Mercedes
5:45

Výroba a využití izolovaných ocelových trub ve vodním hospodářství

Sanace stávajících a výstavba nových potrubních systémů vodního hospodářství je v oblasti inženýrských sítí aktuálním tématem. Efektivní nakládání s vodami úzce související s obnovou a výstavbou nových potrubních systémů bude také stále důležité a aktuální. Stávající systémy realizované v minulosti často vyhovují kapacitně, ale v některých místech jsou zbytečně předimenzované z důvodu poklesu odběrů vody ve spotřebištích. Nejvýznamnějším faktorem, proč sanovat či realizovat nové potrubí je nevyhovující stav stávajícího potrubí ze stavebně-konstrukčního hlediska, případně nutnost realizovat nový projekt.

Potrubní systémy realizované v minulosti dosahují konce své životnosti po cca 50 letech a dochází ke zvýšené poruchovosti a ke ztrátám vody. Jejich následkem vznikají mimo jiné i finanční ztráty provozovatelům vodovodních sítí.

Jedním z mnoha úkolů investora ve sféře vodního hospodářství je rozvaha, resp. zhodnocení aktuálního stavu potrubních systémů vodovodní sítě a následně pak volba efektivní sanační technologie v porovnání s výstavbou nového potrubí nebo kombinace obou systémů do celku.

Vhodně zvolenými technologickými postupy a jejich kombinacemi můžeme docílit velmi dobrých výsledků a výrazně tak prodloužit životnost stávajícího systému nebo nastavit životnost nového systému.

U výstavby nových potrubních systémů je otázka životnosti a budoucích provozních nákladů na obnovu, údržbu a opravu často prioritním aspektem.

Stručné porovnání bezvýkopových technologií a realizace nového potrubí

„Výměna otevřený výkop“

Výhody otevřeného výkopu jsou v novém a těsném kanalizačním potrubí, lepším přístupu k přípojkám a jelikož se často používá odolnější materiál než při sanaci kanalizace, tak i v delší životnosti nové kanalizace. Naopak velkou nevýhodou je nutný rozsáhlý zábor komunikací, pokud se stavba nachází v intravilánu.

Nepřehlédnutelnou položkou v rozpočtu je v dnešní době také velký objem zemních prací. S vytěženou zeminou se v intravilánu nakládá velmi těžko, tudíž je většinou nutné transportovat ji na skládku mimo intravilán.

Nesmíme opomenout ani dlouhou dobu výstavby a s ní spojené dopravní komplikace, které jsou zdrojem nemalých nepříjemností pro všechny zúčastněné či dotčené subjekty. Proto je vždy zapotřebí důkladně zvážit všechny klady i zápory nabízených technologií a rozhodnout, zda je vhodné použít výkopovou nebo bezvýkopovou technologii realizace potrubních systémů.

„Bezvýkopové technologie“

Jedná se o technologie, které stále procházejí dramatickým vývojem. Ve světě se tyto metody začaly využívat o několik let dříve než v ČR, jelikož ve vyspělých státech jsou některé kanalizační sítě starší než u nás.

V ČR se bezvýkopové technologie začaly využívat počátkem devadesátých let. Vzrůstající potřeba vymyslet nové technologie vycházela z nevýhod dosavadních výkopových technologií. V případě bezvýkopových technologií stačí minimální zábor komunikace, který je vyžadován pouze na začátku a konci sanovaného úseku nebo v malé míře na trase kanalizace, pokud je sanován delší úsek. Doba těchto záborů byla zkrácena na minimum, takže dochází jen k zanedbatelným dopravním omezením. Hlavní síla těchto technologií tedy spočívá v rychlosti a jednoduchosti provedení a také v minimalizaci prací na povrchu. Dobře využitelné jsou tyto technologie také v extravilánu, kde je možné velmi rychle sanovat i dlouhé úseky kanalizace. Nevýhody pak spočívají v nižší těsnosti systému, kratší životnosti potrubí a nákladné technologii.

„Kombinace  metod“

Z výše uvedeného stručného popisu vyplývá, že každá z metod výstavby či obnovy potrubních sítí má svoje výhody a nevýhody. Proto je velmi důležité zvolit optimální způsob výstavby, a to už na úrovni předprojektové dokumentace, která velkým projektům předchází. Jeví se jako nezbytné, kriteriálně zvážit optimální způsob technického řešení a to nejen z pohledu nákladů investičních, ale také z pohledu budoucích nákladů na provoz a údržbu díla. 

