husqvarna

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba SO 19-19-04 t. ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 4,863

  • ÚVOD

V průběhu roku 2020 společnost Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. realizovala rekonstrukci železničního mostu v km 4,863 v mezistaničním úseku Dluhonice-Prosenice, který byl součástí stavby „Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 2. stavba“.

Stavba navazuje na již realizované modernizace traťových úseků z Přerova do Hranic na Moravě a do Olomouce i na dokončenou první etapu přestavby přerovského uzlu. V rámci tohoto objektu byl vybudován nový příhradový most, který slouží k převedení jedné koleje přesmyku přes 2 koleje trati Přerov – Bohumín a 1 kolej Olomouc – Bohumín.

Stávající konstrukci postavenou v roce 1973 s přímým uložením koleje na mostovce a VMP 2,5 nebylo možné ponechat při navýšení traťové rychlosti na 135 km/h. Proto byla nutná výměna nosné konstrukce za konstrukci s kolejovým ložem a VMP 3,0. Ocelová konstrukce byla současně značně poškozena únavovými trhlinami.


Obr. č. 1 Umístění stavby

č. 2 3D model mostu z PDPS
  • POPIS KONSTRUKCE MOSTU

Nosná konstrukce je tvořena ocelovým příhradovým nosníkem o rozpětí 58,0 m. Celková délka konstrukce je 59,0 m, výška 5,87 m. Osová vzdálenost hlavních nosníků činí 6,9 m, celková šířka je 7,48 m. Konstrukce nemá horní ztužení. Dolní pás je uzavřený truhlík o šířce 540 mm a výšce 1100 mm. Horní a dolní pásnice má tloušťku 20 mm, stěny 14 mm. Horní pás je uzavřený truhlík šířky 580 mm, výšky 500 mm. Horní a dolní pásnice má odstupňovanou tloušťku 16, 20, 30 a 40 mm, přičemž stěny mají jednotnou tloušťku, a to 30 mm. Stěny jsou oboustranně vsazeny o 15 mm dovnitř horní pásnice a určují výšku diagonál na 550 mm. Dolní pásnice je vsazena o 15 mm nad spodní hranu stěn. První diagonála je uzavřený truhlík šířky 580 mm, výšky 400 mm. Horní a dolní pásnice má tloušťku 16 mm. Za montážním stykem k dolnímu pásu nad ložiskem pásnice na tl. 25 mm. Stěny mají tloušťku 30 mm. Vsazení je stejné jako u horního pásu. Ostatní diagonály jsou ve tvaru „I“ o výšce 550 mm a proměnlivé šířce. Pásnice mají tloušťku 30 mm, šířka jednotlivých diagonál je 280, 340, 360 a 400 mm. Pásnice přecházejí do styčníkových plechů, které tvoří stěny horního a dolního pásu. Příčníky ve tvaru „I“ jsou umístěny ve třetinách rastru diagonál, který má 5,8 m. Osová vzdálenost příčníků je 1,933 m. Pásnice příčníku o tloušťce 25 mm a šířce 350 mm se ve vzdálenosti 1,03 m od hlavního nosníku výškově snižuje o 270 mm. Stojina příčníku má tloušťku 14 mm u hlavního nosníku a 12 mm ve střední části. Výška příčníku včetně mostovky činí 700 mm v ose mostu a 520 mm u hlavních nosníků. Podporový příčník je uzavřený truhlík o šířce 430 mm a proměnlivé výšce 700–790 mm. Horní pásnice je tvořena mostovkou. Dolní pásnice má tloušťku 30 mm a šířku 430 mm. Stěny o tloušťce 20 mm jsou oboustranně vsazeny o 15 mm


Obr. č. 3 Příčný řez

dovnitř pásnice. Mostovkový plech má tloušťku 16 mm. Výškový rozdíl mezi osou mostu a stěnou nosníku je 90 mm, což odpovídá příčnému sklonu 2,8 %. Podélný sklon mostu je pouze z nadvýšení nosné konstrukce. Na koncích mostu je ukončen lemovacím plechem tloušťky 14 mm a výšky 160 mm. Podélné výztuhy mostovky mají o tloušťce 18 mm a výšce 280 mm jsou umístěny v osové vzdálenosti 500 mm.

  • SPODNÍ STAVBA

Ze stávajících opěr byly ubourány závěrné zídky a úložné prahy. Do vyrovnaného povrchu byly vyvrtány otvory a vlepeny trny. Na opěry byl vybetonován nový úložný práh dlouhý 3,6 m a široký 7,8 m. Na líci a bočních stěnách byl vyložen 100 mm před opěrami. V místě ložisek byl práh rozšířen o 200 mm na celkovou šířku 8,2 m. Rozšíření je symetrické k ose uložení. Výška prahu na líci je 1,1 m, na rubu 1,15 m. Závěrná zídka tloušťky 400 mm se v horní části rozšiřuje o 450 mm pro umístění kapsy pro dilatační závěr. Na rubu je rozšíření o 50 mm pro ukončení izolace. Výška závěrné zídky v ose je 1,25 m, na svislých stěnách ve vzdálenosti 3,2 m od osy je její výška 1,32 m. Na obou bocích je závěrná zídka vytažena na výšku 1,66 m a tvoří krátké stěny pod římsami. Tloušťka stěn činí 600 mm, délka 850 mm.


