Mercedes

Funkční trasy OBO Bettermann na dřevě

Požadavky na zachování funkčnosti elektrických zařízení podle ČSN 73 0895 se dotýkají mnoha staveb, včetně budov vystavěných částečně nebo zcela ze dřeva.

Pro své pozitivní vlastnosti zažívá dřevo svou renezanci jako stavební materiál. Představuje obnovitelný zdroj stavebního materiálu, do staveb přináší příjemné vnitřní klima a je lehčí než železobeton. Díky tomu je v současnosti jedním ze stále častěji využívaných hořlavých stavebních materiálů, který se přitom ale díky svým specifickým vlastnostem chová v případě požáru relativně příznivě i přesto, že požární ochrana a dřevěné stavební konstrukce nejdou zdánlivě vůbec dohromady.

Dřevo za požáru

Na povrchu nechráněného dřeva přivráceného k ohni se při vysokých požárních teplotách vytváří zuhelnatěná vrstva, chránící dřevěnou strukturu pod ní před dalším přísunem kyslíku, a tudíž i před dalším spalováním. Chráněný zbytkový nosný průřez dřevěného dílu (obr. 1) lze vypočítat na základě údajů ze všeobecně platných stavebních předpisů, což umožňuje spolehlivé dimenzování dřevěných nosných dílů i součástí použitých k bezpečnému upevnění navazujících dílů nebo systémů. Požadovaná doba požární odolnosti bývá v těchto případech 30 nebo max. 60 minut a za vhodné dřevěné nosné prvky k instalaci elektrického kabelového systému s funkční integritou lze považovat obvodové a vnitřní stěny, stropy, podpěry i nosníky z masivního dřeva.

Pro výše uvedené parametry dřevěných stavebních konstrukcí a vybrané kabelové nosné konstrukce s funkčností dle ČSN 73 0895 značky OBO bylo provedeno v autorizované požární laboratoři PAVUS a.s. posouzení vhodných způsobů jejich vzájemného mechanického propojení, díky čemuž dnes může společnost OBO Bettermann nabídnout spolehlivé montážní způsoby na dřevěné stavební konstrukce pro celou paletu vybraných kabelových tras s integrovanou funkčností při požáru.

Bezpečná montáž na dřevěné stavební díly nechráněné před požárem se v těchto případech provádí speciálně testovanými šrouby k uložení do dřeva, pro které je k dispozici všeobecně platné evropské technické posouzení (ETA). Jedná se tedy o velmi kvalitní řešení spolehlivého upevnění kabelových tras s funkční integritou na dřevěné stavební konstrukce.

Způsoby instalace

Vedení kabelů v budově musí vždy respektovat celkovou koncepci budovy. Za nezbytně nutné pro celkové rozvedení kabelů po dřevěných konstrukčních prvcích lze přitom požadovat tyto způsoby vedení kabelů:

  • po straně nosníku v podélném směru (obr. 2);
  • pod nosníkem v podélném směru (obr. 3);
  • svisle nebo šikmo po nosníku (obr. 4 a 7);
  • pod nosníkem v příčném směru (obr. 5).

Po stanovení způsobu vedení kabelů, jejich objemu a hmotnosti lze tedy následně u OBO zvolit již bez problémů optimální provedení souvisejícího kabelového úložného systému a způsob jeho upevnění k dřevěnému stavebnímu dílu.

Z hlediska možného popálení dřeva je nejdůležitějším prvkem celého řešení použitý spojovací šroub do dřeva. Jeho mechanické vlastnosti při vysokých požárních teplotách často omezují přípustné zatížení jím fixovaných kabelových tras, takže nemusí být vždy reálné využít maximální přípustné zátěžové parametry kovového kabelového nosného systému, dosažené při montáži na nehořlavých stavebních materiálech, jakými jsou nosný beton nebo cihelné zdivo. Při instalaci na dřevo je proto někdy potřeba zmenšit maximální povolenou rozteč podpěrných konstrukcí a v některých případech kromě toho ještě instalovat mezi nosný prvek kabelového nosného systému, např. výložník, a dřevěný stavební díl protipožární desku (obr. 6) chránící na jedné straně dřevěný povrch před účinky ohně a na straně druhé rozdělující mechanické zatížení vyvozené kabelovou trasou do větší plochy. Při požáru nemůže díky tomu připevňovaný díl nepřípustně tlačit do spáleného dřeva.

Společnost OBO Bettermann nabízí pro montáž kabelových tras s integrovaným zachováním funkčnosti dle ČSN 73 0895 do stavby již mnoho let celou paletu v praxi ověřených bezpečných řešení. Díky trvalému rozšiřování této nabídky lze nyní trasy značky OBO vést spolehlivě i po hořlavých dřevěných stavebních konstrukcích.