Komatsu potřebu bagr

Regulovat odtok srážkové vody pomohou akumulační boxy

Suché a horké léto a zima bez srážek už několik let po sobě přinášejí ubývání zásob vody v přírodě. S vodou je nutné zacházet šetrně a ekologicky. Netýká se to jen vody pitné, ale i dešťové, kterou je vhodné zachytávat a zasakovat zpět do půdy. Jen tak docílíme toho, že se voda vrátí do svého přirozeného koloběhu. Důležitým pomocníkem jsou přitom akumulační boxy.

 

K problematice hospodaření s dešťovou vodou existuje celá řada předpisů a norem. Ty v prvé řadě říkají, že srážkové vody nelze volně vypouštět do jednotné kanalizace. Pokud ovšem není možné nechat dešťové vody zasakovat přímo na pozemku, je nutné srážky zadržet (retenovat) a poté regulovaně vypouštět do jednotné kanalizace. K tomu je ovšem potřeba získat souhlas správce kanalizace. Norma ČSN 759010 se zase týká návrhů, výstavby a provozu vsakovacích zařízení srážkových vod. Stanovuje postupy a pravidla provádění geologického průzkumu, na základě kterého se pak provádějí výpočty parametrů vsakovacích objektů.  Dále norma TNV 759011, která se také věnuje odvádění srážkových vod,  stanovuje parametry, např.  kdy a jakým způsobem je nutné vodu předčistit. Tyto normy je nutné dodržet nejen při nové výstavbě, ale i při přestavbách a renovacích zástavby starší.

 

Pozor na kontaminaci

Ať už se stavebník rozhodne vodu zasakovat, anebo musí retenovat, je nutné, aby zařídil její přečištění tak, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy a podzemních vod. Dešťová voda totiž obvykle není čistá, během své cesty na zem a při kontaktu se zpevněnou plochou do sebe může absorbovat různé nečistoty. Jednak to jsou rozpouštěné látky v atmosférických srážkách, jednak nečistoty, které se hromadí na povrchu během období sucha.

V závislosti na druhu znečištění může být v zasakovacím systému zakomponována filtrační šachta pro zachycení hrubých nečistot, separační šachta a šachta sedimentace písku k odfiltrování nejjemnějších plovoucích a unášených částic. Dešťová voda také může obsahovat různé chemické, ropné nebo jiné nebezpečné látky. K jejich odstranění slouží například filtry Certaro, které dokáží odolat plnému dopravnímu zatížení bez nutnosti ochranného obetonování a vydrží velkou provozní zátěž.

 

Zasakování a zadržování

Po zbavení všech nečistot se dešťová voda může se nechat lokálně vsakovat nebo zadržovat, pokud to umožňují místní geologické podmínky i požadavky územního plánu. Geologický posudek je proto nezbytným prvním krokem při rozhodování, jak odvod srážkových vod řešit. Ten obsahuje výsledky vsakovacích zkoušek v hloubce, kde se předpokládá uložení vsakovacího objektu, a stanoví tak, zda je stavební pozemek pro zasakování vhodný. Posudek také napoví, jaký typ vsakovacího zařízení lze použít. Zařízení jsou různá: akumulační boxy, tunelové systémy, vsakovací šachty nebo příkopy. Systémy je také možné kombinovat. Vždy je však potřeba brát v úvahu územní plán, nutnost výkopových prací, snadnost instalace, čištění a kontroly.

 

Akumulační boxy Q-Bic

Jako vsakovací zařízení mohou být použity například akumulační boxy Wavin Q-Bic, které jsou vyrobeny z čistého polypropylenu. Boxy Q-Bic pro retenci a zasakování jsou vhodné z důvodu vysokého využitelného objemu, snadno se umisťují a instalují a jsou mimořádně odolné. Každý box pojme 410 litrů vody a je charakteristický revizním kanálem o průměru 500 mm pro snadnou kontrolu a čištění. Systém lze použít i pod plochy s dopravním zatížením. Velkou výhodou je také jejich modulovatelnost, takže mohou být vyskládány do požadovaného tvaru. Při instalaci systému je vyžadováno minimum výkopových prací a oproti betonovým zařízením je instalace časově méně náročná.

Modernější variantou tohoto boxu je pak Q-Bic Plus, který přináší maximální konstrukční svobodu a rychlost instalace. Odlehčené boxy mají integrované konektory, které umožňují výrazně rychlejší instalaci ve srovnání s tradičními plastovými systémy, které využívají spojovací klipy a trubky.

 

Q-Bic Plus v praxi

Příkladem využití akumulačního boxu Q-Bic Plus v praxi je instalace systému odvodu srážkových vod z plochy 2119 m2 pro Showroom  Opava. Kromě zmíněného akumulačního boxu Q-Bic Plus o objemu 17,4m3 byl do projektu dodán hydrodynamický separátor Wavin Certaro HDS Pro a vírový ventil Wavin Mosbaek pro regulaci odtoku.