Možnosti uplatnění trubek s vnější polyetylénovou (PE) izolací a vnitřní cementovou izolací

Trubky v tomto provedení je možné používat zejména v dopravě a zásobování vody pod tlakem nebo gravitací, určené k lidské spotřebě a průmyslovému použití. Dále také v požárních hasicích přístrojích a odpadních vodních hospodářstvích.

Vnější polyetylénová (PE) izolace

Izolace, která se vyznačuje dobrou mechanickou odolností, vysokým elektrickým odporem a předpokládanou životností 50 let. Běžná odolnost proti průrazu napětím činí 25 kV. Trubky je možné ohýbat za studena včetně izolace. Instalovaná linka umožňuje izolovat trubky v rozmezí vnějšího průměru 159 - 1020 mm třívrstvou izolací dle normy DIN 30 670 nebo ISO 21809-1.

Vnitřní cementová izolace

Základní materiál vnitřní izolační výstelky, cementová malta, pokud je používána za podmínek, pro které je určena ve stálém nebo dočasném kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, nesmí změnit kvalitu vody do takové míry, aby nesplnila požadavky evropských předpisů.

S ohledem na druh použití je volen vhodný typ cementové výstelky. Pro odpadní vody se musí použít ve směsi cement odolávající sulfidům, s možností přídavků dalších komponentů, zlepšujících vlastnosti výsledné cementové výstelky. U systémů pro dopravu pitné vody je zapotřebí, aby výsledná cementová výstelka splňovala veškeré hygienické požadavky v dané zemi, kde bude potrubí použito. Z tohoto důvodu je nutné provádět speciální výluhové testy prokazující zdravotní nezávadnost. Pro český trh musí výstelka splnit kritéria dané vyhláškou č. 409/2005 Sb. Pro západní trhy je výstelka zkoušena dle požadavků předpisu DVGW W347. Veškeré požadavky na vnitřní cementovou výstelku pro evropský trh jsou popsány normou EN 10298.

Pořízení izolační linky ocelového potrubí v Liberty Ostrava

V roce 1999 bylo v tehdejší Nové huti rozhodnuto o investici do izolační linky na Závodě 15 Rourovna. Důvodem pořízení linky bylo rozšíření portfolia výrobků Liberty Ostrava s vysokou přidanou hodnotou. Pro tento projekt byla vybrána švýcarská firma ROMAG, která zprovoznila linku na izolaci cementem, stejně jako linku na izolaci polyetylénem a polypropylénem.

Dalším důležitým časovým mezníkem byl rok 2012, kdy se firmě ArcelorMittal (nyní Liberty Ostrava a.s.) podařilo získat certifikát jakosti pro tyto linky u německé společnosti DVGW. Od této doby se významně zvýšil obchod se zahraničními trhy, zejména s Německem. V Liberty Ostrava jsou trubky vyráběny 100% z vlastního materiálu. Trubky jsou v dimenzích DN 20 až DN 250 vyráběny jako bezešvé na závodě 15. Trubky v DN větší než 250 až 1000 jsou vyráběny na svařovně závodu 15. Zdrojem pro výrobu potrubí jsou ocelové svitky vyráběné ve Steckelově válcovně Liberty Ostrava. Od doby pořízení a instalace je izolační linka ve stálém provozu.

V letech 2007 - 2020 bylo dodáno cca 2000 km potrubí pro desítky spokojených odběratelů z celé Evropy.

Společnost Liberty Ostrava vyrobila a dodala za posledních 10 let 155 km ocelových trubek s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější polyethylenovou nebo polypropylenovou izolací. Ocelová trubka s izolacemi vyráběná společnosti Liberty Ostrava má tak významné místo při použití v oblasti vodovodu a vedení odpadních vod mezi dalšími produkty jako jsou například litinové a sklolaminátové trubky.

Mezi hlavní trhy patří zejména dodávky pro ČR, Německo, Francii a Chorvatsko. Chtěli bychom zmínit významný projekt výstavby přivaděče vody ve Francii, na který společnost dodala téměř 30 km trubek v roce 2014. Pravidelné a dlouholeté dodávky probíhají na německý trh, kdy během let 2013-2020 bylo dodáno 48,5 km trubek zejména pro výstavbu vodovodu. Co se týče tuzemského trhu ČR, posledním větším projektem bylo dokončení dálnice D3, na kterém jsme se podíleli výrobou a dodávkami trubek v průměru 1016,0 mm o délce 2760 m.

