husqvarna

Olomoucký kraj představil starostům budoucnost nakládání s odpady

Jak se obce v kraji vypořádají s chystaným zákazem skládkování? Má Olomoucký kraj představu o tom, kde by měl končit zbytkový směsný komunální odpad? I na tyto otázky se snažili dnes zástupci hejtmanství odpovědět představitelům více než 150 obcí z regionu na odborném semináři v Olomouci.

Největším problémem, se kterým se obce budou muset co nejdříve vypořádat, je podle odborníků hledání řešení, jak využít zbytkový směsný komunální odpad. Z těchto důvodů kraj jako jeden z prvních regionů v zemi před časem inicioval vznik spolku „Odpady Olomouckého kraje“, který v současnosti sdružuje obce a města z regionu, v nichž žijí více než dvě třetiny populace kraje. Před nedávnem navíc kraj schválil nový Plán odpadového hospodářství, který předpokládá, že občané v následujících letech vyprodukují každoročně zhruba 160 000 tun zbytkového směsného komunálního odpadu. „Chceme důsledně podporovat prevenci a zlepšovat systém recyklace, abychom množství tohoto odpadu minimalizovali. Na druhou stranu se musíme včas připravit na legislativně schválený zákaz skládkování v roce 2024 a najít nejvhodnější řešení problému se zbytkovým odpadem. Nepřejeme si, aby obce za pár let stály před neřešitelnou situací, že nebudou vědět, co mají s tímto odpadem dělat, případně že pro ně bude jeho likvidace znamenat neadekvátní finanční zátěž,“ uvedl náměstek olomouckého hejtmana Michal Symerský, který má problematiku životního prostředí ve své kompetenci.

I z těchto důvodů krajský spolek ve spolupráci s partnery plánuje, že by na území kraje vzniklo moderní zařízení, které by zajistilo zpracování 100 000 tun zbytkového odpadu. „Inspiraci hledáme ve fungujících modelech v zahraničí. Chtěli bychom, aby zvolené řešení co nejméně zatěžovalo životní prostředí. Velký důraz klademe také na zvýšení materiálového využití směsného komunálního odpadu a v neposlední řadě i zhodnocení jeho energetického potenciálu,“ uvedla koordinátorka systému odpadového hospodářství v Olomouckém kraji Zuzana Ochmanová.

Spolek hodlá ve spolupráci s krajem a partnery hledat možnosti financování projektu, jehož náklady odborníci odhadují na 1,5 až 2 miliardy korun.

Prostřednictvím memoranda spolek navázal spolupráci s firmou PGP Terminal, která na semináři zástupcům obcí představila jednu z nejmodernějších technologií na likvidaci směsného komunálního odpadu v současnosti.  „Jedná se o moderní a ekologické řešení, které nelze srovnávat s dosud používanými konvenčními zařízeními. Jde o zařízení, v němž dochází k přeměně odpadu na prvky a jednoduché sloučeniny, např. vodík, oxid uhelnatý a vodu. V zařízení se při teplotách okolo tří tisíc stupňů Celsia odpad transformuje na syntetický plyn, z něhož se po pročištění vyrábí elektřina, teplo nebo palivo pro automobily,“ popsal Petr Břenek, generální ředitel společnosti PGP Terminal, která vlastní licenci na kanadskou technologii Westinghouse Plasma Corporation pro Česko. Vedlejším produktem procesu je podle jeho slov sklovitá tavenina, která má široké využití ve stavebnictví.

Ve spolupráci s hejtmanstvím spolek připravuje také žádost o evropské dotace na vytvoření systému 7 odpadových center na území celého kraje. „Tato centra by umožnila smysluplné a efektivní nakládání s komunálními odpady pro členy spolku ve smyslu dodržení hierarchie nakládání s odpady. Mimo jiné by měla být vybavena i moderními překladišti k odvozu zbytkového komunálního odpadu k dalšímu využití,“ doplnila Ochmanová. Spolek, který sdružuje velká města i malé obce, podle jejích slov stále přijímá do svých řad členy a připravuje harmonogram plnění jednotlivých cílů, aby odpovídaly novému krajskému Plánu odpadového hospodářství.

„Neradi bychom řešení důležitých problémů nechávali na poslední chvíli, budoucnost vidíme ve společném koordinovaném postupu, díky němuž zajistíme obcím stabilitu a lepší pozici pro vyjednávání o finančních podmínkách. Naším cílem je moderní řešení, které bude environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné,“ uzavřel Symerský.

O spolku „Odpady Olomouckého kraje“

Spolek „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“ začal po dlouhých přípravách oficiálně fungovat v červnu minulého roku. Založil jej Olomoucký kraj spolu s obcemi s rozšířenou působností. Posláním spolku je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadu a zajištění efektivního nakládání s komunálním odpadem členů spolku (vlastníky tohoto odpadu jsou obce), v souladu s platnou legislativou České republiky. Aktuálně jsou členy spolku obce a města, ve kterých žije dohromady více než 400.000 obyvatel. V roce 2015 proběhlo více než 40 setkání se starosty a zastupiteli obcí v Olomouckém kraji, 9 odborných seminářů se zúčastnilo takřka 300 zástupců samospráv z regionu.

O společnosti PGP Terminal

Společnost PGP Terminal, a.s. je od roku 2012 výhradním zástupcem společnosti Westinghouse Plasma Corporation a držitelem licenčních práv pro aplikaci této technologie pro oblast České republiky a Slovenska. Jejím cílem je vybudování zařízení na energetické nebo materiálové využití komunálního odpadu prostřednictvím využití technologie plazmového zplyňování na území České republiky a Slovenska.