Cime 2 kvartál 2024

Čedičová vejčitá trouba, rekonstrukce kanalizace v ulici Řásnovka

Čedičové prvky se na rekonstrukci a výstavbu kanalizací používají téměř 70 let. Vždy se jednalo pouze o tvarovky, jejichž velikost byla limitována technologickými možnostmi. Až v posledních letech díky intenzivní spolupráci mezi investorem (PVS), provozovatelem (PVK), projektantem (Ko-Ka) a realizační firmou (Čermák a Hrachovec) a našimi vývojovými pracovníky došlo k vývoji a aplikaci výrobku, který je na vrcholu materiálů pro výstavbu a sanaci kanalizačních sítí.

Vývoj čedičové trouby vejčitého tvaru

Jelikož na trhu neexistuje jiný materiál pro vejčitý tvar kanalizace s životností převyšující 100 let, používá se pro výstavbu a rekonstrukci čedič. V minulosti se vždy jednalo pouze o čedičovou kynetu, která byla navýšená o čedičové bočnice do výšky požadované provozovatelem ve stokách a to buď formou vyzdívky, nebo jako výstelka trub betonových. V září roku 1995 došlo k prvnímu kontaktu mezi Eutitem a PKVT. Do prvních konzultací ohledně provozních požadavků a zpracování návrhů výkresů se zapojili firmy Kankol, Varis a Čermák a Hrachovec. Začátkem roku 1996 proběhl vývoj společně s přípravou forem a vyrobily se první kusy. V březnu 1996 se dodaly první kusy žlabů na stavbu Slavojovi ulice v Praze a následně během dubna 1996 se ověřila funkčnost usazených žlabů a provedlo se vyhodnocení. Tento rok tedy byl mezníkem, od kterého se žlaby začaly přizpůsobovat požadavkům provozovatele. Posledním požadavkem ze strany PVK bylo vyrobit troubu podle návrhu projekční kanceláře Ko-Ka, která by byla tvořena čedičem na 360° svého obvodu. Navíc v takové délce, aby to co nejlépe vyhovovalo potřebám a možnostem stavební firmy. Pražské stoky jsou konstruovány ve vejčitém profilu takovým způsobem, že dno je vždy opatřeno materiálem odolným proti otěru a klenba materiálem, který vydrží silné chemické namáhání (cihly). Proto musí být další konstrukce stok v tomto profilu stejně odolné. Bohužel je v České republice drastický nedostatek schopných zedníků. Proto by dle návrhu stoka z tvarovek na 360° představovala řešení problémů jak s otěrem, tak s chemickou odolností, ale především také s rychlostí výstavby. Ostatním materiálům používaným na výstavbu stok vejčitého profilu chybí otěruvzdornost a zejména časem ověřená životnost. Tu sice ostatní výrobci deklarují na 100 let a více, ale jedná se o životnost teoretickou a dobou neověřenou. Trouba měla mít podle zadání co nejjednodušší spoj a splňovat potřebnou statickou únosnost. Rovněž zde byl požadavek na vytvoření oblouků. V roce 2018 se začala firma Eutit znovu zabývat návrhem Ing. Šejnohy z roku 1996 na výrobu tvarovek k obložení stoky na 360°. Po vývoji opracování tvarovek s přesností 0,1 mm a použití kvalitního spojovacího materiálu byl již jen krok ke slepení tvarovek do požadované trouby.


Technologie výroby vejčitých trub

Pro výrobu čedičových trub vejčitého tvaru slouží tvarovky o síle 35 mm, které jsou navrženy takovým způsobem, aby v jednotlivých řadách nevznikaly podélné spáry v celém profilu. Tyto tvarovky se po odlití obrousí moderními diamantovými nástroji na přesný tvar a poté se pomocí šablony slepí na 360°, jednotlivé segmenty v délce 330 mm. Tyto jsou poté slepovány k sobě až na požadovanou délku. Spoje mezi jednotlivými segmenty jsou následně obandážovány skelnou páskou s epoxidem. Spojení jednotlivých trub je provedeno manžetou vyrobenou z kompozitního materiálu s příměsí čediče. Tato manžeta je trvale přikotvena na jednu část trouby a na druhém konci je v drážce pryžové těsnění. Oblouky se vyrábí slepením segmentů zkrácených na potřebný úhel.