Obr. č. 4 Úprava spodní stavby

Do levé stěny na opěře O1 a do pravé stěny na opěře O2 je zabetonován kotevní blok trakce. Na stěny se osadila železobetonová římsa o výšce 280 mm a šířce 740 mm. Křídla na obou opěrách jsou vzájemně otočená a jsou upravena stejným způsobem. Z rovnoběžných křídel byly odstraněny železobetonové římsy. Do vyrovnaného povrchu se vyvrtaly otvory a vlepily trny. Křídla byla nadvýšena železobetonovou zdí o tloušťce 350 mm a výšce 550 mm. Na zeď, šikmá křídla a zídku na patě svahu byly provedeny železobetonové římsy. Celý povrch opěr a křídel se následně otryskal a byla provedena také celoplošná sanace sanačními maltami. Celý povrch se následně opatřil nátěrem, který odpuzuje vodu a usnadňuje odstranění graffiti.

  • PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTU

Na mostě jsou navržena kalotová ložiska. V příčných dilatačních spárách mostu byly osazeny povrchové, těsněné mostní dilatační závěry.

Těsnící profil byl proti mechanickému poškození štěrkem chráněn pryžovou deskou, která je kotvena k závěru zápustnými šrouby.

  • VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE

Ocelová konstrukce byla vyrobena v mostárně Firesty a postupně byla dopravována na stavbu.

Pro výrobu ocelové konstrukce bylo spotřebováno celkem 270 tun oceli. Nosná ocelová konstrukce je navržena z oceli třídy S460NL, S460N, S355K2+N a S355J2+N dle ČSN EN 10025-2,3. Jakost použitých materiálů je doložena inspekčním certifikátem 3.2. Pro zábradlí je použita ocel S235J0 dle ČSN EN 10025-2. Jakost použitých materiálů je doložena inspekčním certifikátem 2.2 dle ČSN EN 10204. Odvodnění, jiskřiště a průrazky jsou z nerezové oceli 1.4301

Všechny ocelové díly nosné konstrukce byly opatřeny protikorozní ochranou dle SŽDC (ČD) S5/4. Pro celou ocelovou konstrukci mimo vnitřní části vany kolejového lože se použil systém ŽSP+ONS 03, odstín vrchního nátěru DB510(modrá). Pro zábradlí na mostě a opěrách se použil systém ŽSP+ONS 02, odstín vrchního nátěru DB510(modrá). Povrch mostovky a stěn kolejového lože byl opatřen bezešvou izolací. Použit byl schválený systém PKO.


Obr. č. 5 3D model pro výrobní dokumentaci (software Advance steel)
  • MONTÁŽ

Z montážního hlediska je ocelová konstrukce rozdělena na 59 dílců. Každý hlavní příhradový nosník se skládá z 28 kusů a mostovka ze 3 kusů.

Pro předmontáž a pojezd jeřábu bylo nutné zbudovat dostatečně únosnou plochu o rozměrech 75x20 m. Předmontáž konstrukce začala koncem dubna 2020 a včetně oprav nátěrů montážních styků trvala do konce září 2020, kdy byla připravena pro osazení do otvoru. Uvolnit místo nové konstrukci musela stávající konstrukce o váze 240 tun.

Pro takové manipulace bylo nutné použít pásový jeřáb Demag CC2800 o nosnosti 600 tun. Jednotlivé díly jeřábu dovezlo 20 kamionů, montáž jeřábu trvala 4 dny a musel mít k dispozici další pomocní jeřáb. Jeřáb měl centrální závaží 60 tun a byl dovybaven protizávažím o hmotnosti 180 tun. Nosnost jeřábu nebyla plně využita vzhledem k hmotnosti konstrukcí. Bylo však nutné konstrukce přenést, stávající na vzdálenost 20 m, novou pak na vzdálenost 60 m. Demontáž stávající konstrukce byla provedena během 6 hodin. Stávající konstrukce byla následně rozřezána a odvezena do šrotu. Za dva dny po snesení bylo provedeno osazení nové konstrukce, které se povedlo provést s přesností na milimetry během 5 hodin. Výměna ocelové konstrukce mostu byla provedena ve výluce všech tratí.


Obr. č. 6 Předmontáž nosné konstrukce

Obr. č. 7 Montáž nové konstrukce
  • ZÁVĚR

Rekonstrukce objektu byla zahájena v březnu 2020 a od listopadu 2020 byl most nachystaný pro montáž železničního svršku. Na konstrukci byla provedena statická i dynamická zatěžovací zkouška. Účelem rekonstrukce bylo především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob a zvýšení bezpečnosti provozu. Díky vysoké profesní odbornosti všech účastníků výstavby byl tento úkol úspěšně splněn.


Obr. č. 8 Hotový most

Účastníci výstavby:

Objednatel:                          Správa železnic s. o.

Projektant objektu:              Moravia Consult Olomouc a. s.

Zhotovitel objektu:               FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.