Cime 3 kvartal 2024

Už od začátku jara musí některé nádrže dotovat vodní toky

Ředitelé státních podniků Povodí na pravidelném jednání informovali ministra zemědělství Miroslava Tomana o aktuální hydrologické situaci. Po jednání Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě informovalo, že nejhorší situace je ve vodních tocích v povodí Moravy a Dyje. Na některých místech protéká jen 10 procent běžného množství vody. Nízká je také zásoba vody ve sněhu, která byla letošní zimu přibližně desetinová oproti dlouhodobému průměru. Zásoba povrchové vody ve vodárenských i ostatních nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu (tisková zpráva Ministerstva zemědělství).

Hydrologická situace v povodí Moravy a Dyje:

V uplynulém týdnu se objevily srážky v týdenním úhrnu do 3 mm. Sníh v horských oblastech se vyskytuje již pouze ojediněle. Hladiny toků v povodí Moravy během uplynulého týdne mírně kolísaly s celkově převažující sestupnou tendencí. „Během posledních tří dnů se průtoky v povodí Dyje pohybují v rozmezí 10 – 50 % průměrných hodnot. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 20 – 60% průměrných hodnot. Závěrovým profilem ve Strážnici protéká největší moravskou řekou Moravou 30 % dubnového normálu. Prakticky v žádném vodním toku v povodí Moravy neteče více než 60 % dlouhodobého měsíčního průměru,“ popisuje situace generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Moravou v Olomouci v současnosti teče 47 %, ve Strážnici už je to pouze 30 % průměrných dubnových hodnot, v Dyji na přítoku do Vranova teče 23 % normálu. Svratkou na přítoku do brněnské vodní nádrže protéká 28 %, Svitavou v Bílovicích 42 % a Jihlavou ve Dvorcích 32 % dlouhodobého měsíčního průměru. Oslava je na 34 %, Rokytná na 24 % dubnového normálu. Bečva v Dluhonicích a Olšava v Uherském Brodě dosahuje aktuálně 23 % dubnových hodnot. Nejméně vodné toky jsou Jevišovka (10 %), Želetavka 10 %, Loučka (20 %) a Romže (10 %).

Vodní nádrže jsou navzdory velmi nízkým zásobám vody ve sněhu naplněné. Objemy zásobních prostorů se pohybují mezi 80 a 100 % naplněnosti. „My jsme již v loňském roce začali provádět řadu opatření na vodních nádržích, jako je např. optimalizace manipulačních řádů, pravidelné předávání informací s významnými odběrateli vody o aktuálních potřebách vody i úpravy tzv. zimních hladin. Díky těmto opatřením a díky nadprůměrným srážkám během února se nám podařilo doplnit hladiny ve vodních nádržích na současné hodnoty a zabezpečit dodávky vody. Přesto už v tomto období některé nádrže dotují nízké hladiny vodních toků, přitom na počátku dubna by právě v řekách mělo být vody nejvíce,“ říká Václav Gargulák.

Například vodní nádrže Vír a Nové Mlýny nadlepšily v uplynulém týdnu průtok ve Svratce a v Dyji dohromady o více než 400 tis. m3 vody (počítáno jako rozdíl mezi přítokem odtokem z nádrže). Naopak vodní nádrž Vranov zachytila v uplynulém týdnu 680 tis. m3 vody a její naplněnost tak činí 80 % zásobního objemu. Většina nádrží má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Nadále platí, že z nádrží vodohospodáři dlouhodobě vypouští nezbytné minimum. Vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. „Pracujeme s různými scénáři, tedy i se scénáři, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V současnosti jsou s ohledem na přijatá opatření plánované dodávky vody pro vodárenské účely z našich vodních nádrží zajištěné. V případě srážkového deficitu může v tocích bez možnosti nadlepšení vodou z nádrží docházet v průběhu jara a léta k jejich vysychání,“ doplňuje Gargulák.

Povodí Moravy, s. p. dlouhodobě realizuje řadu opatření pro posílení míry akumulace povrchových vod ve vodních zdrojích. Vedle mimořádných manipulací na vodních nádržích připravuje výstavbu vodní nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji, pracuje na rekonstrukci přivaděčů do vodárenské nádrže Hubenov na Vysočině, usiluje o navýšení objemu zadržené vody v novomlýnských nádržích o 9 mil m³. Současně s opatřeními na vodních nádržích realizuje státní podnik také rozsáhlá přírodě blízká opatření na vodních tocích, která přispívají zadržení vody v krajině. Příkladem je dokončené napojení odstavených ramen Dyje, renaturace Moravy nad Olomoucí, zahajovaná revitalizace Bečvy a další.