Cime 3 kvartal 2024

Dálnice D1 úsek 0136

Stavba D1 0136 je jednou ze souboru staveb realizovaných na dálnici D1 v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou, který kromě předmětné stavby 0136 zahrnuje dále také stavby 0133 Vyškov–Mořice (v provozu od 10/2005), 0134.1 Mořice–Kojetín (v provozu od 09/2009), 0134.2 Kojetín–Kroměříž-západ, 0134.3 Kroměříž-západ–Kroměříž-východ (obě v provozu od 09/2008) a stavbu 0135 Kroměříž-východ–Říkovice (v provozu od 07/2011). Dále směrem k Lipníku nad Bečvou pokračuje uvedený úsek dálnice D1 0137 Přerov–Lipník nad Bečvou (v provozu od 12/2019), kde se napojuje na D1 (dříve D47) Lipník–Ostrava.

Stávající silniční síť v zájmovém území zcela nevyhovuje současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním potřebám regionu.

Dobudování uceleného dálničního tahu D1 spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha–Brno–Ostrava patří k základním podmínkám pro efektivní napojení ekonomiky státu na evropské struktury. Tím dojde zároveň k zajištění dalšího rozvoje České republiky i výhledové infrastruktury Evropské unie.

Vyvedení dopravy ze zastavěného území povede k zásadnímu zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž, Hulín a Přerov.

Trasa předmětné stavby dálnice D1 navazuje na předchozí úsek dálnice (km 75,660), který je součástí stavby 0135 u Říkovic, jižně od místa křížení se stávající silnicí I/55 Břest–Horní Moštěnice. Konec předmětného úseku stavby (km 85,400) je situován severozápadně od Přerova těsně před křížením trasy dálnice se stávající silnicí I/55 Kokory–Přerov, kde navazuje následující již dokončený úsek dálnice (0137 Přerov–Lipník nad Bečvou) zprovozněný v prosinci 2019.

Navzdory uvedeným faktům je trasa jako taková předmětem sporů, neboť vede v blízkosti Dluhonic, městské části Přerova. Má však své opodstatnění. Její přípravu bylo mimo jiné nutné přizpůsobit exitenci letiště Bochoř a areálu bývalých strojíren, který je významným centrem místní zaměstnanosti.

Aktuální stav a výhled

Momentálně probíhá právní a procedurální bitva o změnu územního rozhodnutí. Potřebnou změnu územního rozhodnutí potvrdil na podzim roku 2020 Krajský soud v Ostravě. Došlo tak ke zrušení rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci o odvolání. Krajský soud ve svém rozsudku konstatoval pochybení stavebního odboru Magistrátu města Olomouce, který měl vynechat některé podmínky ze závazných stanovisek a odvolacímu orgánu vytknul to, že je nedoplnil. Krajský soud dále zpochybnil legitimitu závazného stanoviska EIA.

Současnou situaci nám výstižně přiblížil pan David Fiala, ředitel závodu Brno, ŘSD: „To je ta jednodušší část... Podle názoru soudu je zapotřebí řešit zimní údržbu před umístěním stavby, s čímž se pochopitelně pojí nevyhnutelnost dalšího procesu. A v posledních letech se situace bohužel jeví tak, že právě procesy jsou tím, o co jde při povolování tohoto úseku dálnice především. Cílem účasti spolků v řízení není žádná regulérní starost o životní prostředí. Je zřejmé, že přínosy zprovoznění stavby jsou natolik významné, aby převážily uváděná negativa. Pokud by někdo váhal, doporučuji se přes den zastavit na hodinu někde v Přerově, třeba u vlakového nádraží nebo Tesca.“

Z pohledu odpůrce dálnice je cíl níže uvedených celků prostý a pochopitelný. Jejich zájmem je, aby stavební povolení nenabylo právní moci do 30.11.2021, kdy předmětné stavbě končí platnost posouzení vlivu na životní prostředí. Žaloby podávají Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Voda z Tetčic z.s., Zelená pro Pardubicko, z.s. i místní spolek Krajina Dluhonice, z.s.

V kontextu zmíněné právní bitvy se rázem stala největší překážkou zimní údržba dálnice, která se standardně řeší před kolaudací. Problematika je v dokumentaci  řešena v souladu s platnou legislativou a normou, navíc pod dohledem dotčených orgánů vydávajících závazná stanoviska pro územní řízení se znalostí poměrů v zájmovém území. Ani existence II. pásma ochrany podzemních vod není žádnou novinkou, a proto jsou veškeré vody z tělesa dálnice efektivně odváděny. Stavba je již dávno umístěna a část v napojení na I/55 u Říkovic dokonce i postavena, zkolaudována, a hlavně provozována.

„Za normálních okolností stojí takový názor soudu za revizi u Nejvyššího správního soudu. Investor však s ohledem na lhůty pro rozhodování soudů nevyužil možnosti kasace u NSS, aby měl možnost rozhodnutí Krajského soudu zvrátit. V reakci na toto rozhodnutí bylo začátkem roku 2021 aktualizováno stanovisko MŽP a proběhlo doplnění spisu o materiál zaměřený na zimní údržbu, který odsouhlasili přímo správci povodí. Krajský úřad s těmito podklady nyní seznámí veřejnost a znovu bude rozhodovat o odvolání. Pokud změnu územního rozhodnutí potvrdí, rozběhnou se přerušená stavební řízení, přičemž je jisté, že dojde k opětovnému podání žaloby ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten může stavební řízení do doby svého rozhodnutí zase zastavit. Z právního hlediska se jedná o provázané a komplikované procesy“, doplnil David Fiala z ŘSD.

V prosinci 2020 byla zahájena soutěž na zhotovitele stavby, jejímž smyslem je, aby mohla být stavba D1 0136 po získání stavebního povolení reálně zahájena.

Základní údaje o stavbě

Hlavní trasa:

Délka: 10 100 (km 75,300–85,400)

Kategorie: D 26,5/120

Celkový počet stavebních objektů: 228

Mostní objekty:

Na dálnici: 9

Nad dálnicí: 3

Na ostatních komunikacích: 2

Celková délka mostů: 1907 m

Mimoúrovňové křižovatky:

Počet: 3 (celk. délka větví: 7089 m)

Protihlukové stěny:

Počet: 5 (celková délka: 4099 m)

Opěrné zdi:

Počet: 3 (celková délka: 408 m)

Úpravy ostatních komunikací:

Počet: 3 (celková délka: 3955 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

Vodohospodářské objekty: 50

Objekty elektro: 60

Přeložky plynovodu: 7

Úpravy drážních objektů:

Trať Říkovice–Přerov: 7

Trať Přerov–Věžky: 5

Dluhonice: 13

Celkový objem zemních prací:

Výkopy: 432 089 m3

Násypy: 3 108 000 m3

Název stavby:

D1, stavba 0136 Říkovice–Přerov

Místo stavby:

Olomoucký kraj

Katastrální území:

Říkovice, Přestavlky, Horní Moštěnice, Bochoř, Věžky u Přerova, Lověšice u Přerova, Přerov, Dluhonice, Předmostí

Druh stavby:

Novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DSP:

Sdružení Sudop Group

Předpokládaná cena stavby:

6 750 000 000 Kč (bez DPH)