Cime 3 kvartal 2024

ČEZ Distribuce letos investuje do sítí ve středních Čechách přes 3 miliardy korun. Stále více prostředků míří do digitálních technologií

Do výstavby, rekonstrukce i digitalizace sítí letos investuje ČEZ Distribuce 13,5 mld. korun. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k navýšení o 1 mld. korun. V regionu středních Čech pak energetici investují do sítí rekordní 3 miliardy korun, což je o 300 milionů více než loni. Stále více financí míří do digitálních technologií a úpravy distribuční sítě pro připojení obnovitelných zdrojů. Za dobu své existence od roku 2005 investovala ČEZ Distribuce do sítí přes 135 mld. korun.

Cílem investic je zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky zákazníků na připojení k distribuční soustavě. „Více investujeme do nových digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat měnící se distribuční prostředí. Přecházíme na systém založený na interní digitalizaci i řízení procesů. To ocení jistě všichni zákazníci, kteří požadují rychlejší přístup k datům. Distribuční síť je zároveň potřeba co nejdříve připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i akumulace. Pokračujeme také v rozvoji optické infrastruktury podporující decentrální energetiku,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

3 miliardy do středních Čech

Energetici nezapomínají na rozvoj, obnovu a provoz svého distribučního zařízení. V regionu středních Čech byla zahájena rekonstrukce rozvodny Benešov 22kV za 112,8 mil. Kč. V rámci této stavby bude provedena demontáž stávajícího zařízení rozvodny 22kV a výstavba nové budovy pro dvousystémový rozváděč 22kV, řídicí systém a ochrany. V transformovně Nymburk byla zahájena rekonstrukce systému řízení a chránění za 20,5 mil. Kč. Dále zde energetici rekonstruují tranzitní vedení 22 kV za 31,8 mil. Kč. Tento záměr řeší rekonstrukci stávajícího tranzitního vedení mezi transformovnami Dražice a Mladá Boleslav, které se využívá v případě mimořádných provozních stavů. Také byla zahájena rekonstrukce transformovny Uhlířské Janovice za142,8 mil. Kč. Záměrem této stavby je provést rekonstrukci rozvodny 22 kV, která spočívá v demolici stávajícího objektu budovy společných provozů, výstavbě nové budovy společných provozů včetně instalace nové skříňové rozvodny 22 kV. Mezi další význačné investiční akce patří doplnění transformace a rozvodny 22 kV v transformovně Pečky za 108 mil. Kč. Cílem je posílení transformačního výkonu z důvodu zabezpečení požadavků na další odběry elektrické energie v oblastech Pečky, Sadská a jižně od Nymburka v potřebné kvalitě. Také na Rakovnicku byla zahájeno doplnění druhé transformace 110/22 kV a úpravy řídicího systému v transformovně Rakovník za 47,8 mil. Kč. Stavba byla vyvolána požadavky stávajících zákazníků na navýšení rezervovaného příkonu i novými žádosti o připojení.

Chytré elektroměry a rozvoj optiky

Investice míří také do dálkově ovládaných prvků a prvků monitoringu distribuční soustavy a dále se jedná o systém pro řízení a regulace napětí. Díky instalaci měření v distribučních stanicích (DTS) bude zajištěn přístup detailním informacím o zatížení sítí. Společně se zvýšením počtu dálkově ovládaných DTS to umožní distributorovi lépe řídit toky elektrické energie a umožní rychlejší identifikaci poruch a následnou obnovu napájení. Investice směřují dále do rozvoje chytrých elektroměrů (AMM), kdy společnost ČEZ Distribuce instaluje během let 2024-2027 cca 800 tisíc chytrých elektroměrů v místech se spotřebou nad 6 MWh pokrývající 80% spotřeby koncových zákazníků. ČEZ Distribuce dále pokračuje v rozvoji optické telekomunikační infrastruktury s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální energetiku. Záměrem je vybudovat na distribučním území ČEZ Distribuce 6 800 tis. km optických sítí do roku 2025 a dalších 4 200 km do roku 2030.

ČEZ Distribuce investuje v letech 2020 – 2025 do zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny přes 83 miliard korun. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. O slovo se hlásí moderní technologie, které pronikají do všech částí rozvodných sítí. Více je čtvrtina naplánovaných prostředků, tedy přes 23 miliard korun, míří do digitálních technologií.