Certifikáty v PDF:

AD 2000-Merkblatt HP0

AD 2000-Merkblatt W0

ČSN EN ISO 9001_2016

ČSN EN ISO 14001_2016

ČSN EN ISO 45001_2018

ČSN EN ISO IEC 17025_2018 – NDT zkušebna


DVGW W 347 – vnitřní cementová izolace

EN ISO 3834-2

EN ISO 50001_2011


Eurofins – vnitřní cementová izolace

PED 2014_68_EU

SZÚ Brno_zákon 22 – svařované trubky

TSÚS Bratislava – 3LPE

TSÚS Bratislava – rozvody vody

TZÚS Brno – 3LPE izolace

TZÚS Brno – vnější cementová izolace pro protlačování

TZÚS Brno – vnější cementová izolace pro zásypy

TZÚS Brno – vnitřní cementová izolace


ZÚ Ostrava_Vyhláška č. 409_2005_Sb. – přímý styk s pitnou vodou

Spolupráce Liberty Ostrava s výzkumnými a zkušebními ústavy

Trubky s vnější PE izolací a vnitřní cementovou izolací výstelkou jsou vyráběny v Liberty Ostrava pod certifikovaným dohledem kvality. 

Použití těchto trubek je v nejvyšší míře pro přepravu pitné vody. Receptura směsi je nastavena tak, aby splňovala všechny požadavky normy s ohledem na jednotlivé poměry jednotlivých komponentů. Z důvodu přísných hygienických předpisů jsou v Liberty Ostrava používány pro výstelku určenou k přepravě pitné vody pouze 3 základní suroviny – cement, písek a pitná voda.

Liberty Ostrava spolupracovala při vývoji receptury směsi s Výzkumným ústavem stavebních hmot, a.s. v Brně (dále VUSTAH). V tomto výzkumném ústavu je také dvakrát ročně ověřováno, zda receptura splňuje veškeré požadavky normy a zda se nemění vlastnosti jednotlivých komponentů. Každý měsíc jsou v souladu s požadavky normy EN 10298 ověřovány také mechanické vlastnosti směsi Pevnost v tlaku a Pevnost v ohybu. V současné době Liberty Ostrava pracuje ve spolupráci s VUSTAH na vývoji nové receptury pro trubky s vnitřní cementovou výstelkou určenou pro odpadní vody.

Technický popis linky v Liberty Ostrava závod 15

Základním materiálem pro dodávky zákazníkům jsou trubky v dimenzích DN 80 až DN 1000, v délkách až 18 m s vnější PE izolací a v délkách až 13,5 m s vnitřní cementovou izolací vyráběné v Liberty Ostrava. Garantovaná životnost potrubí je 50 let. Záruky na materiál jsou poskytovány v zákonné lhůtě. V případě, že zákazník požaduje záruční lhůty delší než zákonné, je toto řešeno se zákazníkem individuálně.

Popis technologie nanášení izolačních vrstev PE + cementu

  1. Krok - Polyetylénová (PE) izolace

Izolace vyznačující se dobrou mechanickou odolností, vysokým elektrickým odporem a předpokládanou životností 50 let. Běžná odolnost proti průrazu napětím 25 kV. Trubky je možné ohýbat za studena včetně izolace.

Instalovaná linka umožňuje izolovat trubky v rozmezí vnějšího průměru 159 - 1020 mm třívrstvou izolací dle normy DIN 30 670 nebo ISO 21809-1.

Obr.: Technologie nanášení - schéma jednotlivých kroků prováděných při aplikaci PE izolace

Tryskací stroj

Otryskání probíhá v mechanickém tryskači vybaveném dvěma metacími koly pracujícími s ocelovou drtí. Kvalita povrchu po otryskání odpovídá stupni SA 2 1/2 dle normy ČSN ISO 8501-1.

Kontrola po otryskání

Po otryskání procházejí trubky vizuální kontrolou, při které jsou případné nalezené povrchové vady odstraňovány broušením. Provádí se měření drsnosti povrchu a provádí se také zkoušení pro zjištění přítomnosti rozpustných solí na trubce i úrovně znečištění povrchu prachem.

Mezioperační rošt

Trubky se pak vratným valníkem dostávají na mezioperační rošt, který slouží jako zásobník. Vlastní izolační proces je kontinuální a vyžaduje nepřetržitý přísun trubek.

