10 ASFiNAG realizuje opatření pro ochranu druhů na úseku Freistadt - Rainbach, zde jde o přemístění půdního biotopu louky pro modráska bahenního včetně symbiotických mravenců, bez kterých by larvy zahynuly (zdroj: ASFiNAG).