Cime 2 kvartál 2024

Voda z Nových Mlýnů pomůže lužním lesům na jižní Moravě

Povodí Moravy, s. p. ve čtvrtek zahájí manipulaci na vodním díle Nové Mlýny a pustí z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Doplní tím vodu ve drobných vodních tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok. Průtoky ve vodních tocích na jižní Moravě jsou podprůměrné, průtoky klesají na řadě míst i pod 20 % průměrných březnových hodnot.

Povodí Moravy zahájí ve čtvrtek tzv. povodňování lužních lesů v oblasti pod novomlýnskými nádržemi. Cílem je dostat vodu do lužních lesů, které vlivem změny klimatu strádají nedostatkem vody. Manipulace představuje důležité adaptační opatření, které umožní zadržet vodu v krajině na území soutokové oblasti. „Na základě žádosti Lesů ČR jsme začali zvyšovat akumulovaný objem v soustavě nádrží Nové Mlýny zvýšením hladiny v nádrži nad hladinu zásobního prostoru tak, abychom ji mohli jednorázově využít pro potřeby lesů v oboře Soutok. Tato voda by se tam běžnou cestou nedostala, proto je potřeba manipulací zvýšit odtok z Nových Mlýnů až na téměř 100 m3/s. Díky tomuto průtoku se voda z Dyje systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů dostane do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ popisuje ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy, s. p.

Vodohospodáři zvýší odtok z VD Nové Mlýny 17. 3. v ranních hodinách. Aktuální odtok z nádrže je 12 m3/s, během povodňování zvýší odtok až na 100 m3/s. Zvýšený odtok budou udržovat v závislosti na přítoku do nádrže asi půl druhého dne. Tato cílená manipulace pro podporu života lužního lesa představuje 11 mil. kubíků vody vypuštěných ze soustavy nádrží. „Vodní nádrže Nové Mlýny jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, která nám umožňuje i v poměrně suchém období velmi efektivně nakládat s vodou. Požadavek od Lesů ČR jsme obdrželi na konci února a od této doby jsme hladinu v nádrži díky vodě z ostatních nádrží mohli navýšit nad úroveň zásobního prostoru. Tuto vodu teď můžeme využít k omezení negativních dopadů sucha na lužní lesy,“ vysvětluje Tůma.

Hydrologická situace na jižní Moravě se na počátku jara nevyvíjí příznivě. Průtoky se pohybují mezi 40 a 15 % dlouhodobých měsíčních hodnot. Například Dyje na přítoku do VD Vranov má pouhých 18 % průměrných březnových hodnot, Svratka ve Veverské Bítýšce je na 21 %, Jihlava v Ivančicích na 27 % normálu.    

Zvýšené průtoky v Dyji také pomohou zvýšit hladinu v slepých a napojených ramenech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s Moravou. Tím dojde ke zlepšení environmentálních podmínek v těchto lokalitách. Vodohospodáři tak využívají zkušenosti z povodňování z předchozích let. „Letecké snímky z povodňováni v roce 2020 jasně dokazují obrovský přínos pro tuto suchem sužovanou oblast. Vedle stále zvyšujících se teplot se zvyšuje spotřeba vody rostlinami, negativně se do spotřeby vody promítá i prodloužení vegetačního období, větrná eroze a pokles hladin podzemních vod vlivem nižších srážek a poklesu průtoků ve vodních tocích. Z environmentálního hlediska je proto povodňování největší pomocí lužnímu lesu, ale i celé oblasti pod Novými Mlýny, neboť bude zavodněna celá údolní niva s cenným systémem kanálů,“ říká Tůma. Povodňování z VD Nové Mlýny pobíhalo v letech 2020, 2019 a 2017.

Celkové bilanční využití vody ze soustavy vodních nádrží Nové Mlýny pro environmentální účely je až 80 %. V současnosti Povodí Moravy, s. p. usiluje o obnovení zásobního prostoru na původně kolaudovanou úroveň 170,35 m n. m., které bývá nesprávně popisováno jako navýšení hladiny. Ve skutečnosti bude docházet k obnově přirozeného pohybu hladiny v rozmezí 169,85 m n. m. – 170,35 m n. m. v závislosti na hnízdění ptactva, tedy k pohybu hladiny oběma směry. „Právě takto akumulovaný objem vody z jarního tání, či zvýšených průtoků  by se dal pravidelně a nikoliv mimořádně jako nyní využívat k posilování vodního režimu pod Novými Mlýny či k zavlažování suchem postihovaných zemědělských ploch na jižní Moravě. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině a proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit,“  doplňuje Tůma.  V současnosti probíhá administrativní proces změny nakládání s vodami a změny manipulačního řádu VD Nové Mlýny.

UPOZONĚNÍ: Po dobu manipulací nebude bezpečné pohybovat se v korytě vodního toku Dyje. O ukončení manipulací budeme informovat na našem webu. O realizaci opatření proti suchu byly informovány obce s rozšířenou působností, Moravský rybářský svaz a další dotčené organizace.