Indukční ohřev

Středofrekvenční indukční ohřev má výkon 750 kW, což stačí k ohřevu 10 t trubek za hodinu. Průchodem trubky indukční cívkou dochází k jejímu ohřátí na aplikační teplotu (obvykle 180 až 190 °C). Teplota trubky je průběžně měřena infračerveným senzorem a zobrazována na řídícím pultu.

Nanášení epoxidu

Trubka vchází do stříkací kabiny, kde je v elektrostatickém poli nastříkáván práškový epoxid v tloušťce 60 - 150 μm, který se ihned roztaví a během 15 - 60 sekund se na tuto vrstvu musí nanést adhezivum. Epoxid se vytvrdí v čase 80 až 300 vteřin od nanesení v závislosti na typu epoxidu a teploty trubky, přičemž je dosaženo vysoké přilnavosti k ocelovému povrchu.

Aplikace polyetylénu

Bezprostředně za stříkací kabinou následuje aplikace druhé vrstvy - tzv. adhezivní mezivrstvy. Jedná se o 250 μm silnou vrstvičku adheziva, jejíž funkcí je vytvoření chemické vazby mezi epoxidem a vrchní vrstvou polyetylénu. Vlastní nanášení se provádí vytlačováním adheziva plochou dýzou extrudéru do tenkého pásu, který je namotáván na trubku v polotekutém stavu. Za dýzou adheziva je širší dýza, která vytlačuje fólii polyetylénu. Tato dýza je na trubku namotávána přes vrstvu adheziva s několikanásobným převinem. Namotávané vrstvy jsou k trubce přitlačovány válcem ze speciální silikonové gumy, který umožňuje docílit vysokého přítlaku a zatlačí plast i do míst přechodu svaru do základního materiálu. Vzhledem k teplotě vytlačování dochází k vzájemnému provaření jednotlivých vrstev ovinu, takže izolace je na řezu zcela homogenní.

Dělení izolace

Trubky procházejí zařízením jedna za druhou, takže je nutno dělit izolaci pomocí řezacího přípravku od sebe. Přípravek zároveň ořízne izolaci v potřebné vzdálenosti od konce trubky.

Chlazení trubek

Ihned za nanesením PE izolace následuje chladící úsek, který pomocí laminárního a sprchového chlazení rychle sníží povrchovou teplotu a umožní dopravu trubky po valníku i další manipulaci bez rizika poškození izolace. Po vyhození trubky na výstupní rošt se z ní vylévají zbytky chladící vody.

Začištění konců trubek

Následuje čištění konců trubky do vzdálenosti 130 - 170 mm, které se provádí kombinací odřezání části izolace a zabroušením plynulého přechodu izolace na trubku. Neizolované konce trubek jsou chráněny před korozí bezbarvým lakem a na úkosy jsou nasazeny plechové ochrany nebo plastová víčka.

Kontrola kvality

Pro každou kombinaci izolačních materiálů se provádějí komplexní laboratorní zkoušky v laboratoři PE izolace v Liberty Ostrava. Každá kombinace izolačních materiálů musí být kvalifikována a podložena vyhovujícími výsledky v souladu s požadavky normy DIN 30670 a ISO 21809-1.

Vizuální kontrola

Každá trubka je zkontrolována vizuálně na celistvost izolace.

Měření tloušťky izolace

Dále se provádí měření tloušťky izolace rovnoměrně po celé délce a povrchu trubky v nejméně 12 místech. U šroubovicově svařované trubky se navíc provádí 4 měření na izolaci nad svarem. Měření se provádí magnetickým nebo ultrazvukovým přístrojem.

Celoplošná elektrojiskrová zkouška

Celoplošná elektrojiskrová zkouška se provádí se zkušebním napětím 25 kV. Má za úkol prověřit bezpórovitost izolace. Zkouška se provádí automatickým defektoskopem s kruhovou elektrodou a DC zdrojem Buckleys s průjezdem trubky v lince, nebo ručním jiskrovým defektoskopem s přímým uzemněním a plochou koncovkou na trubce, která se otáčí na polohovadle.

Odtrhová zkouška

Nejméně jedenkrát za směnu je prováděna odtrhová zkouška izolace na konci trubky. Zkouška se provádí přenosným přístrojem firmy COESFELD odtrháváním naříznutého pásku izolace v šířce 2 cm předepsanou konstantní rychlostí. Změřená odtrhová síla je přepočtena na 1 mm šířky izolace.

