husqvarna

V druhé polovině září začne obnova Předního rybníku v Hustopečích. V rámci prací provedou vodohospodáři rekonstrukci hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a částečné odtěžení nánosů. Dojde tak k obnovení funkcí nádrže, kterými je zejména zadržování vody v krajině a převádění povodňových průtoků. Práce potrvají 14 měsíců.

Přední rybník v Hustopečích převzalo Povodí Moravy, s. p. do své správy společně se Zadním rybníkem po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011 ve značně zanedbaném stavu. Funkční objekty Předního rybníku byly již v té době v nevyhovujícím stavu a retenční schopnost rybníku byla snížena nánosy. „Zadní rybník jsme opravili v letech 2013 a 2016, kdy proběhla nejdříve oprava levé části opevnění a zatěsnění hráze, následně pak oprava pravé části opevnění hráze. Po dokončení opravy Zadního rybníku začaly přípravy rekonstrukce Předního rybníku. Vše je připravené a práce můžeme zahájit. Nádrž nejdříve vypustíme, abychom mohli provést přípravné práce. Následně se pustíme do opravy funkčních objektů, tělesa hráze i odpadního koryta pod vodní nádrží. Význam rekonstrukcí obou rybníků je o to větší, neboť oba extrémy – jak vysoké srážky spojené s vyššími průtoky, tak sucho – se v této oblasti významně prohlubují. Odtěžení sedimentů zvýší akumulovaný i retenční prostor a zatěsnění hrází pak zlepší hospodaření s vodou, aby bylo možné i s malými přítoky rybníky naplnit a vodu v nich udržet,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V průběhu září tak dojde k pozvolnému vypuštění vody z vodní nádrže tak, aby mohly proschnout sedimenty. Obnova retenční schopnosti Předního rybníku bude nejdříve spočívat v nezbytném odtěžení části nánosů. „Dle průzkumu jsme naměřili sedimenty o mocnosti až 1,6 m. Celkem odstraníme z nádrže 2400 kubíků sedimentů, těžit budeme od paty hráze do vzdálenosti přibližně 30 metrů,“ říká Gargulák.

Další stavební práce odstartují po zimě, kdy dojde k rozebrání a opětovnému nasypání hráze, odstranění výpustného zařízení, jeho nahrazení novou výpustí, kompletní rekonstrukci bezpečnostního přelivu a odpadního koryta. Obnova nádrže potrvá 14 měsíců a vyžádá si finanční prostředky ve výši 14,9 mil. Kč. Tyto prostředky budou hrozeny z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „129 392 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ i z finančních prostředků Povodí Moravy, s. p. Na obnově nádrže se podílí také město Hustopeče, které státnímu podniku Povodí Moravy darovalo pozemky dotčené stavbou.

Přední rybník, neboli vodní dílo Hustopeče I., bylo vybudováno a uvedeno do provozu v letech 1952-1953. Zásobní prostor nádrže je 111 400 m3. V minulých letech došlo kvůli dlouhotrvajícímu suchu k výraznému poklesu hladiny v Předním rybníku, což bylo způsobeno zejména nízkou vydatností vodního toku Štinkovka. Od letošního roku došlo díky příznivější hydrologické situaci k částečnému napuštění Předního rybníka. Tato skutečnost dokládá původní předpoklad, že stav hladiny nádrže bude od počátku plnění záviset výhradně na hydrologické situaci a vydatnosti Štinkovky.