Komatsu potřebu bagr

Blíží se zákaz vytápění neekologickými kotli 1. a 2. emisní třídy: s jejich výměnou pomohou kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám

Společnost DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dovozce tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko, eviduje velký zájem o obnovitelné zdroje energií: jejich využití totiž pomáhá optimalizovat spotřebu energie v domácnostech, snižovat celkové provozní náklady a minimalizovat emise škodlivých látek do ovzduší. K širšímu využití energie z obnovitelných zdrojů významně přispívá také platná legislativa: např. zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, jenž mj. zakazuje od 1. září 2022 vytápění pomocí kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. V návaznosti na aktuální vývoj rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR, že do tohoto data bude pokračovat i státní podpora výměny neekologických kotlů na pevná paliva za šetrnější zdroje vytápění prostřednictvím dvou programů: tzv. kotlíkových dotací a Nové zelené úsporám. Maximální výše finančního příspěvku, určená především pro domácnosti s velmi nízkými příjmy, bude činit 95 % uznatelných nákladů s limitem 130 000 Kč.

Náklady na vytápění, teplou vodu a elektřinu spotřebují nemalou část domácího rozpočtu. Snižování množství využité energie však nepřináší pouze finanční úsporu, ale také zmírnění negativního dopadu provozu domácnosti na životní prostředí díky omezení emisí škodlivých látek. Optimalizovat spotřebu energií lze několika základními způsoby: rekonstrukcí bytu nebo rodinného domu spojenou se zateplením či modernizací oken, ověřením a případnou úpravou či změnou stávajících smluv s dodavateli energií, kontrolou stavu a revizí používaných technologií (zdrojů vytápění a ohřevu vody, otopné soustavy, rozvodů) nebo výměnou zastaralých technologií za úspornější a ekologičtější zdroje tepla. Návratnost investice do zvolených opatření výrazně urychlí státní podpora formou tzv. kotlíkových dotací nebo Nové zelené úsporám, přes které má být nově distribuováno minimálně 14 mld. Kč: z toho 5,5 mld. Kč přes kotlíkové dotace a 8,5 mld. Kč přes program Nová zelená úsporám.

„Státní dotace na nové ekologičtější a úspornější zdroje vytápění budou nově vypláceny podle příjmů jednotlivých domácností[1]. Nízkopříjmové domácnosti získají až 95 % uznatelných nákladů formou kotlíkových dotací, o které budou moci žádat na krajských úřadech. Ostatní domácnosti pak mohou požádat o proplacení až 50 % nákladů v rámci programu Nová zelená úsporám (v tom si budou moci dotaci dále navýšit kombinací s jinými ekologickými opatřeními). Nově bude možné čerpat finanční prostředky i na výměnu starých kotlů v bytových jednotkách bytových domů a v trvale obývaných rekreačních objektech,“ vysvětluje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ, a dodává: „Podle údajů Ministerstva životního prostředí ČR si lidé od roku 2015, kdy odstartovala první výzva kotlíkových dotací, zažádali o příspěvek na výměnu 120 000 kotlů v celkové hodnotě 11,8 mld. Kč. Díky pokračování státních dotaci by tento počet mohl vzrůst více než dvojnásobně – až na 270 000 kotlů.“

Finanční prostředky z kotlíkových dotací bude možné čerpat na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva nebo kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže. Dotace z programu Nová zelená úsporám budou určené na pořízení plynového kondenzačního kotle, kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže, tepelného čerpadla nebo napojení na soustavu zásobování teplem. Příkladem velmi efektivního, environmentálně šetrného řešení je např. kombinace tepelného čerpadla NIBE s dražickou akumulační nádrží.

Akumulační nádrž NADOS 800/140 v2 s vnitřním smaltovaným zásobníkem slouží i k přímému ohřevu užitkové vody (DZ Dražice). Tento zásobník teplé vody slouží k shromažďování a uchovávání přebytečného tepla dodaného různými zdroji vytápění (především špatně regulovatelnými) a jeho následnému využití, což vyrovnává možnou výkonovou nerovnoměrnost odběru otopnou soustavou a optimalizuje činnost celého systému. Díky tomu, že daná zařízení fungují na plný výkon, lze dosáhnout nejvyšší účinnosti využití paliva, nejnižších emisí znečišťujících látek a podstatného snížení provozních nákladů.
 

DOSAVADNÍ PŘÍNOSY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Efekt 85 tisíc vyměněných kotlů:

  • roční snížení emisí TZL (tuhých znečišťujících látek) o 3,3 kt
  • roční snížení emisí CO2 o 471 kt
  • roční snížení emisí prekurzorů částic PM2,5 (pevných prachových částic menších než 2,5 μm) o 568 t
  • roční úspora energie 3,03 PJ

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR