Cime 3 kvartal 2024

Přední akademická pracoviště doporučila ve Skaličce boční víceúčelovou nádrž

Přední akademická pracoviště v zemi dokončila multikriteriální analýzu a doporučila jednu z variant vodního díla Skalička, které má chránit více než 100 000 obyvatel Pobečví před povodněmi. Vědecký tým na základě několika metod dospěl k závěru, že nejvhodnější variantou není ani průtočná víceúčelová nádrže, ani tzv. suchý poldr (suchá nádrž). Nejvhodnější variantou je boční víceúčelová nádrž. Výsledky multikriteriální analýzy prezentovali autoři multikriteriální analýzy zástupcům dotčených obcí přímo ve Skaličce.

Vodní dílo Skalička představuje základní a nezbytný prvek systému protipovodňové ochrany v povodí Bečvy. S ohledem na projevy klimatické změny v posledních letech, kdy v Bečvě klesají průtoky i na 5 % normálu, nabyla na významu možnost využití zásobního objemu nádrže pro zmírnění následků sucha. Kromě víceúčelové nádrže a suchého poldru přímo na toku byly zpracovány i tzv. boční varianty vodního díla. Vzniklo tak celkem pět různých variant vodního díla Skalička, jejichž rozdíly spočívají v průtočnosti nádrže a možnosti trvalé akumulace vody pro nadlepšování nízkých průtoků v řece Bečvě. O nejvhodnější variantě proto rozhodovala nezávislá akademická pracoviště. Vzhledem k nutnosti posoudit komplexní vliv na životní prostředí k tomu zvolila tzv. multikriteriální analýzu.

Přední české kapacity z ČVUT, VUT a Akademie věd ČR stanovily jednotlivá kritéria, na základě kterých byly jednotlivé varianty srovnávány. K jejich stanovení oslovily 39 subjektů z řad vysokých škol, státní správy, samospráv a dalších organizací. Hlavními kritérii byl např. vliv na životní prostředí, technické řešení či vodohospodářské hledisko. Analýza brala v úvahu i možnost ovlivnění minerálních pramenů v lázních Teplice. Na základě tři odlišných metod pak vyhodnotily a porovnaly všechny varianty vodního díla. Dle akademiků je nejvhodnější variantou boční víceúčelová vodní nádrž. Jako nejméně vhodné naopak skončily průtočná víceúčelová nádrž a boční suchá nádrž.

 „Je třeba zdůraznit, že tato studie nemá v České republice obdoby. Jde o opravdu odborné a nezávislé posouzení všech variant na základě vědeckých metod, na kterých se shodli zastánci i odpůrci jednotlivých variant, kteří byli členy pracovní skupiny. Vítězná varianta není ta, kterou preferujeme my, není ani ta, kterou preferují zastánci jednoúčelové suché nádrže. Ani jedni ovšem nemůžeme zpochybňovat nezávislost pracovišť a předních českých kapacit v oboru, které s naším společným souhlasem navrhly metody, jak nejvhodnější variantu stanovit,“ komentuje závěry multikriteriální analýzy generální ředitel Povodí Moravy, s. p.

Zpracování multikriteriální analýzy v obdobném rozsahu a podrobnosti nemá v České republice v oblasti vodního hospodářství obdoby. Zpracovatelské týmy vycházely při zpracování analýzy mimo jiné ze zkušeností, které byly získány při obdobných hodnoceních v zahraničí. Vlastnímu zpracování předcházelo shromáždění více než 150 relevantních podkladových studií a dalších odborných prací. Zásadním podkladem pro analýzu byla hydrogeologická studie, která zhodnotila hydrogeologické poměry v lokalitě i širším zájmovém území a vyhodnotila potenciální změny režimu podzemních vod v souvislosti s jednotlivými variantami.

Dle odborné analýzy má boční víceúčelová nádrž požadovaný protipovodňový účinek a navíc dokáže pozitivně ovlivňovat Bečvu v období sucha. Tato varianta navíc bude mít pozitivní dopad na druhovou diverzitu a nepovede k negativnímu ovlivnění minerálních pramenů v lázních Teplice. Ostatní varianty obsahují negativa, jako jsou např. významné zásahy do pravobřežního území, přerušení říčního kontinua Bečvy v případě průtočných variant či problematické ověření provozu a omezený adaptační potenciál v případě suchých variant nádrže.  

Analýza byla dokončena a prezentována členům meziresortní pracovní skupiny ve středu 13. 10. Výsledky multikriteriální analýzy prezentovali její autoři (docent Ladislav Satrapa z ČVUT, docent Josef Hejzlar z AV ČR a profesor Jaromír Říha z VUT) zástupcům dotčených obcí v Pobečví v pátek 15. 10. Variantu boční víceúčelové nádrže tak doporučí Ministerstvo zemědělství vládě k realizaci. O zpracování a termínu odevzdání multikriteriální analýzy informovalo Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě ze dne 4. 1. 2021.