Komatsu potřebu bagr

Ucelený systém výrobků pro podzemní sítě a kanalizace

Prefa Brno je tradičním výrobcem a dodavatelem léty prověřených betonových a železobetonových prvků pro výstavbu a opravy kanalizačních a inženýrských sítí. Tyto produkty mají na trhu své nezastupitelné místo, svým složením a kvalitativními vlastnostmi odpovídají nejen normám, ale zejména současným požadavkům zákazníků. Ti oceňují celou řadu jejich výhod, jako je dlouhá životnost, tvarová stálost, pestrost průřezů a v neposlední řadě také šetrnost vůči životnímu prostředí a nízké náklady na recyklaci.

Beton používaný k výrobě je vodotěsný, tvarově stálý, staticky nosný, otěruvzdorný a odolný vůči standardnímu chemicky agresivnímu prostředí. Všechny prvky lze na zakázku dodat také v provedení se zvýšenou odolností betonu vůči agresivnímu prostředí XF a XA. Aby se dostálo hlavního firemního cíle, kterým je spokojený zákazník, je kromě postupné evoluce standardních výrobků kladen velký důraz i na vývoj nových, inovativních řešení. Příkladem může být kyneta šachtových den, kterou je možné objednat v betonovém, čedičovém, kameninovém nebo plastovém (GFK, PP) provedení, nebo trouby s čedičovou výstelkou, poskytující špičkové parametry v oblasti obrusnosti, nasákavosti a odolnosti vůči opotřebení. Všechny produkty pak procházejí plánem zkušebních testů a kontrolou jakosti, což zaručuje jejich dlouhodobě stabilní kvalitu, která je pravidelně ověřována v rámci certifikace autorizovanými zkušebnami.

TROUBY

Betonové a železobetonové trouby jsou určeny zejména pro gravitační odvádění odpadních, dešťových a povrchových vod samospádem nebo při nízkém přetlaku. Jsou tedy zvláště vhodné pro výstavbu jednotných a dešťových kanalizací. Jelikož tyto výrobky splňují nejpřísnější kritéria kanalizačního provozu, jsou využívány také pro výstavbu trubních retenčních systémů a pro budování propustků v rámci projektů ŘSD (Ředitelství silnic a  dálnic) i SŽ (Správa železnic). Kruhové trouby jsou vyráběny od profilů DN300 až DN2500, vejčité trouby jsou v profilech 50/75, 60/90, 70/105, 80/120, 90/135 a 100/150, všechny typy trub jsou osazeny integrovaným těsněním pro zajištění vodotěsnosti a ke zvýšení životnosti a užitných vlastností lze trouby osadit čedičovou výstelkou na 120°, 180° a 360°průtočného profilu.

ŠACHTY

Tato řada výrobků nalézá uplatnění především v oblasti zavzdušnění, odvětrání, údržby, čistění a kontroly kanalizačních řadů. Využívají se také pro svedení kanalizačních potrubí do jednoho směru či pro změnu směru, sklonu nebo průřezu potrubí. Kanalizační šachty tak umožňují přístup k systémům stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod. Kanalizační šachty se vyrábí v kruhovém DN1000, 1200 a 1500, čtvercovém 1500x1500 i atypickém provedení, dle požadavků zákazníka. Skládají se ze svislých stavebních dílců, kde spodní část tvoří šachtové dno s osazením vodotěsného připojení pro dané potrubí. Střední část šachty tvoří šachtová skruž a horní, vstupní část, je tvořena přechodovou skruží, neboli kónusem. U mělkých šachet může být přechodová skruž (kónus) nahrazena zákrytovou deskou a pro změnu profilu DN se u šachet používá přechodová deska. Na horní dílce jsou zpravidla umístěny vyrovnávací prstence a na ně je poté osazen poklop pro dané zatížení.

TROUBY K PROTLAČOVÁNÍ A ŽLABOVÉ TROUBY

Trouby k protlačování jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako trouby se zúžením na jednom konci pro nasazení pryžového těsnění s navlečenou laminátovou, nebo zabudovanou ocelovou (případně nerezovou manžetou) na druhém konci (DN600 - 1200). Čelo jednoho konce trouby je opatřeno dřevotřískovým mezikružím pro přenášení protlačovací síly. Druhým typem jsou trouby s polodrážkou a integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci a perem na druhém konci (DN1400 - 2500). Čelo polodrážky trouby je opatřeno dřevotřískovým mezikružím pro přenášení protlačovací síly. Žlabové trouby jsou dodávány jako trouby s hrdlem a integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci a špicí na druhém konci (DN1000 – 1200), nebo jako trouby s polodrážkou a integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci a perem na druhém konci (DN1400 – 1600). Oba typy zahrnují hydraulické vlastnosti jak kruhových, tak vejčitých profilů.

DEŠŤOVÉ VPUSTI

Betonové dílce dešťových vpustí slouží pro zachycování a odvádění dešťových a povrchových vod ze zpevněných ploch do stokových sítí, typicky tedy k regulaci odvodnění pozemních komunikací či jiných veřejných prostranství. Standardně se vyrábí ve dvou průměrech a to DN450 a DN500. Skladba vpustí je navržena tak, aby vyhovovala zkouškám dle ČSN EN 1917 a mohlo být dosaženo maximální stavební hloubky 5 m bez dalšího statického posouzení. Také z těchto důvodů jsou dešťové vpusti dlouhodobě dodávány na stavby zabezpečované Ředitelstvím silnic a dálnic.

VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Betonové vodoměrné šachty se používají jako komory pro vodoměry a slouží pro ochranu vodovodní přípojky s variabilní výškou do 2 000 mm. Vodoměrné šachty jsou vyráběny ve variantě pojížděné a nepojížděné. Standardní zákrytová deska obsahuje jeden vstupní otvor o rozměru 600x600 mm nebo průměru 600 mm, ale jsou možné i jiné úpravy na základě projektové dokumentace či statického posouzení. Vodoměrné šachty mohou být osazeny litinovými nebo kompozitními poklopy, přičemž druhé jmenované splňují požadavky vodáren na dálkový odečet vodoměrů a mohou být dimenzovány pro zatížení silniční dopravou.

Kontakt: Prefa Brno a.s. Kulkova 10, 615 00 Brno

Tel.: +420 541 583 111

E-mail: prefa@prefa.cz

www.prefa.cz