Cime 2 kvartál 2024

Sportovní hala Těrlicko - umístění sportovní haly aneb věčné dilema investora

Volných míst vhodných k výstavbě nových objektů všeho druhu rapidně ubývá. Tento fenomén, který můžeme pozorovat zejména v intravilánu měst a obcí, se projevil i při výběru vhodné lokality pro výstavbu sportovní haly v Těrlicku.

 Zástupci obce museli zvážit nejprve budoucí využití a dostupnost. Zástupci investora řešili kromě celkové výše nákladů na výstavbu zase dojíždění versus méně prostoru.

Na základě těchto úvah byla pro umístění stavby následně zvolena varianta situovaná nejblíže centru obce, aby mohla nová hala sloužit také základní škole, a to především v dopolední době, kdy je využití sportovních zařízení, umístěných mimo hlavní krajská sídla, minimální. Tato varianta zároveň představovala efektivní řešení problému s nedostatečnou velikostí a vybavením stávající tělocvičny v budově základní školy. Nejenže se jedná o celkový trend doby v podobě dostupnosti, ale jde také o provozní hodiny využití. Je zbytečné postavit krásnou budovu v místech, kde se bude reálně využívat o desítky procent méně než jinde, protože bude návštěvníkům špatně dostupná.

Výběr lokality, který byl investorem důsledně zvážen, předurčil zvýšenou finanční náročnost a celkovou velikost objektu včetně jeho přidružených částí při zachování požadovaných objemů a možností využití. Logicky tedy musela následovat prostorová optimalizace a příprava území si vyžádala také technicky náročnější řešení.

Zájmové území se totiž nacházelo ve svahu a vytvářelo minimálně tři výškové úrovně. Jižně od ideální plochy pro výstavbu se nachází důležitá místní komunikace na ulici Nábřežní, sloužící pro přístup k jednotlivým objektům, jejíž funkci bylo potřeba zachovat. Severně, nejvýše od zvoleného prostoru se nachází atletický ovál a hřiště s umělým povrchem. V rámci celkové modernizace byly tyto venkovní plochy nově provedeny v roce 2015 včetně odvodnění, oplocení a osvětlení. Pro tento projekt byly do značné míry využity dotační prostředky, což znamenalo udržitelnost minimálně pět let. Do plochy a oplocení tedy vzhledem k předpokládané realizaci v roce 2019 nebylo možné zasahovat a veškeré práce musely být navrženy tak, aby nedošlo ke zmenšení nebo poškození tohoto povrchu. Lokalita zvolená pro výstavbu nové haly měla dále nedořešen odtok dešťových vod ze severních, výše položených částí. Hydrogeologické poměry neumožňovaly vsakování. Projektová příprava se proto neobešla bez geotechnických znalostí a dovedností, které bylo v závislosti na místních podmínkách nutné racionálně skloubit se znalostmi hydrogeologického, respektive vodohospodářského charakteru.

K zajištění maximálního využití potřebného prostoru byly v severní části předmětného pozemku navrženy železobetonové opěrné stěny několika druhů pro zabezpečení svahu (atletického oválu) nad sportovní halou. Přímo u plánovaného objektu sportovní haly a zázemí se jednalo o kotvenou pilotovou stěnu umístěnou na severní a východní straně – půdorysně ve tvaru L. Piloty byly naprojektovány do hloubky 8 m, přičemž byla maximální volná výška navržena 3,5 m, při realizaci až 4,5 m. Vrchní část pilot byla spojena železobetonovým prahem, upevněným zemními kotvami pod stávající atletický ovál do hloubky až 12 m. Vzhledem k výšce opěrné stěny a množství odtěžené zeminy bylo nutné nejdříve provést pilotovací rovinu. Teprve po důkladném zhotovení a zajištění svahu v této části bylo možné větší množství zeminy odkopat a provést zbývající část plošného odvodnění za opěrnou stěnou a ŽB torkret. Součástí projektu se stala také gravitační úhlová stěna sloužící k ochraně parkoviště, kde bylo možno ponechat více místa od hrany svahu. Dokončení opěrných stěn předcházelo provedení kanalizace a spojení všech odvodů drenáží, tvořících dvě větve mimo plochu sportovní haly.

