Komatsu potřebu bagr

Vírové spadiště se šroubovicovým obtokem Libeň

V současné době je před kolaudací jedno z nejzajímavějších objektů na pražské stokové síti. Jedná se o 36 metrů hlubokou spadišťovou šachtu na jednotné kanalizaci. A co je na ní tak zajímavé? Kromě celkové konstrukční náročnosti je na stavbě poprvé využit unikátní systém pro svedení splaškového průtoku.

Projekt rekonstrukce kanalizace Nad Novou Libní vznikl z potřeby nahradit zastaralý úsek kanalizace vedoucí přes zahrádkářskou kolonii Na Okrouhlíku. Úsek vede přes pozemky jednotlivých zahradních parcel a je proto špatně dostupný a udržovatelný. Velký sklon terénu je zde překonán soustavou malých spadišť ve špatném stavebně technickém stavu, které jsou přístupny pouze po pozemcích zahradních parcel.

Vzhledem s výše uvedenému byla zvolena rekonstrukce úseku v nové trase. Místo soustavy malých spadišť byl zvolen v současnosti preferovaný způsob jednoho většího spádového objektu (spadiště) a hluboce uložené stoky v mírném spádu. Pro navržené hloubky uložení potrubí bylo nutné navrhnout veškeré výkopové práce hornickým způsobem, tedy pomocí šachet a štol. Celá investiční akce se pak skládá z hluboko uložené stoky PNIV 900/1600 z prefabrikátů beton-čedič, spojné komory, mezilehlé revizní šachty hloubky 22,2 m a spadiště SŠ3 Libeň hloubky 36,5 m.

Bezesporu nejzajímavějším objektem akce je právě spadiště Libeň. Při návrhu tohoto objektu si inženýři z projektové firmy Ko-Ka vytyčili nelehký úkol, a to sice vyřešit odvěký problém hlubokých spadišť se splaškovým obtokem.

 Pokud se použije obtoková „fajfka“ z potrubí DN400, hrozí při velkých spádech její poškození či ucpání. Pokud je veškerý průtok veden hlavním spadišťovým prostorem, dojde ke vzniku biologicky nebezpečného a chemicky agresivního aerosolu, který nejen velmi znepříjemňuje revizi a údržbu objektu, ale zároveň velmi destruktivně působí na veškeré povrchy objektu samotného.

Po týdnech odborných diskusí a kritickém hodnocení mnoha konceptů dospěl řešitelský tým k použitelnému řešení – šroubovicový skluz pro splaškový průtok.

Tento skluz je proveden v rámci vstupního oddělení do spadiště, tj. točitého schodiště. Jde ve shodném spádu se schodištěm a je umístěn v betonovém korytě.

Samotný průtokový profi l skluzu je zhotoven ze speciálních žlabových tvarovek z taveného čediče. Pro svůj „ve všech směrech křivý“ tvar byly tyto tvarovky navrženy a následně na zakázku vyrobeny ve spolupráci s odborníky ze společnosti Eutit.

Úkolem skluzu je odklonit splaškový průtok z hlavního spadišťového prostoru a bezpečně, s minimálním provzdušněním jej svést o bezmála 27 metrů níže. Toto řešení omezí vznik nežádoucího aerosolu na minimum a zároveň je díky otevřenosti a přístupnosti systému možná snadná revize a případná údržba. Odklon splaškového průtoku je zajištěn jednoduchým, ale maximálně funkčním štěrbinovým oddělovačem, kdy štěrbina ve dně průtočného profilu oddělí veškerý průtok do určité hodnoty. Návrh parametrů štěrbinového oddělovače a celková optimalizace hydraulické funkce spadiště byly prováděny ve spolupráci s vědeckými pracovníky katedry hydrauliky a hydrologie při fakultě stavební ČVUT. Kromě speciálně tvarovaných konstrukcí a čedičových prvků je spadiště mohutně opevněno množstvím kamenicky opracovaných žulových výrobků tak, aby odolalo mechanické energii návrhového průtoku 1660 l/s. Tuto burácející masu musí objekt bezpečně převést z výšky srovnatelné s věžovým obytným domem a po ztlumení energie v uklidňovací komoře ji poslat dál stokovou sítí. V současné době je spadiště před kolaudací. Uvedení do provozu se očekává brzy a až dlouhý čas ukáže, nakolik je navržené inovativní spadiště efektivní a spolehlivé ve své funkci. Inženýři z  firmy Ko-Ka se však již nyní nemohou dočkat, až se sklouznou první splašky po jedinečném „tobogánu“.

 Poděkování patří zejména investorovi PVS, a.s. za odvahu investovat do inovativního řešení a dodavateli stavby INOS Zličín, a.s. V neposlední řadě patří poděkování zástupcům provozovatele pražské stokové sítě PVK, a.s., jejichž aktivní přístup umožnil uvedení nových nápadů ve skutečnost, jmenovitě již bohužel zesnulému Ing. Michalu Dolejšovi.

Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

Generální projektant: Ko-Ka, s.r.o.

Generální dodavatel stavby: INOS Zličín, a.s.