Zkouška odolnosti izolace proti nárazu

Mimo tyto zkoušky je prováděna zkouška odolnosti izolace proti nárazu. Zkouška spočívá ve svržení závaží přesné hmotnosti opatřené kulovou nárazovou plochou o poloměru 25 mm z výšky 1 m. Hmotnost závaží je stanovena normou dle průměru trubky. Po třiceti nárazech se na zkoušených místech provede elektrojiskrová zkouška, přičemž nesmí být indikovány žádné průrazy.

Značení

V souladu s požadavky zákazníka a dle normy jsou trubky označeny. Konce trubek jsou opatřeny lakem pro krátkodobou ochranu a mechanickými ochranami úkosových ploch nebo plastovými víčky.

Krok – Aplikace cementové vnitřní výstelky:

Příprava malty

Základem je míchačka s plněním shora. Systém přípravy směsi je automaticky odvážen. Jednotlivé komponenty jsou do míchačky vnášeny v pořadí písek, cement, voda. Nejdříve se promíchá odvážené množství písku s cementem, poté se přidá voda a míchá se do té doby, než je směs řádně promíchaná. Po ukončení míchání je nutno provést zkoušku roztečení na Heagermannově stolku za účelem ověření správné konzistence připravené malty. Spodem se pak vypouští hotová směs přímo do nálevky pracovního čerpadla, které vhání směs do tyče pro vnitřní cementovou izolaci.

Nanášení cementové malty

K izolování vnitřního povrchu se používá vozík nesoucí třináctimetrovou tyč opatřenou na konci držákem metací hlavy a vedením cementu v hadici. Metacích hlav je několik a liší se zejména svou velikostí a výkonem dle průměru trubek. Pro ø 89 - 159 mm se používá ocelová tyč bez metací hlavy. Společný je u všech hlav pohon stlačeným vzduchem. Vozík umožňuje měnit výškové postavení tyče dle jednotlivých průměrů a řídit rychlost posuvu při aplikaci. Součástí zařízení jsou polohovadla, která umožňují otáčení izolované trubky hydromotorem s možností velkého rozsahu otáček.                        

Při vlastním nástřiku malty tak vozík vyjíždí směrem z trubky ven a trubka se zároveň pomalu otáčí. Na stěny trubky je postupně nahazována malta.

Rotace trubky

Po dokončení této operace je trubka roztočena na maximální rychlost, při které dosahuje tíhové zrychlení na vnitřním povrchu trubky hodnoty téměř 10 G. Výsledkem odstředění je velmi hladký povrch a zlepšená adheze směsi vůči kovovému povrchu. Povrchová drsnost má vliv na tlakové ztráty a zanášení potrubí během jeho provozování.

Meziskladování

Trubky s čerstvě nanesenou směsí jsou opatrně pokulovány po roštu a po dobu min. 24 hodin nejsou nikam převáženy. Ihned po aplikaci se upraví konce dle požadavku zákazníka a čela se zakryjí plastovými víčky nebo fólií, aby se zamezilo rychlému vysychání a praskání povrchu. Dle potřeby se provádí kropení vodou. Expedice k zákazníkovi je vhodná nejdříve po 7 dnech uložení ve výrobním závodě.

Výstupní kontrola

Provádí se vizuální kontrola trhlin a měření tloušťky vrstvy. Dále se z každé míchačky odebírá vzorek pro zkoušku roztékavosti a jedenkrát týdně se provádí analýza čerstvé malty dle EN 10298.

Ke každé dodávce trubek s vnitřní cementovou výstelkou se zákazníkovi dodává návod na manipulaci a skladování trubek, jelikož cement není tak pružný jako samotná ocelová trubka a je nutno s touto trubkou zacházet opatrně. Také skladování má jasně definována pravidla. V důsledku nevhodné manipulace nebo nevhodného skladování může cementová výstelka praskat a tím vznikají trhliny.

Izolace vnějšího povrchu trubek

Trubky s vnitřní cementovou výstelkou jsou téměř vždy dodávány v kombinaci s vnější polyetylénovou (PE) izolací dle normy DIN 30670 nebo ISO 21809-1, popř. polypropylénovou izolací dle normy DIN 30678 a ISO 21809-1. Na PE/PP izolaci může být aplikována také vnější CE vláknitocementová izolace, která slouží k mechanické ochraně PE/PP izolace.