Bezprostředně východně a západně od předmětné lokality pro výstavbu nové sportovní haly se nacházely stávající RD, které musely být zachovány. Majitelé těchto objektů se obávali možného zvýšení hluku doléhajícího na jejich nemovitosti, a proto požadovali prověření jeho akustické úrovně. Z těchto důvodů byla navržena koncepce umístění technologie nad zázemí sportovní haly.  Akustickou zábranu k nejbližšímu rodinnému domu tak tvořila celá sportovní hala, která zázemí převyšuje přibližně o jedno patro.

Samostatný návrh objektu se skládá z jednopodlažního zázemí, kde je umístěna technická místnost, čtyři šatny, kancelář správce, sklad sportovního nářadí a foyer s prostorem pro nejbližší příznivce provozovaného sportu. Konstrukční systém zázemí tvoří zděná stavba na monolitických základových pasech s plochou střechou podporovanou předpjatými železobetonovými Spiroly, nad níž se nachází kompletní technologie vzduchotechniky a chlazení.

Výška této části odpovídá přibližně úrovni atletického oválu, takže zde vznikl jednoduchý přístup pro servis a případné opravy. Kolem zařízení bylo nutné zhotovit protihlukovou bariéru pomocí hliníkových lamel vhodně doplňujících celkový vzhled. Výplně otvorů jsou provedeny v kombinaci plastů s dekorem, hliníkových vstupních dveří a prosklených stěn. Celá tato část zázemí je dilatačně oddělena od navazující sportovní haly.

Hlavní sportovní plocha byla prostorově navržena pro basketbal, tenis, nohejbal, volejbal, badminton, házenou, fotbal a florbal.

Hrací plocha nabízí vysokou variabilitu. Pro turnaje nebo tréninky umožňuje vystavení dvou volejbalových, resp. tří badmintonových hřišť na šířku plochy a její funkce může být kumulovaná s využitím horolezecké stěny, která je umístěna na severní štítové straně. Horolezecká stěna také umožňuje částečné naklápění.

Fotbalové hřiště bohužel velikostně neodpovídá provedení. Pro mistrovské soutěže by musel být větší výběh za koncovými čarami. Jednalo se však o vynucený kompromis pro prioritní umístění sportovní haly v obci, jak bylo zmíněno hned na úvod. Navíc je možné zažádat o výjimku a aktuálně se mistrovské soutěže vůbec nekonají. Ve finále tudíž nabízí dostatečné využití i fotbalové hřiště.

default

Stavebně konstrukční řešení bylo zvoleno ve formě železobetonových sloupů 500×500 mm opláštěných zavěšenými izolačními PUR panely Kingspan a zastřešení pomocí pohledových dřevěných lepených plnostěnných sedlových vazníků. Světlá výška haly po tyto vazníky je 7 m, přičemž v nejvyšším vrcholu činí výška po podhled přes 8 m. Založení stavby je provedeno na železobetonových patkách a pilotech o délce 7–11 m a průměru 900 mm. Podlaha je řešena jako moderní litý povrch vhodný pro všechny požadované sporty. V případě některých sportů umožňuje jejich provozování nejen na rekreační úrovni. Podhled tvoří desky Heradesign doplňující vzhled viditelných vazníků. Hliníkové výplně otvorů disponují determálním trojsklem. Zajímavostí jsou maximální parametry útlumu akustického tlaku výplní otvorů, jinak řečeno, co největší neprůzvučnost. Po obvodu jsou na vnitřní straně nainstalovány zábrany a sítě zabraňující poškození PUR panelů.

Objekt je zastřešen plochými střechami se spádem do 5 %. Jako krytina byla zvolena fólie mPVC. Zde vizuální koncepce navazuje na okolní objekty rodinných domů, které mají rovněž plochou střechu, přičemž jižně se nachází bytový dům s klasickou panelovou soustavou OP 1.11.

Celkově lze říct, že se podařilo všechny požadavky vyplývající z umístění stavby optimálně vyřešit v souladu s vizuálně vhodným dojmem.

Z pohledu vytápění je technologické zařízení objektu řešeno podlahovým topením, přičemž zdrojem jsou plynové kondenzační kotle v kombinaci s kogenerační jednotkou napojenou na zemní plyn. Vzduchotechnika a chlazení byla umístěna na střechu objektu, aby se do zázemí prostorově vše vešlo. Optimální osvětlení zajišťují LED zdroje. V hale jsou na výplních elektricky ovládané žaluzie pro možnost zatemnění a odstínění v době zapadajícího slunce.

