husqvarna

Trkmanka získala nové meandry a tůně

Povodí Moravy, s. p. dokončuje revitalizaci Trkmanky u Velkých Pavlovic. Úpravy koryta i tůně jsou stavebně dokončené. V průběhu května proběhne výsadba více než 600 kusů dřevin. Revitalizace bude dokončena v průběhu června. 

Povodí Moravy, s. p. prodloužil Trkmanku u Velkých Pavlovic téměř o 400 metrů a v její blízkosti vyhloubil 5 tůní. Stavební práce jsou tak dokončené a na řadu přichází výsadba, v rámci níž vznikne nové biocentrum. „Trkmanku jsme v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi prodloužili z původních 1891 na 2277 metrů. Vytvořili jsme výrazné říční oblouky, protierozní opatření, tůně a úkryty pro drobné živočichy. Opatření zpomalila povrchový odtok vody, výrazně zlepšila splaveninový režim a zlepšila morfologii vodního toku. Vytvořili jsme tak velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Nové tůně mají různou velikost, tvar a také hloubku. „Dno tůní je v nižší úrovni, než je dno koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtočné,“ říká Gargulák. Nové tůně v krajině vytvořily vodní plochu o celkové rozloze 3300 m2. Jejich variabilita zvyšuje různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy osidlují.

Na dokončené stavební práce teď Povodí Moravy, s. p. naváže výsadbou 630 kusů dřevin. Mezi stromy, kterých bude 180, budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry a jeřáby. Mezi 450 keři bude druhově zastoupený zejména hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída. Biotop doplní technické prvky z kamene a dřeva, které budou sloužit jako úkryty pro drobné živočichy. Nově tak mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi vznikne podél dvoukilometrového úseku Trkmanky biocentrum o šířce 150 m. 

Práce byly původně naplánované na rok, avšak rychlý postup prací i dobré klimatické podmínky umožnily dokončit revitalizační práce v předstihu. Ke kompletnímu dokončení zbývá už jen výsadba dřevin. „Pokud by přetrvávalo tak výrazné sucho, které postihovalo naše území od roku 2015 do první půlky loňského roku, museli bychom s výsadbou počkat. Současná hydrologická situace i chladnější počasí nám umožňuje zahájit výsadbu ještě v průběhu jara,“ vysvětluje Gargulák.  

V současnosti Povodí Moravy, s. p. realizuje řadu revitalizačních opatření. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplňuje Gargulák. Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy, s. p. patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic, probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či připravovaná revitalizace vodohospodářského uzlu u Nedakonic.

Práce odstartovaly předáním staveniště na konci loňského roku a včetně výsadby si vyžádají investiční náklady v celkové výši téměř 14 mil. Kč. Akce je financována z Operačního programu životní prostředí.