Cime 3 kvartal 2024

Zahradní architektura patří i do průmyslových parků

Praha | 21. září 2021 Zasadit průmyslový park do okolní krajiny citlivě je stejně důležité jako umístit do ekosystému správné rostliny. Společnost P3 si proto od zahradnického ateliéru Flera nechala pro své parky vypracovat Koncepci zeleně. Řeší napojení nové vegetace na tu stávající, vylepšuje pracovní prostředí, a zároveň cloní okolí od provozu areálu.

Unikátní koncepce se již uplatňuje v parku P3 Prague D11 ve Mstěticích na východním okraji Prahy. Připravuje se v dokončeném parku P3 Mladá Boleslav a také v připravovaném projektu P3 Ostrava Central. Zeleň v areálu zajistí místní dřeviny, traviny a nenáročný porost, které splní jak estetickou, tak praktickou funkci.

„Naše parky jsou součástí širšího ekosystému, a proto se je snažíme začlenit do okolí. V Mladé Boleslavi nebo na D11 nám v tom bude pomáhat skladba zeleně, u chystaného parku v Ostravě to bude zase urbanistické řešení využívající ortogonálních vazeb na přilehlé Vítkovice,“ říká Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku.

Zelený park v Mladé Boleslavi

Dle koncepce je pro oblast mladoboleslavska typickým biotopem dubový háj, pro průmyslový park P3 Mladá Boleslav se tudíž zvolily duby a habry. Ty se vysadí v širokém pásu po obvodu areálu a poslouží jako izolační zeleň. Stromořadí vytvoří clonící hmotu, která v budoucnu pomůže snížit míru světelného znečištění. Ve vertikální úrovni zajistí zeleň také popínavé rostliny na trelážích na stěnách budov. Prostor mezi halami a podél komunikací doplní luční a travní společenstva, aby tak navázaly na přírodní charakter krajiny a poskytly útočiště pro drobné tvory. Zajímavostí jsou i terénní úpravy. V menších příkopech se rostlinná společenstva postarají o regulaci a zadržování vody. Proměnou projdou i místa určená pro odpočinek zaměstnanců doplněná o odpočinkové piknikové sety.

Ekologické hospodaření s vodou

Jako zdroj vláhy pro vegetaci ve všech P3 parcích poslouží dešťová voda z retenčních nádrží. Systémem svodů dešťová voda odtéká do velkokapacitních retenčních nádrží, odkud se postupně vsakuje do země. Technologicky osvědčené, a přitom velmi účinné řešení umožňuje, aby dešťová voda zůstávala v půdě na místě spadu a neodváděla se do přilehlých toků.

„Koncepce zeleně slouží jako návod, jak s průmyslovým parkem vzhledem k okolí pracovat. Vše začíná u zachycení dešťové vody z plochých střech. Vytvořili jsme skupiny stromů, které rostou přirozeně kolem jako v přírodě, vyseli jsme louky plné brouků a motýlů, kteří v nich žijí, vyhráli jsme si s pohledem kolemjedoucích,“ uvádí Ferdinand Leffler, krajinný designer a zakladatel ateliéru Flera.

Filozofie zelených hal a ekologického developmentu

Poptávka po udržitelnějších řešeních v oblasti developmentu roste. P3 v rámci eko-filozofie sestavila plán k udržitelnému rozvoji průmyslové výstavby. Vše začíná umístěním parku blízko dálnice, což sníží uhlíkovou stopu a uleví okolí. Dalším krokem je udržitelná výstavba s využitím moderních materiálů. Samostatnou kapitolou je úspora energií, ať už jde o systém osvětlení nebo zadržování tepla. Na nové objekty budou umísťovány také fotovoltaické elektrárny, které sníží potřebu nákupu elektrické energie vyrobené z klasických fosilních paliv. Lokální význam má ekologické vodní hospodářství, samozřejmostí jsou již drenážní systémy pro vsakování vody, někde je například vhodné vybudovat poldrovou hráz. Posledním krokem po dokončení výstavby nového průmyslového parku je jeho začlenění do okolní krajiny, a právě to bude s novou koncepcí zeleně snadnější.

Logistické parky P3 zažívají zelenou revoluci. Více než jen vysoce efektivní výrobní, skladovací a distribuční prostor, standard P3 nyní také znamená vyšší úroveň udržitelnosti a pohodlnější pracovní prostředí pro zaměstnance našich nájemců,“ říká Jan Valter, Property manager z P3.

Veškeré nově postavené budovy P3 mají certifikaci BREEAM Very Good nebo vyšší. Nájemci mají jistotu, že nové prostory jsou postaveny nejenom s ohledem na životní, ale i pracovní prostředí. Samotný certifikát je zárukou, že budova byla spravedlivě ohodnocena a je mezinárodně uznaná za udržitelnou.