U haly bylo navrženo parkoviště pro 30 osobních aut a 2 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Celkově je stavba provedena bezbariérově. Konstrukčně bylo parkoviště navrženo v kombinaci zámkové dlažby v pojezdných pruzích a parkovacích stání ze zatravňovací dlažby.

V komunikaci na ul. Nábřežní a její blízkosti byly vedeny všechny potřebné inženýrské sítě, dešťové vody bylo možné svést jižně do stávajícího místního recipientu.

Tento aspekt si však vynutil navýšení rozpočtu celého projektu. Vzhledem ke zvolenému umístění a popsaným konstrukcím byl překročen původní předpoklad alokovaných financí. Proto bylo potřeba zajistit dodatečné spolufinancování z dotačních prostředků. Zde se naplno projevila schopnost vedení obce a znalost prostředí dotačních titulů v ČR.

Akce byla v tomto rozsahu projekčně zpracována a připravena. Postupně bylo žádáno o několik dotačních zdrojů, z toho jedenkrát neúspěšně.

Avšak jak se říká, štěstí přeje připraveným... a v dnešní době i vytrvalým.

Podobně jako u jiných projektů byla navzdory počátečnímu neúspěchu nakonec zajištěna možnost využití dotace v celkové výši max. 30 mil. Kč. Tato suma činila při projektové ceně přes 50 % investičních nákladů. Přestože se stavební náklady po výběrovém řízení a doplnění některých navazujících prvků vyšplhaly až na přibližně 60,8 mil. Kč bez DPH, stále se jedná o nezanedbatelnou podporu, bez které by tento projekt nejspíše nemohl být realizován.

Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrála společnost s dostatečným zázemím a kvalitními pracovníky na klíčových pozicích. „Z týmu firmy Strojírny a stavby Třinec, a. s. se jistě sluší vyzdvihnout stavbyvedoucího Ing. Jana Moravce a také přípraváře Ing. Radka Lipowského, kteří se nejvíce přímo podíleli na stavebním procesu“, sdělil redakci ředitel generálního projektanta stavby firmy ASA-EXPERT Ing. Pavel Srkal. Bez podpory vedení firmy by však jejich práce nemohla být natolik úspěšná, neboť i přes náročné časové milníky probíhala stavba bez prodlev. Dokonce ani krize spojená s pandemií COVID-19 na jaře roku 2019 neznamenala celkové zpoždění dokončení stavby, což svědčí o kvalitní součinnosti celého realizačního týmu, zvláště když vezmeme v potaz ještě zavření hranic a zpoždění nasmlouvaných dodávek.

Stavba byla realizována v období od 07/2019 do 06/2020. S ohledem na rozsah všech prací se jedná o dobrý výkon, na kterém se podílel jak uvedený generální zhotovitel, tak i obec Těrlicko jako investor.

Celkově je stavba sportovní haly vhodně umístěna do reliéfu terénu, přičemž i přes potřebnou světlou výšku 7 m pod spodní hranu vazníků objekt výraznějším způsobem nevystupuje nad okolní výstavbu tvořenou převážně rodinnými domy, jak je patrné z přiložené fotodokumentace.

V současné době jsou všechny větší stavby ovlivňovány mnoha faktory a řešení vzniklých problémů dokáže zajistit pouze komplexní pojetí spolu s osvíceností investorů i jejich zástupců a dobrým výběrem projektanta, dozorů a v neposlední řadě také odpovídajícího generálního zhotovitele. V opačném případě může mnohdy i dobrý a potřebný projekt zbytečně zkrachovat. Proto všem přejeme hodně zdaru nejen během samotné výstavby, ale také v raných fázích realizace, kdy je stavba výběrem správného, vítězného týmu do značné míry předurčena k úspěchu.

Hlavní zástupci realizačního týmu:

  • Investor: obec Těrlicko zastoupená starostou Mgr. Bc. Martinem Poláškem
  • Generální projektant: ASA expert a. s. kolektiv pracovníků, subdodavatelé: Stavebně konstrukční řešení R&P Projekt. s.r.o., zdravotechnika řešení, elektroinstalace a vytápění THERMES s. r. o.
  • Technický dozor investora: ASA expert a. s. Ing. Pavel Srkal
  • Generální dodavatel stavby: Strojírny a stavby Třinec, a. s.