Typy polyetylénové izolace

1) DIN 30 670 - N ... Teplota  +50 °C, použití LDPE (Low Density PE)

2) DIN 30 670 - S ... Teplota.  +70 °C, nutnost použití HDPE (High Density PE)

3) ISO 21809-1 - třída A – LDPE, provozní teplota -20 až +60 °C

4) ISO 21809-1 - třída B – HDPE,  provozní teplota -40 až +80 °C

Typy polypropylénové izolace

5) DIN 30 678  - provozní teplota -20 až +110 °C

6) ISO 21809-1 - třída C – PP,  provozní teplota -20 až +110 °C

Provoz a údržba linky

Každý měsíc jsou na linkách prováděny cyklické běžné opravy (CBO) zaměřené zejména na klíčová zařízení linky – čerpadlo cementové směsi, míchačku, polohovadla pro otáčení trubky a metací hlavy. Nedílnou součástí denní údržby jsou revize hadic pro vedení cementové směsi od čerpadla do metací hlavy a čištění kanálů pro odvod přebytečné směsi.

Norma EN 10298 popisuje tři způsoby aplikace izolační výstelky:

a. Rotační metodou, při které se malta roztočí vysokou rychlostí otáčení a rozdělí se v podélném směru trubky. Působením odstředivé síly zhuštěné pevné části malty vytvoří hladkou izolační výstelku a část původního obsahu vody se vytlačí. Izolační výstelka částečně zbavená vody odolá při přepravě trubky na místo vytvrdnutí.

b. Metodou metací hlavice, při které je malta většinou hlavou pískometu vrhána odstředivou silou na stěnu trubky nebo armatury. Obsah vody v maltě zůstává při této metodě v průběhu použití prakticky nezměněn. Může se provádět dodatečné uhlazení povrchu vrstvy malty:

— rotací trubky;

— mechanickým hlazením nebo hlazením zednickou lžící.

c. Ruční metodou, při které je malta nanášena a hlazena ocelovým povrchem. Metoda se používá zpravidla za účelem oprav chybných míst izolační výstelky a často k izolaci armatury.

Hlavní požadavky normy EN 10298 na izolační výstelku:

  • poměr S/C (písek / cement)
  • poměr W/C (voda / cement)
  • mechanické vlastnosti malty
  • po 28 dnech – pevnost v tlaku min 50 MPa, pevnost v ohybu min. 5 MPa
  • vzhled a stejnorodost
  • tloušťka izolační vrstvy

Cementová výstelka má dle normy EN 10298 pět možností ukončení - typ C1 až C5. Jednotlivé typy ukončení jsou uvedeny na následujících obrázcích:

Konce trub

Největší podíl trubek je s úkosovanými konci, přičemž nejčastěji jsou trubky dodávány s úkosem 30° s tolerancí +5/-0 ° a kořenovým otupením 1,6 ±0,8 mm. Další možnost provedení konců je kolmý úpich nebo speciální druh konce, tzv hrdlový spoj.

Speciální druh konců  - hrdlové spoje

Pro jednoduché spojování vodovodního potrubí jsou určeny šroubovicově svařované trubky s hrdlovým spojením. Hrdla jsou vyráběna rozšiřováním konců trubek za studena. Konce trubek jsou kolmo upíchnuty.

Tyto trubky s vnitřní cementovou výstelkou jsou dodávány podle normy EN 10298 typ konce C4 a jsou opatřeny zpravidla vnější polyetylénovou izolací podle DIN 30670 nebo dle ISO 21809-1. Cementová izolace na straně hrdla je ukončena gumovým těsněním. Spojování se provádí zasunutím konce trubky do hrdla až na gumové těsnění a zavařením obvodovým koutovým svarem, který je jednodušší a umožňuje využití i méně zkušených svářečů. V místech spojů stačí pouze doizolovat vnější povrch, např. teplem smrštitelnou manžetou. Spoj nevyžaduje dodatečné ošetření vnitřního povrchu trubky.

Za dobu existence těchto izolačních linek bylo vyrobeno v Liberty Ostrava celkem 2000 km trubek izolovaných polyetylénem a polypropylénem a přes 240 km izolovaných cementem.

Důležitým atributem je mimo jiné skutečnost, že za celou dobu existence linek nedošlo z hlediska dodávek Liberty Ostrava k žádné větší reklamaci a dodaný materiál slouží k plné spokojenosti zákazníkům.

Text: Ing. Zdeněk Malínek Stavebniserver.com, Ing. Tomáš Červený Liberty Ostrava - vedoucí provozu Spirálová svařovna, závod Rourovny, Ing. Jan Pospíšil Liberty Ostrava - svářečský inženýr, závod Rourovny, foto a video: Stavebniserver.com

libertysteelgroup.com/cz/