Rekonstrukce střešního pláště za plného provozu v CTParku Hlubočky

CTP dokončilo rekonstrukci střešního pláště haly II. v CTParku Hlubočky, kde společnost Honeywell Aerospace Olomouc vyrábí a servisuje letecké motory. CTPark Hlubočky se skládá z budov různého charakteru a stáří, které jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. CTP přistoupilo k rekonstrukci střešního pláště na základě dohody s Honeywell Aerospace Olomouc, jelikož stávající střešní plášť byl na hraně životnosti a neodpovídal současným požadavkům na střechy. Rekonstrukce proběhla bez přerušení výroby v hale.

Původní stav

Hala II. je 8lodní výrobní hala s ocelovou skeletovou nosnou konstrukcí v rastru 12 m a ocelovými příhradovými nosníky nesoucími střešní plášť. Hala II byla vybudována cca v roce 1970. Celková půdorysná plocha střechy je cca 12.380 m2 (včetně světlíků), přičemž rozměr jedné lodi je modulově 18 x 84 m. Původní světlíky lucernového tvaru s nosnou ocelovou konstrukcí měly délku 66 m s plným pláštěm ve vrchní části světlíku a drátosklem po bocích, kde byly již nefunkční větrací okna. Střešní plášť byl z calofrigových desek a asfaltových hydroizolačních pásů ve více vrstvách. Jelikož dochované podklady k hale byly minimální, tak CTP provedlo tyto kroky v rámci přípravy realizační dokumentace rekonstrukce:

  • Studie proveditelnosti rekonstrukce střešního pláště
  • Zaměření a zpracování dokumentace stávající konstrukce
  • Stavebně technický průzkum

Podmínky provádění rekonstrukce

Výrobní hala je v užívání a je plně vybavena strojírenským výrobním zařízením a technologickými rozvody. Zásadním požadavkem společnosti Honeywell Aerospace Olomouc bylo, že rekonstrukce nesmí ohrozit výrobu v hale, a tedy musí proběhnout za plného provozu s přípustným krátkodobým odstavením výroby. Dále, bylo nepřípustné, aby prach či suť z rekonstrukce pronikal do výroby, která zcela vylučuje přítomnost těchto částic v leteckých motorech. Z tohoto důvodu CTP realizovalo 3 úrovně lešení:

  • Úroveň 1 – ochrana hlavních transportních koridorů v hale
  • Úroveň 2 – celoplošné lešení s utěsněním všech prostupů, ochrannou fólií a geotextílií
  • Úroveň 3 – lešení v lucernových světlících

Dále Honeywell Aerospace Olomouc trvala na těchto podmínkách při provádění:

  • V hale nesmí klesnout teplota pod 16 °C
  • Nesmí být narušen 8h provoz ranní směny (6:00-14:00)
  • Média v hale musí zůstat zachována tak, aby nebyla ohrožena výroba

Provádění rekonstrukce

Rekonstrukce se prováděla v letech 2022 a 2023 od dubna do října a byla přerušována v době nevhodných klimatických podmínek. Pracovalo se po jednotlivých lodích haly (celkem 8 lodí) tak, že se prováděla rekonstrukce jedné lodi a paralelně v sousední lodi se už stavělo ochranné lešení. Po kompletním provedení ochranných lešení včetně jejich utěsnění i po stranách se začal rozebírat původní střešní plášť a světlíky. Jelikož je střecha přístupná pouze z jedné strany, tak byl vybouraný a nový materiál dopravován po střeše v kontejnerech s kolečky jedoucích po pracovních chodnících z roznášecích desek. Ze střechy a na střechu pak transportován mobilním jeřábem, který stál na vnitroareálové komunikaci, takže v případě nutnosti zásobování či expedice výroby v hale musel tento jeřáb na čas odjet z cesty, aby projel zásobovací či jiný vůz společnosti Honeywell Aerospace Olomouc.

Po očištění, popř. opravě nosné ocelové konstrukce střechy se ihned pokládal nový trapézový plech nesoucí nový střešní plášť a na něj parotěsná izolace, která provizorně nahrazovala hydroizolaci do doby kompletního dokončení nového střešního pláště. Tepelná izolace střechy byla provedena z minerální izolace v celkové tloušťce 24 cm s přeložením spár desek tepelné izolace eliminující tepelné mosty. Z tepelné izolace byly vytvořeny i rozháněcí klíny v úžlabí a podél atik. Finální hydroizolační vrstva byla provedena z mPVC fólie tl. 1,5mm.

Nový střešní plášť splňuje požadavek na požární odolnost Broof(t3) a EI30DP1. Původní 4% spád střechy tvořený nosnou ocelovou konstrukcí příhradových vazníků byl zachován. Odvodnění střechy pomocí vnitřních žlabů nahradili nové vpusti s ochranným košem proti nečistotám. Vpusti byly napojeny na původní vnitřní dešťové gravitační svody, jejichž vrchní část v místě dopojení vpustí byla provedena nově. Střecha byla doplněna v místě úžlabí u atiky o bezpečnostní přepady v atice. Původní lucernové světlíky byly nahrazeny sestavami pásových obloukových polykarbonátových světlíků s větracími okny, které je nově možno ovládat z prostoru haly a jsou vybaveny meteorologickou stanicí, které světlíky automaticky zavřou v případě silného větru či deště. Demontované lucernové světlíky výrazně odlehčily nosné ocelové konstrukci střechy, která byla zároveň doplněna vaznicemi a ztužením vč. lokálních oprav ocelové konstrukce.

Z důvodu větší tloušťky nového střešního pláště byla zvýšena atika pomocí sendvičových fasádních panelů kotvených do nadstavených ocelových sloupů atiky. Taktéž byly nadstaveny, popř. nově provedeny žebříky pro přístup na střechu. V rámci rekonstrukce střešního pláště byl proveden nový systém proti pádu, bleskosvod a byly provedeny nové prostupy pro technologické rozvody nad střechu s tím, že již zastaralé technologie na střeše byly odstraněny a nahrazeny novými. Z rozvodů TZB pod střechou byly zejména upraveny pozice infrazářičů, které vytápí halu a také rozvody sprinklerů, které byly upraveny do pozic nových světlíků.