Mercedes

PRODUKTIVITA BEZ PLÝTVÁNÍ, VÝZVA PRO DRTIČE MB

Konektivita je charakteristickým rysem moderní ekonomiky. Jednotky MB Crusher stojí v čele propojování komunit, ekonomik a zemí.

Ekonomika stále více potřebuje infrastrukturu, která propojí dodavatelské řetězce mezi zeměmi a společenstvím lidí mezi metropolitními oblastmi. Výstavba bytů, silnic, kanalizace, plynovodů, vodovodů, veřejných zařízení a další infrastruktury je však stále dražší a dnes ještě složitější kvůli obrovským zpožděním způsobeným celosvětovým nedostatkem materiálů.

Bez odpovídající infrastruktury nemůže ekonomika prosperovat. Bez materiálů nelze vytvořit spojení. Může to znít jako začarovaný kruh, ale řešení je jednoduché. Infrastruktura: udělat více s méně. Jak jsme k tomuto závěru dospěli? Podívejte se, co naši zákazníci udělali, aby překonali potíže se získáváním materiálů. Viděli jsme, jak efektivně využívají zdroje. Jak bylo zabráněno plýtvání. Výsledky jsou ohromující: jednoduše použitím stávajícího stavebního stroje a instalací zařízení MB Crusher snížili náklady a odstranili zpoždění dodávek.

Vytváření výkopů bez nákupu zásypového materiálu.

V dole Cerro Negro v chilské oblasti Atacama vykopala společnost 80 km příkopu napříč pouští, aniž by musela nakupovat a dopravovat písek potřebný k vyplnění výkopu. Zákazník připojil ke svému stroji Doosan DX225LC prosévací lžíci MB-S18, která materiál prosévá přímo ve výkopu. Výsledkem byla obrovská úspora nákladů a zrychlení zpracování v kombinaci se zachováním původního materiálu. Zpracování materiálu na místě snižuje počet nákladních vozidel a zabraňuje kontaminaci místního materiálu cizím kamenivem.

Výstavba akvaduktů v městských oblastech v naprosté bezpečnosti

V marockém přístavním městě Agadir byl vybudován nový akvadukt, který prochází celým městem. Saharské podnebí vyžaduje, aby práce probíhaly rychle a s maximální bezpečností pro pracovníky. Manuální třídění vytěženého materiálu by trvalo příliš dlouho, nemohlo by zaručit naprostou bezpečnost a zejména by neumožnilo vytvořit homogenní materiál potřebný pro staveniště. Vytěžený materiál byl tříděn přímo na místě pomocí třídicí lžíce MB-S18 na rypadle Doosan 240. Výsledkem je homogenní a stejnorodý materiál pro použití jako zásyp, včas dokončená práce a naprostá bezpečnost na staveništi.

Snížení nákladů na přípravu železničního podsypu

Investice do rozvoje železničních sítí zlepšují a usnadňují hospodářskou výměnu, urychlují přepravu zboží, usnadňují dojíždění a podporují cestovní ruch. Pro výstavbu železničních spojů je zapotřebí obrovské množství podsypu, který je nezbytný pro správné fungování samotné železnice, aby se minimalizovala tepelná roztažnost kolejnic, pohlcoval hluk, odváděl vodu a zastavil růst vegetace.

Z Indie a Itálie pocházejí dvě zajímavá svědectví se společným jmenovatelem: příprava velkého množství balastu vyrobeného opětovným použitím již dostupného materiálu, který byl jednoduše vyčištěn a proset. Tento proces je proto velmi hospodárný. V Indii byla třídicí lžíce MB-S18 použita na rypadle Sany SY220 k třídění materiálu přímo na železniční koleji, zatímco v Itálii byl stejný model třídicího stroje namontován na Hitachi EX215 k čištění materiálu v lomu a jeho přímému nakládání na nákladní automobil.

Opětovné využití materiálů také při údržbě železniční sítě spojující Varšavu s okrajovými územími: staré nepoužívané pražce byly rozdrceny drticí lžící BF70.2 instalovanou na rypadle Atlas 1604. Rozdrcený materiál byl poté znovu použit jako podklad pro následnou pokládku podsypu. Klíčem k úspěchu je nic nepromarnit.  Spojení přináší bohatství. Udělejme to jednodušší, rychlejší a udržitelnější.