Cime 3 kvartal 2024

Kon­cern Gretsch­-Unitas

Kon­cern Gretsch­-Unitas tvoří přes 50 výrobních a dis­tribu­torských společností z 35 zemí. Pod celosvětově úspěšnými značkami GU (stavební kování), BKS (zámky, zámkové sys­témy) a FERCO (stavební kování) poskytuje „náskok se sys­témem“.

Konkrétně vyrábíme a pro­dáváme asi 30 000 výrobků z oblastí okenní a dveřní tech­niky, automatických vstupních sys­témů a sys­témů řízení budov, které lze bez pro­b­lémů navzájem kombi­novat. S asi 3 700 zaměstnanci a tra­dicí delší než 100 let vyvíjí sku­pina GU nejen jednot­livé výrobky, ale také individuální komplexní řešení pro velké pro­jekty. Ve spo­lu­práci s architekty, pro­jekt­anty a výrobci pro­filových sys­témů vznikají harmo­nická spojení vizionářské architektury a inova­tivní tech­niky.

Vedení rodinné firmy, založené roku 1907 Vik­torem Gret­schem, dnes mají v rukou bratři Julius a Michael von Resch.