První praktické využití na projektu Řásnovka

Předpokladem pro použití na stavbách v Praze byla certifikace výrobku a statické únosnosti. Tyto podmínky byly splněny a nezbývalo tedy, než ověřit funkčnost tohoto produktu v praxi. První akcí, kde byly tyto segmenty uplatněny, byla rekonstrukce stoky v ulici Řásnovka. Jednalo se o akci PVK. Projekční firmou byla společnost Ko-Ka. Realizaci provádí specialisté na stavbu inženýrských sítí, firma Čermák a Hrachovec.

Technické informace k rekonstrukci stoky 600/1100 v ulici Řásnovka

• Stavba se nachází v zastavěném území v historické části města nedaleko řeky Vltavy v prostorách parkoviště a pěší zóny ul. Řásnovka. Šíře pěší zóny v místě stavby, která je obklopena zástavbou, se pohybuje okolo 3 m, v ulici se nachází spousta inženýrských sítí.

• Jde o zděnou stoku ZDCH 600/1100, která slouží pro odvod splaškové i dešťové vody z daného území o celkové délce opravy 70,14 m.

• V květnu 2018 byl proveden firmou Inset s.r.o. průzkum stoky v ulici Řásnovka. Bylo zjištěno vážné poškození klenby, v jejím vrcholu je souvislá trhlina. Byla detekována rozvolněná cihlová vyzdívka s chybějícím pojivem do výšky 1. až 2. řady cihel nad žlábkem. Žlábky jsou na hraně životnosti. Na základě provedeného průzkumu bylo rozhodnuto provést celkovou opravu stoky 600/1100 výměnou za novou shodného rozměru s čedičovým žlabem.

• Těžní šachta má rozměry 2,5 x 4,0 m s hloubkou 4,45 m.

• V úseku TŠ1 – BV proběhne zajištění okolí ražby pomocí tryskové injektáže, protože v tomto úseku je ulice poměrně úzká a stoka nevede v ose ulice, ale je umístěna nepravidelně. Trysková injektáž zajistí vetší stabilitu okolních budov během stavebních prací. Proto je zde pro přeražbu zvolen větší kruhový profil, který by měl pojmout kanalizaci v různých polohách umístění v ulici. Nová trasa kanalizace bude už umístěna do osy ulice.

Závěr

Stavba díla zatím není k dnešnímu dni dokončena. Při provádění stavby se potvrdil výskyt dutin nad stávající zděnou stokou, tyto dutiny v nadloží bylo nutné během ražby tunelu sanovat. Vzhledem k náročnosti injektáží, které korespondují se špatným stavem stoky, se předpokládá dokončení do konce tohoto roku. Již teď však lze říci, že použití celoprofilových trub z taveného čediče bylo krokem správným, který zněkolikanásobí životnost stoky a rovněž urychlil práce s výstavbou. Již nyní jsou připraveny formy na jiné profily Pražského standardu, např. PN V. Oproti jiným materiá - lům jsou trouby z čediče lehčí a vzhledem k životnosti výrazně levnější. Kombinací skvělého materiálu, výborně připraveného projektu a především zkušené realizační firmy vzniká dílo, jež si nezadá s dědictvím, které nám tu zanechal génius jménem Lindley.

Kontakt:

EUTIT s. r. o. č. p. 196, 353 01 Stará Voda

Tel.: +420 354 789 106, linka: 111, 150

E-mail: eutit@eutit.cz www.eutit.cz