Komatsu potřebu bagr

Češi a Slováci vynalezli unikátní metodu, která analyzuje dopad nové městské zástavby na život obyvatel

Inovativní nástroj se stane mimo jiné neocenitelnou pomůckou při rozhodovacích procesech na úřadech zodpovědných za územní plánování

 Již přes rok pracují slovenští architekti Igor Hianik a Nikola Winková se skupinou českých programátorů 3dsense na realizaci Interaktivní laboratoře urbanismu - ILU, díky níž bude možno zobrazit jakýkoliv architektonický návrh městské zástavby ve virtuální realitě. Projekt je unikátní a v konečné podobě nemá v mezinárodním měřítku obdoby. Využívá přitom prvků metody, kterou používají pouze urbanisté na Technické univerzitě v Mnichově, ve Výmaru a na Massachusetts Institute of Technology v americkém Bostonu. Česko-slovenská technologie umožní nahlédnout na urbanistické plány v kontextu reálných podmínek výstavby. Tím má například potenciál napomoci v rozhodovacích procesech o nové městské zástavbě na magistrátech a radnicích českých a slovenských měst. Nová metoda poslouží také jako inovativní vzdělávací pomůcka při výuce na vysokých. Pro odborníky z oboru architektury bude technologie dostupná od letošního března.   

Ve studiu 3dsense vznikl speciální software, které dovoluje vytvořit abstrahovaný model jakékoliv konkrétní situace. Je možné na něm přímo otestovat dopad daného developerského projektu na kompozici města a jeho panorama nebo funkčnost nové zástavby na život obyvatel. Ověřit tak půjde několik urbanistických parametrů, například výška, hustota a rozložení budov v závislosti například na proudění světla nebo větrnosti.

Igor Hianik z organizace IN ARCHITEKTI s.r.o. k tomu říká: „Při tvorbě této inovativní myšlenky jsme vycházeli z předpokladu, že je potřeba povzbudit kreativitu a kompoziční myšlení studentů architektury, ale i architektů samotných. To není možné bez fyzického kontaktu s reálným modelem. Pomocí přesně navržené technologie virtuální reality, kterou pro nás zrealizovali 3dsense, jsme v ní schopni zhmotnit vytvořený urbanistický koncept a konfrontovat navrhované rozmístění budov s reálným dopadem na skutečnou funkčnost nové zástavby.“

„Interaktivní laboratoř urbanismu funguje především na technologii Kinect, pomocí které projektujeme reálně nastavené parametry do konkrétního projektu. Na rozdíl od již existujících projektů jsme software napsali v prostředí UNITY, které je mnohem atraktivnější pro mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a techniky. Prvotním cílem bylo vytvořit interaktivní studijní pomůcku pro studenty architektury, projekt má však daleko širší potenciál,“ říká Jan Hrdlička ze skupiny 3dsense.

„Plánování městské zástavby je dnes velkým tématem nejen v Praze a Bratislavě, ale také v jiných městech. Velmi často jsme svědky případů, kde jsou nejrůznější developerské projekty podrobovány kritice právě z důvodu jejich budoucího dopadu na okolí. Interaktivní laboratoř urbanismu dokáže zcela přesně a dopředu určit, jakým způsobem nový projekt ovlivní celkový ráz dané části obce. Může se tak stát neocenitelnou pomůckou při rozhodovacích procesech na úřadech zodpovědných za územní plánování,“ dodává Jan Hrdlička z 3dsense.

„V další fázi vývoje ILU chystáme doplnit software o výpočty z urbanistické ekonomie a začít pracovat na analýze proudění vzduchu v urbanistické struktuře jako na jednom z možných způsobů ochlazování měst. Do budoucna plánujeme propojení s informačním systémem GIS, který umožní projekci reálných socio-ekonomických dat přímo do navrženého architektonického modelu. To znamená, že bude možné dopředu otestovat vliv nové zástavby na dopravu, životní prostředí, vytíženost městské hromadné dopravy, počet rezidentů a jejich kvalitu života nebo například také kupní sílu v daném místě,“ doplňuje Nikola Winková z IN ARCHITEKTI, s.r.o.

Zařízení je v České republice k dispozici u firmy 3dsense v Praze a u organizace IN ARCHITEKTI  na Slovensku. Jeden prototyp byl také vytvořen pro neziskovou organizaci Mladí urbanisti, n.o. , a to za finanční účasti Nadace Tatra banky, 3dsense a IN ARCHITEKTI, s.r.o. Ta využívá ILU pro osvětu a neformální vzdělávání v oblasti urbanistické kompozice a tvorby. „V současné době jsme v kontaktu s vysokými školami, ale plánujeme oslovit také architektonická studia a konzultace nabízet úřadům státní správy. Kdokoliv, kdo by měl zájem zhodnotit svůj urbanistický projekt v ILU, nás může od letošního března kontaktovat,“ říká Igor Hianik.

 

esxmel8tt4lb5iyqdkc7.jpg

 

Q&A – Interaktivní laboratoř urbanismu ILU

Co to je ILU?

Jedná se o pomůcku, která se uplatní při výuce architektury a urbanismu na univerzitách, napomůže v rozhodovacích procesech o nové městské zástavbě na magistrátech a radnicích českých a slovenských měst. Uplatní se také v moderních architektonických ateliérech.


Kdo ILU vytvořil?

Jedná se o projekt slovenských architektů Igora Hianika a Nikoly Winkové z organizace IN ARCHITEKTI a českých programátorů 3dsense, kteří k ILU vytvořili software.


Co to znamená, že je interaktivní?

Zařízení dovoluje pracovat s fyzickým modelem architektonicko-urbanistického návrhu, který je provázaný se svým virtuálním obrazem. Dovoluje několika aktérům současně vstupovat do procesu tvorby a dynamicky měnit fyzický model, nad kterým probíhá otevřená diskuze. Ve virtuální realitě pak probíhají v tom stejném čase modelové simulace, a odborné analýzy aplikované na virtuální klon, které objektivně potvrdí nebo vyvrátí kvalitu daného návrhu či projektu.


Jakých principů ILU využívá?

Zařízení využívá fyzický model a ruční kresbu, které propojuje s nejnovějšími technologiemi virtuální reality.


Jaké technologie byly na ILU využity?

Jedná se zejména o technologie OCULUS a Kinect, které velmi věrně prezentuje zkoumaný architektonicko-urbanistický prostor z horizontu člověka, a dokáží přenést reálné parametry do virtuálního modelu. Software je napsán v prostředí UNITY.


Proč je software unikátní?

Na rozdíl od ostatních podobných zařízení je software pro ILU napsán v prostředí UNITY, což umožňuje jeho rozšiřování o další analytické či simulační doplňky. Je také mnohem atraktivnější pro vytváření mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a techniky.


Co software umožňuje?

Software zde použitý umožňuje zkoumat pomocí kompozičních metod obrazovou složku urbanistické struktury a dokumentuje reálně vzájemné stínění jednotlivých staveb. V širším měřítku ověřuje polohu nových výškových dominant a jejich účinnost v panoramatu sídelního útvaru.


Jaké další doplňky se z ILU plánují?

Připravuje se doplněk, který na základě fyzického modelu a zadání hlavních atributů vyhodnotí základní urbanistickou ekonomii. V rámci dynamických změn na pracovním modelu se interaktivně přepočítají i urbanistické ukazatele. V blízké budoucnosti se na ILU bude analyzovat proudění vzduchu v urbanistické struktuře jako jeden z možných způsobů ochlazování měst. Stejně tak přibyde analýza akustiky, tedy šíření zvuku v městském prostoru. V delším časovém horizontu se plánuje propojení zařízení se systémem GIS, který umožní implementaci reálných socio-ekonomických dat do posuzovaného návrhu či projektu.

 

Kde se v současnosti ILU nachází a kdy bude spuštěn její provoz?

Jedno zařízení je k dispozici v České republice u firmy 3dsense v Praze a u uskupení IN ARCHITEKTI  na Slovensku. Další prototyp byl také vytvořen neziskovou organizací Mladí urbanisti, n.o. , a to za finanční účasti Nadace Tatra banky, 3dsense a IN ARCHITEKTI, s.r.o.

Mladí urbanisti, n.o. využívá ILU pro osvětu a neformální vzdělávání v oblasti urbanistické kompozice a tvorby. Ti, kteří by si rádi nechali zhodnotit svůj urbanistický projekt v ILU, ať už z řad univerzit, úřadů státní správy či architektonických studií, mohou této možnosti využít již od letošního března.

 

O 3dsense

3dsense je skupina mladých umělců a programátorů, která využívá spojení nejmodernějších technologických postupů a uměleckých prvků za účelem dosažení jedinečných interaktivních performancí. Jejich tvorba zahrnuje světelné instalace, projekce, videomappingové show či jevištní scénografie. V minulosti se skupina představila několika zásadními projekty. V roce 2014 uvedla tři dlouhodobé interaktivní instalace v IQlandia science center ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Ve stejném roce představila čtyři interaktivní exponáty v rámci expozice Svět civilizace ve Světě techniky v ostravských Vítkovicích a vytvořila videomappingovou show pro projekt La Manége Carré Sénart v Plzni. 3dsense také slavnostně nasvítili Martinský palác u příležitosti gala večeře pro Duke of Edinburgh foundation, na které byl přítomen také princ Edward, hrabě z Wessexu, nejmladší syn Jejího Veličenstva královny Alžběty II. V roce 2015 vytvořili unikátní videomappingové představení pro projekt Mezinárodní den dětské onkologie.

 

O IN ARCHITEKTI

IN ARCHITEKTI je integrovaný ateliér pro architektonicko-urbanistickou tvorbu a realizaci s laboratoří pro exaktní ověřování kvality projektů, studií v oblasti urbanisticko-architektonických souborů městských center a specializovaných funkčních celků. Filozofie ateliéru staví a navazuje na odborné, vědecké teze uznávaných autorit (E. Hruška, T. Alexy, J. Kavan a F. Trnkus). Zakladatelé ateliéru se věnují výzkumu v oblasti urbanizmu a vývoje nových zařízení, které významně napomáhají k bádání, získávání relevantních údajů. V architektonicko-urbanistické praxi se v maximální míře snaží aplikovat výsledky z výzkumné oblasti.